دوو شه‌ممه‌ 27 ئایار 2024

کشتە و زخمی شدن پنج تن از نیروھای رژیم ایران در مرز تکور

برگزاریھای سپاە پاسداران با انتشار گزارشی اعلام کردەاند کە، درگیری نیروھای مسلح رژیم جمھوری اسلامی با افراد مسلح ضد حکومتی در حوزه گروهان مرزی “تکور” در استان ارومیە حدود ساعت 13:50 بە وقوع پیوستە و در نتیجە این درگیری سە تن از نیروھای مسلح رژیم کشتە شدە و دو تن دیگر نیز مجروح شدەاند.

در این درگیری سه نفر از نیروهای مرزبانی رژیم به نامهای استوار دوم “مسلم جهان‌آرا”، استوار دوم “مالک طاهر” و سرباز “کامران کرامت” درجا کشتە شدە و دو تن دیگر مجروح شدەاند کە حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شدە است.

گفتنیست، سالانە درگیریھای زیادی در استانھای کردستان میان نیروھای رژیم و نیروھای پیشمرگ احزاب کردستانی در مرزھای غربی ایران بە وقوع می پیوندد، اما تا کنون ھیچ یک از احزاب سیاسی کردستان مسئولیت این درگیری را بر عھدە نگرفتەاند.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …