ماڵەوە / ئێران / درگیری خونین، میان دو طایفە در بیمارستان کوثر سنندج

درگیری خونین، میان دو طایفە در بیمارستان کوثر سنندج

درگیری خونین، میان دو طایفە در بیمارستان کوثر سنندج

بر اثر درگیری میان دو طایفە در بیمارستان کوثر سنندج، تعدادی کشتە و زخمی شدند.

متاسفانە بر اثر این درگیری، چند نفر از طرفین کشتە شدە و چند نفر دستشان قطع، تعدادی قطع نخاع و تعدادی نیز بەشدت زخمی شدند.

این درگیری در حالی صورت گرفت کە ھیچ کدام از پرسنل و نگھبانان  بیمارستان  فاقد تجھیزات، نتوانستند اقدام بە موقعی در جھت مھار تنش ایجاد شدە نمودە و منجر بە افزایش خسارات جانی جبران ناپذیر شد.

جزئیاتی از علت درگیری و امار دقیق تلفات، تاکنون در دسترس نمی باشد.

بابەتی هاوپۆل

تهدید بە قتل یک زن روزنامه‌‌نگار توسط اطلاعات روانسر

طی روزهای اخیر، اداره اطلاعات روانسر یک جوان را با هویت “بهروز محمدی” احضار و …