هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

نمی توانیم نفس بکشیم! ⁄ بهنام فتحی‌

طی روزهای اخیر خیابانهای بسیاری از کشورهای پیشرفتەی جهان، به میدان خشم و مبارزات مردم برابریخواه علیه رفتارهای ضد انسانی نیروهای پلیس آمریکا تبدیل شد.

خبرگزاریهای معتبر جهانی و صفحات مختلف اینترنتی، تصاویری را که حاکی از جانباختن یک شهروند ساکن شهر “مینیاپلیس” بود، به نمایش گذاشتند.
قربانی کە بی دفاع دستگیر و نقش بر زمین شدە بود، بر اثر فشار شدید زانوهای یک پلیس “سفید پوست” بر گردنش در آخرین دقایق عمرش، این جمله را تکرار میکرد:

” نمی توانم نفس بکشم!”

مرگ جورج فلوید، ادامەی یک تراژدی صدها ساله از کشتار و تبعیض ضدبشری در یکی از دموکراتیکترین کشورهای جهان امروز بود!
این فاجعه یکبار دیگر ناامنی در جهان امروز را آشکار کرد و این حقیقت را خاطرنشان کرد که “فرد” گماشته شده در ساختارهای حفاظتی نظم نابرابر موجود، هنوز هم دارای افکار ارتجاعی بازمانده از سدەی نوزدهم با ادبیاتی محقر- بازگو کنندەی یک تفکر تبعیض آمیز- است کە اجتماعی از افراد انسانی را “رنگین پوست” یا ” سیاه پوست” خطاب میکند.

این رویداد با اینکه به شکلگیری اعتراضات گستردەای در سراسر جهان برضد “راسیسم”، تبعیض و تحقیر انسانهای عصر حاضر انجامید، در عین حال مجالی بود که رژیمهای دیکتاتوری و حکومتهای فاشیستیِ بنیادگرایی نظیر: ” جمهوری اسلامی ایران” و رهبرانش (به بهانەی استبداد و استکبار آمریکایی) به این کارزار بشتابند بلکه بتوانند جنایتهای خودشان را موجَّه جلوه دهند.

“علی خامنه ای” طی نطقی در سالگرد مرگ خمینی( همتای فاشیست و جنایت پیشەاش)، با نهایت بیشرمی به کشتار شهروندان آمریکایی از طرف پلیس این کشور پرداخت و به عدم پایبندی حکومت آمریکا به اصول و قوانین مرتبط با حفظ حقوق بشر اشاره کرد!
این درحالی است که کارنامەی “رژیم آخوندی” از ابتدای مصادرەی قدرت سیاسی و بقای حکومت نامشروعشان تا کنون، سرشار از کشتار، اعدام، سنگسار، زندان و آوارگی دهها هزار تَن از مردم تحت حاکمیتشان بوده است.

با نگاهی گذرا به تاریخ جنبش مترقی و آزادیخواهانەی کُردستان، وِجهەهای ضدانسانی و سرکوبگرانە، توٲم با آپارتایدی عریان از سوی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در تقابل با فرهنگها، اتنیکها، دگراندیشی و ترقیخواهی ملتهای تحت ستمِ این حاکمیت، نمایان میشود.

به خاک و خون کشاندن صدها تن در جریان اعتراضات برحق آبانماه سال گذشته، اعدام روزانه در کُردستان و سایر نقاط دیگر در ایران، موارد متوالی از کشتار دسته جمعی پناهندگان افغان در مدت یکماه گذشته و دەها جنایت دیگر، فصل تازەای از جنایتهای جمهوری اسلامی ایران هستند.
٭حکومت ایران، رژیم آپارتایدِ عصر حاضر در خاورمیانه است.

خروش خیابانهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی، نشانگر تنفر و انزجار این جوامع از ستمگری و اعمال تبعیض و خشونت در جایجای جهان است. تنفری که سلطەی حاکمان را دچار بحران میکند و به عقب می راند.

باوجود ناهمگونی قدرتها برای ادارەی کشورهای مختلف و تفاوت در شیوه یا فرهنگ مبارزات اجتماعی در مقابل این قدرتها و مٶسساتشان، اتحادی بدینگونه و خروشی اینچنین، میتواند به انسجامی هر چه بیشتر منجر شود و برای ادامەی مبارزات جامعەی ما نیز امیدبخش باشد.

ترجمه فارسی نوشتەای منتشرشده در دو هفتە نامە “دواڕۆژ”
15 ژوئن 2020

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …