دوو شه‌ممه‌ 11 كانونی یه‌كه‌م 2023

١٦٠ میلیون کودک قربانی کار در سال ٢٠٢٠

١٦٠ میلیون کودک قربانی کار در سال٢٠٢٠

بە گزارش یونیسف «صندوق کودکان سازمان ملل» کە ھر چھار سال یکبار منتشر میشود، و این گزارش در اوایل سال ٢٠٢٠ و پیش از پاندومی کرونا تھیە شدە بود، ١٦٠ میلیون کودک در سراسر جھان  قربانی کار کودکان شدەاند.

این امار نشانگر افزایش میزان کودکان کار می باشد چراکە نسبت  بە امار چھار سال پیش، ھشت میلیون و پانصد ھزار کودک دیگر نیز، علیرغم سن کم، وارد بازار کار شدەاند

روند رو بە رشد این امار حاکی از ان است کە این میزان افزایش در طی بیست سال گذشتە کم سابقە بودە است.

گزارشھا حاکی از ان است بیش از نیمی از این کودکان در ردەی سنی پنج تا یازدە سال می باشند و متاسفانە بیشترین اسیبھای روحی و جسمی را متحمل شدە و اکثر انان از تحصیل محروم می باشند

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …