سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

قتل عام و سوزاندە شدن یک خانوادەی کرد توسط ترکھای ملی گرا در قونیە

قتل عام و سوزاندە شدن یک خانوادەی کرد توسط ترکھای ملی گرا در قونیە

٧ نفر عضو یک خانوادەی کرد ساکن قونیە، قربانی حملات نژادپرستانەی ترکھای ملی گرا در این شھر شدند.

گزارشھا حاکی از ان است کە این خانوادە، پیشتر و در ماە می گذشتە مورد حملەی نژادپرستانە قرار گرفتە بودند کە متاسفانە دیروز جمعە ٨ مرداد ماە در یورشی دیگر قتل عام و سپس سوزاندە شدند.

خانوادەی «ددە اوغولاری» کە از کردھاری اھل قارص بودند، در منطقەی مرام قونیە زندگی می کردند کە قربانی خشم گروھی نژادپرست قرار گرفتند.

این گروە در حملات خود علیە این خانوادە فریاد می زدند:« ما ملی گرا ھستیم و اجازە نمی دھیم کرد در این محلە زندگی کند».

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …