چوار شه‌ممه‌ 24 ته‌مموز 2024

وثیقەی فرھاد عبداللەپور،«برادر ھدایت عبداللەپور» بە اجرا گذاشتە شد

وثیقەی فرھاد عبداللەپور،«برادر ھدایت عبداللەپور» بە اجرا گذاشتە شد

برپایه گزارشھای رسیدە، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه، وثیقەی۲۰۰ میلیون تومانی فرهاد عبدالله‌پور، زندانی سیاسی را به مزایده گذاشته است.

نامبردە کە برادر ھدایت عبداللە پور« زندانی سیاسی کە سال ١٣٩٩ بە اتھام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در زندان تیرباران شد» می باشد، در ٣ تیر ١٣٩٧ از سوی نیروھای لباس شخصی ادارەی اطلاعات رژیم دستگیر شدە و پس از سە ماە حبس با قرار وثیقە ازاد شد، فرھاد عبداللەپور سرانجام بە دلیل فشار نیروھای امنیتی، ناچار بە ترک محل زندگی خود شد.

لازم بە ذکر است؛ مزایده این وثیقه ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۳۰ خرداد در دفتر اجرای احکام دادگستری اشنویه، انجام خواھد شد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …