پێنج شه‌ممه‌ 18 ته‌مموز 2024

خشونت علیە زنان / سیران ملک زادە

خشونت علیە زنان

نویسندە: سیران ملک زادە

بحث خشونت علیە زنان ابعاد گستردەای دارد، نظیر خشونت جسمی، روحی، مالی، عاطفی، خانوادگی و …
در مورد خشونت جسمی تاکنون موارد زیادی را از گوشە و کنار شنیدە و در رسانەھا تا حدودی بە انھا اشارە شدە است. این نوع خشونت پیامدھای ناخوشایند اجتماعی، روانی، اقتصادی زیادی را بدنبال دارد. چراکە زنانی کە خود بە عناوین مختلف مورد خشونت قرار میگیرند و ھیچگونە امنیت روانی و روحی، جسمی ندارند چگونە میتوانند فرزندانی سالم تربیت نمایند و ھمچنین خشونت علیە زن باعث تضعیف افراد، خانوادەھاو جامعە شدە و بە نحوی منجر بە اختلال در رشد اقتصادی کشورھا میشود.
با نگاھی اجمالی بە بررسی ریشەھای این معضل اجتماعی می پردازم
خشونت علیە زنان، خصوصا خشونت جسمی کە بە نوعی بە یک ھنجار در جوامع جھان سومی بە خصوص جوامعی کە دین اسلام، در فرھنگ و کلتور ان جامعە ریشە دواندە و قوانین ان جامعە را تحت تاثیر مستقیم قرار دادە، تبدیل شدە است.فرھنگی کە مروجان و مبلغان و نھادھای دینی نزدیک بە حکومت نیز ھموارە در حال ترویج ان می باشند .بە طوری کە، خشونت جسمی علیە زنان در زیر سایە قوانین ضد زن اسلامی، بە شکل روتین درامدە است.
«خانە» ناامن ترین مکان برای زنان بە شمار می اید. جایی کە زنان بیشترین شکنجەھا را متحمل شدە و حتی در انجا نیز کشتە میشوند. مردان در جامعەای کە فرھنگ ان برگرفتە از دین زن ستیز اسلام است، ھیچ گونە ازادی را برای زنان بر نمی تابند و بەشدت ان را سرکوب می نماید، انان با قدرت گرفتن از قوانین و فقە اسلامی پا را فراتر گذاشتە و خود را مالک جان زنان و فرزندان دختر و خواھران خود میدانند و از انان بە عنوان ناموس خود نام می برند.
اسلام خود ترویج دھندەی خشونت جسمی و جنسی علیە زن می باشد. در قران صراحتا بە مردان توصیە شدە ە در صورت نافرمانی زن، وی را تنبیە کنید «اشارە بە ایە ٣٤ سورەی نسا». حتی در طبق کتب فقهی نیز بە تنبیە بدنی زنان اشارە شدە و برای ان مراتبی در نظر گرفتە شدە است!! قانون گذاران و رسانەھا نیز تعمدا این خشونت علیە زنان را نادیدە انگاشتە و و با بی اعتنایی بە ان بە ترویج ھر چە بیشتر ان دامن می زنند چراکە زن کشی و قتل ناموسی در قانون جرم انگاری نشدە و رژیم جمھوری اسلامی برای مردانی کە زن، خواھر و یا دختر خود را بە بھانەی ناموس بە قتل میرسانند، تخفیف مجازاتی میدھد. این موارد خود اشاعە دھندەی فرھنگ خشونت علیە زن می باشد.
فرھنگ نادرست و باور مردسالارانە چنان در عمق وجود برخی از افراد ریشە دواندە کە حتی تغییر دادن موقعیت جغرافیایی نیز نمی تواند تغییری در نگرششان نسبت بە زن ایجاد نماید، چە بسا زنانیکە برای رھایی از بندھا و ناعدالتیھایی کە از کودکی گریبانگیر ھر زنی در این دیار است، گریختە و بە خارج کشور پناە می برند، نیز در امان نیستند . فرھنگ با نگاھی اجمالی بە مرگ و میر ناشی از خشونت خانگی در میان پناھندگان در کشورھای اروپایی در می یابیم کە این مشکل شکل حادتری بە خود میگیرد و ھیچ کجای این کرەی خاکی برای زنان جای امنی محسوب نمیشود. مردانی کە در جامعە مردسالار اسلامی پرورش می یابند، با چنین افکاری حتی در جوامع پیشرفتە نیز نمیتوانند دست از باورھای نادرست خود برداشتە و دست بە جنایاتی ھولناک میزنند بە عبارتی انان ابرھای تیرەی جھل و باورھای غلط را با خود اوردە و مانع تابش خورشید حقیقت بە زندگی شان میشود؛در ذیل اشارەای بە چند مورد خشونت منجر بە قتل زنان در خارج ازایران کە توسط ایرانیان روی دادە می نمایم:
سھیلا گرگانی ٣٠ سالە سال ٢٠١٩
رویا ھاشمی ٢٣ سالە ٢٠١٧
ھلالە خضری سال ٢٠١٣
ھمگی در کشور نروژ و بە دست ھمسرانشان کشتە شدەاند
در موردی مشابە در سال ٢٠١٩ مردی ٥٠ سالە در ھلند ھمسر، فرزند، مادر ھمسر خود را بە ضرب گلولە از پای دراورد و در نھایت خود نیز اقدام بە خودکشی نمود.
تنھا زمانی این شرایط قابل تغییر می باشد کە از سنتھا و باورھای غلط فاصلە گرفتە و سطح اگاھی جامعە ارتقا یابد، فرھنگ « احترام» بە ھمە انسانھا سوای دید جنسیتی رواج یافتە و ھمچنین تغییر قوانینی کە خشونت علیە زنان را گستردە مینماید، اینگونە میتوان عرصە را برای تغییر شرایط مھیا نمود.
سیران ملک زادە

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …