سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

رازی از راز ها! ⁄ رشاد مصطفی سلطانی

فاشیزم اسلامی با آجرهای نادانی، دیوارهای بتونی و بلند بین ملت های ساکن ایران ایجادنمودەاست . در جریان انقلاب مشروطە در سال ١٩٠٥ میلادی ، مردم کردستان صاحب ارادەی سیاسی بودە و در مقابل ارتجاع حاکم در ایران تصمیم بە تسلیم نداشتند. تاریخ مبارزات مردم کردستان و آذربایجان در جریان انقلاب مشروطە ناگفتەها و ناشنیدەهای بسیاری دارد و، هنوز بطور دقیق آرشیو نگردیدەاست. مواضع آزادیخواهان وانقلابیون آذربایجان از جملە : شیخ محمد خیابانی، حیدر عمو اوغلی ، ستار خان و باقر خان آتش بە خرمن باروت استبداد شاهنشاهی زدە و آنرا شعلە ور ساختند. اما بادموافق بر بادبان کشتی مشروطە خواهان و انقلابیون نوزید. حاکمان تهران پس از کسب هژمونی سیاسی، از جناب ستار خان برای دیدار مجلس نمایندگان دعوتی بعمل آوردند، اما مخالفین دمکراسی و مشروطە ، در پارک اتابک بمنظور شکستن غرور واعتبارسیاسیش بە او تیراندازی کردە و زخمی کردند. فرصت طلبان و سیستم گندیدە پادشاهی و ساختارهای متحجرشان مسیر انقلاب مشروطە را منحرف کردند. انقلاب مشروطە، شمار زیادی از مخالفین استبدادو انقلابیون را طعمەی شمشیر خون چکان خود کرد، اماکلتور دمکراسی خواهی و آزادی بیان در افکار عمومی ایرانیان کە خواستار تحول بنیادی بودند ، کماکان روند نسبتا بالندەای داشت .استقامت وسخت گیری ها و اندیشەهای بت شکنانەی مشروطە خواهان ، در پروسەی مطلوبی ادامە داشت و افکارعمومی ایرانیان را تاحدودی تسخیر نمودە بود .

در جریان انقلاب مشروطە ، جناب باقر خان و جناب ستارخان وهیئت همراهانشان کە ستون فقرات انقلاب مشروطە بودند، برای بسط یگانگی و چارەی دردهای مشترک و شکست قطعی ” مشروعە خواهان” بە سرزمین کردستان و شهرتاریخی سکاها( سقز کنونی) سفری کردەاند. ساکنین سقز از هیئت آذربایجان استقبال شکوهمندی کردەاند. هیئت اذربایجان با نمایندگان و رهبران کردستان گفتگو و نشستی دوستانە داشتە و بە توافق رسیدەاند. در این سفر تاریخی هیئت آذربایجان ، ضمن تشریح توطئەهای ارتجاع مذهبی و طرفداران سیستم کهن ، از مردم کردستان تقاضای کمک نمودە ، کە در راستای شکست قطعی استبداد و نظام گندیدەی شاهنشاهی، قاطعانە تر و مصممانە تر در نبرد با استبداد، با نیروی های آذربایجان همکاری گستردە تری داشتە باشند .
اکنون آنچە خرد پذیر می نماید آنست ، دین پدیدەایست کە مکان جغرافیائی برای انسان تعیین میکند. زمان و مکان جغرافیائی توانائی محدود کردن انسانیت و بشردوستی راندارند. شوینیزم ناب ایرانی و بنیادگرایان اسلامی با تمام نیرو وقوا و بطور سیستماتیک تبلیغات مسموم کنندە و زهرآلود وسیعی را در ماسمیدیا و ارگان های تبلیغاتیشان پخش مینماید. تودەهای بیشماری را در پروسەی مغز شوئی قراردادە وبە دامن خرافات انداختە و فریب دادەاند. پلاتفورم و سیاست های فاشیزم اسلامی اقیانوسی از نفرت را بگونەای در بین مردم ناآگاە ایجاد نمودە ،کە حکومت تیئوکراسی توانستە بر ناآگاهی تودەها تکیە نماید. تاریخ وظیفەای برعهدەی نیروهای مترقی و دمکرات وچپ مدرن گذاشتە تا ترجمەای لوژیک و منطقی از نوابغ مارکسیزم ارائەدهند. و تودەهای مردم را بە عدالت اجتماعی و منافع خویش آگاە نمایند. و همزیستی مسالمت امیز و حق تعیین سرنوشت ملت های ساکن ایران را در پلاتفورمی برسمیت شناختە و تبلیغ و ترویج نمایند. وارگانهای سیاسی فراگیرو دمکراتیک را برای حاکمیت شورائی،ایجاد نمایند. و افکار عمومی تودەها را در مسیر تحول گذار از حکومت دیکتاتوری بسوی حاکمیت شورائی قراردهند. وگذار خشونت پرهیز را بعنوان کم دردسر ترین راە حل و تغییر بنیادی انتخاب نمایند. تا توطئەهای بنیاد گرایان اسلامی را خنثی کردە و بستر و زمینەهای زندگی مسالمت آمیز را بین ملت ها بدور از خون ریزی و خشونت ، ممکن و هموار سازند. قبل از اقتدار جمهوری اسلامی در شهر هائی کە دموگرافی آنها بیشتر بە دوملت ترک و کرد تعلق داشتند مانند ورمێ (رضائیە) نقدە، میاندوآب، ساین قەڵا( شاهین دژ ) خوی و ماکو همزیستی ادیان و دیدگاەهای مختلف و احترام بە دگر اندیشان وجود داشت و سالیانی متمادی همدیگر را تحمل و بشیوەی مسالمت آمیز با همدیگر زندگی می کردند.

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …