پێنج شه‌ممه‌ 23 ئازار 2023

اتش بە اختیاران رژیم، دو زن را بە بھانەی بدحجابی، با ماشین زیر گرفتند

اتش بە اختیاران رژیم، دو زن را بە بھانەی بدحجابی، با ماشین زیر گرفتند

یکشنبە ١٧ مردادماە سال جاری، دو زن مورد حملەی اتش بەاختیاران رژیم قرار گرفتند.

بدنبال این رویداد گفتە میشود؛  دو تن از  نیروھای تندرو بسیجی تحت فرمان خامنەای، با خودرو پرشیای سفیدرنگ اقدام بە زیر گرفتن دو زن بە گفتەی انان « بدحجاب»، نمودند کە منجر بە اسیب دیدگی شدید زنان مذکور شد.

ھمچنین بە گفتەی شاھدان، سرنشینان پرشیا بس از این عمل وحشیانە، در حین فرار بە چند خودرو و موتورسیکلت اسیب رساندند.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …