هه‌ینی 14 حوزه‌یران 2024

جمهوری اسلامی، رهبر نامشروع و حکومت فاسد/ مسعود منصوری

بە یاد داریم که با منصوب شدن یک شبەی شما به رهبری جمهوری اسلامی، گفتید: «باید بحال امت اسلامی خون گریست اگر احتمال رهبری کسی مثل بنده مطرح باشد.»
این تنها سخن درستی بود که از شما شنیده شدە است.

اکنون پس از سی سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی در سایەی رهبری نامشروع شما، کشوری بزرگ کە میتوانست آباد و پیرفته باشد، به ویرانەی درهم شکستەای بدل شده که در تلاطم سوداهای شما، سرگردان مانده.
وحشت و نکبت در آن موج میزند و به قربانگاه انسان ها تبدیل شده است.

درچند ماه گذشته به گواهی متخصصان و مسئولان و پزشکان داخل کشور، به دلیل عدم لیاقت و کفایت در مدیریت بحران کرونا، دهها هزار نفر از مردم ستمدیده بر اثر این بیماری جان باخته اند.

سرمایه هایی را که با رنج و زحمت مردم به دست می آید و بایستی برای آسایش و امنیت همین مردم و پیشرفت و ترقی جوانانش هزینه شود، در سوریه و عراق و لبنان و یمن و ونزوئلا و چند کشور آفریقایی به هدر میدهید.
درحالیکە به جای قرنطینه و در امان نگه داشتن مردم، آنها را روانه ی کارخانه و اداره و بازار و کوی و خیابان کرده اید و اسمش را “جهش بزرگ” ميگذارید!

آیا میتوان در دوران سی ساله رهبری شما حتی از یک جهش کوچک در راستای منافع مردم ايران و بخصوص مردم کردستان كه در همەی این سالها از محرومیتی مضاعف رنج بردەاند، نام برد؟
دستاورد ٣٠ سال رهبری شما، برای ملتی کە میتوانست سربلند باشد، گورخوابی و فقر و اعتیاد است.
آمارهای رسمی خودتان نشانگر عدد شصت میلیون نفر یارانه بگیر است کە بە تعبیری نشان از بسربردن اکثریت عظیمی از جامعەی تحت حاکمیت شما جانیان در زیر خط فقر است.

برای افکار عمومی و ثبت در تاریخ، هر حکومتی افتخاراتی دارد.
رهبران کشورهای با فرهنگ و متمدن تلاش می کنند که اسکناس،گذرنامه و وجهەهای فرهنگی مردمشان را ارتقا و بە جهانیان نشان دهند.
ولی دستاورد رهبری شما، اقتصاد، اعتبار بین المللی و کرامت انسانی ایرانیان را به نابودی کشانده است.

مردم ایران حمله ی مغول را تاریک ترین دوران تاریخ خود می دانستند، اما اینک کارنامه و کردار شما طی سالهای متمادی تکیه دادنتان بر مسند قدرت، نشان داده است که میزان کشتار و خرابی و غارت مملکت در این دوره بسیار خوفناک تر از حملەی مغول هاست.

مردم رنجدیدەی تحت سلطەی شما علیرغم بی مهری حکومت جمهوری اسلامی، همواره در سراسر جهان موفقیت های چشمگیر و ارزشمند کسب می کنند.
پزشکان، مهندسان، موسیقیدانان، نویسندگان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، کارشناسان صنعت و معدن و تکنولوژی، بە افتخارات بزرگ نائل می شوند،درحالیکە شما در میان نظامیان و دولتمردان خود، جز رشوه گیری، غارتگری،حقەبازی، اختلاسگری و تصرفهای عدوانی چیزی برای بدان بالیدن ندارید!

آیا در بین دولتمردان و نظامیان و سربازان گمنام تان کسی را دارید که مورد احترام و اقبال مردم دنیا و حتی همسایگان باشد؟
مدیران و سران حکومت شما در وحشت و نکبت زندگی می کنند، همه از یکدیگر واهمە دارند، تمام حرف ها و برنامەهای شما فقط برای مصرف داخلی از صدا و سیمایتان پخش می شود و بە این طریق به سیاهنمایی و فریب مردم میپردازید. درحالیکه چه در داخل و چه درخارج از مرزهایتان، مضحکه شدەاید.
همه میدانند که عدەای قلدر نظامی و سوداگر شما را در مقام رهبری نگاە داشتەاند تا همچنان به زور، حکومتتان را بر مردم دیکته کنید .

به دستور شما مردم معترض به جان آمده را در خیابانها به گلوله می بندند و بعد بە انکار کشتار مردم میپردازند.
به دستور شما هواپیمای مسافربری را در آسمان ایران به موشک میبندند، ۱۷۶ مسافر بیگناه را پرپر می کنند.
به دستور شما برای سرکوب مردم بی پناه و معترض، از خارج از مرزهایتان، قلدرهای خشن و وحشی اجیر می کنند.
به دستور دیکتاتور خودخواهی مثل شما کولبران کردستان را که نانشان را عملا در کوههای سرسخت و طاقت فرسا با جان ميخرند، بەگلولە میبندند.

معترضان دگراندیش را در خیابانها می کشید، و بازماندگان را با تجاوز و حبس و تهدید ساکت می کنید. این نشان از دیکتاتوری، ددمنشی، نظام مقدستان و رأفت اسلامیتان است.
با این حال، اعدام جوانان معترض جز نفرت تاریخی مردم، فایده ای برای شما نخواهد داشت.

کارنامەی رهبری شما و كل نظام و سيستم حكومت جمهوری اسلامی، جنايت و خیانت، دروغ، وطن فروشی و چپاولگری تمام ثروت و منابع ايران، رياكاري و ترويج ايدئولوژيك شيعه گری را درخود جای داده است.
با اینحال ‏بیت در بیت ساختەاید و در لایەی هشتم بیتتان پنهان شدەاید تا دست و صدای کسی به شما نرسد.

تفاوت شما با داعش چیست؟
آیا دین و قوانین نازل شدەی شرعی دست شما را بسته؟
مگر نە اینکە اتکای بە اسلام و قوانین وضع شدەی شرعی دست شما را برای فساد، کشتار و جنایت انسانها چنین باز گذاشتە است؟

جناب علی خامنەای! شما دارای کدام مدرک علمی هستید؟ در کدام امر خطیر برای ادارەی یک مملکت سر رشته دارید؟ مگر غیر از این است کە بدلیل عدم دانش و لیاقت، اکثر مدیران حکومت شما دزد، دروغگو، جلاد، زورگیر و تروريست از آب در آمدەاند.

بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار در حساب های مختلف شما ذخیره شده، اما كولبران و کارگران و معلمان به نان شب شان محتاجند.
چگون است کە این رقم های میلیاردی، در حساب های شما ذخیره می شوند؟

وزیر خارجەی حکومت شما می گوید: «برای دور زدن تحریمها ۳۵ میلیارد دلار رشوه دادەایم، اما نمی دانیم این پول ها کجاست.» آنوقت در كوردستان كولبر را گلوله باران ميكنيد و ميكشيد و در خراسان دست یک تهیدست را به جرم دزدیدن گوسفند قطع می کنید.

آیا اینها از نشانەها و شاخصەهای رهبری مسلمین جهان است؟

در نهايت، مردم روزی شما و دیگر جانیان در قدرت را محاکمه میکنند.
چنین حکومت ننگین و فاسدی را در هم میشکنند و بە زبالەدان تاريخ می افکنند.
روزی که در تمام کوچە پس کوچەهای شهر، بوی آزادی خواهد آمد و آنروز، روز نزدیکی است.

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …