پێنج شه‌ممه‌ 25 ته‌مموز 2024

ضرب و شتم زندانی سیاسی کرد در زندان سقز توسط نیروھای سرکوبگر رژیم ایران

ضرب و شتم زندانی سیاسی کرد در زندان سقز توسط نیروھای سرکوبگر رژیم ایران

بر پایەی گزارشھای رسیدە، ماموران و زندانبانان رژیم جمھوری اسلامی، طی روزھای اخیر اقدام بە شکنجە و ضرب وشتم یک زندانی سیاسی در زندان سقز نمودەاند.

زندانی سیاسی « امین ملکی» کە در زندان سقز محبوس می باشد ، از سوی مامورین زندان، مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بە شدت اسیب دیدە، بە طوری کە توان حرکت کردن ندارد.  شدت جراحات واردە بە حدی شدید بودە کە منجر بە اسیب جدی ھر دو کلیە این فعال سیاسی شدە است.

از انجایی کە وضعیت جسمی نامبردە نابسامان می باشد، مسئولین زندان از انتقال وی بە بیمارستان امنتناع نمودەاند و این موجب نگرانی خانوادەی این زندانی سیاسی شدە است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …