شه‌ممه‌ 25 تشرینی دووه‌م 2023

٩ نفر دیگر بە دلیل ابتلا بە کرونا در سقز جان سپردند

در مدت ۵ روز گزشتە حداقل ٩ شھرونق دیگر در سقز بە دلیل ابتلا بە کرونا جانشان را از دست دادند و امار کشتەھا بە ١۵٠ نفر رسید.

آمار نگران کننده بدست آمده حاکی از آن است طی ۵ روزهای اخیر ٩ نفر از شهروندان سقزی بعلت ابتلا یا مشکوک به کرونا جان خود را از دست داده اند.

گفتە میشود، آمارھا از این تعداد بسیار زیادتر است، اما رژیم از انتشار دقیق تعداد تلفات خودداری میکند.

رژیم میگوید اکنون استانھای کرمانشاە، سنندج، ارومیە، خوزستان و بلوچستان مراکز اصلی شیوع کرونا ھستند و رژیم برای مقابلە با این ویروس ھیچ تدابیری را در نظر نگرفتە است.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …