سێ شه‌ممه‌ 23 نیسان 2024

دادستان سنندج خواستار برخورد با پزشک افشا کنندەی خبر سوزاندن «فائزە اکبری» توسط پدرش شد

دادستان سنندج خواستار برخورد با پزشک افشا کنندەی خبر سوزاندن «فائزە اکبری» توسط پدرش شد

روز یکشنبە ١١مھرماە سال جاری، دکتر «ایمان نوابی» جراح جوان شاغل در بیمارستان سنندج، خبر دردناک بە اتش کشیدە شدن دختری ٢٢ سالە با ھویت «فائزە اکبری» اھل روستای دولت اباد از توابع سنندج، توسط پدرش را در فضای مجازی منتشر نمود.

«محمد جباری» دادستان سنندج ضمن تایید این خبر، خواستار برخورد قانونی با پزشکی شد کە این خبر را در فضای مجازی، منتشر نمودە است.

خبرھا حاکی از ان است کە؛ پدر فائزە تنھا بە این بھانە کە دخترش دوست پسر داشتە است، ضمن کتک زدن وی با پاشیدن بنزین بر رویش، دخترک را بە اتش کشیدە است.

«فائزە اکبری» بر اثر شدت جراحات در بیمارستان سنندج درگذشت.

«دکتر نوابی» در اینستاگرام خود با اشارە بە این جنایت گفتە بود؛« پدر این دختر ازاد است و با توجە بە قوانین جمھوری اسلامی، امکان دفاع از این دختر مظلوم وجود ندارد.»

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …