سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

آمار قربانیان کرونا در جھان پنج رقمی شد

تعداد شھروندانی کە جانشان را در کشورھای مختلف جھان بە دلیل ابتلا بە ویروس کشندە کرونا از دست دادەاند بە ١٠ ھزار تن رسید.

این آمار کە از طرف سازمان بھداشت جھانی و بر اساس ادعای حکومتھا منتشر می شود حاکی از آن است کە، تا کنون بیش از ٢٤٠ ھزار نفر در حدود ١٧٠ کشور جھان بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از این تعداد بالغ بر ١٠ ھزار نفر جانشان را از دست دادەاند.

در این میان کشور ایتالیا با بیش از ٣٤٠٠ کشتە بیشترین کشتە را در سطح جھان دارد، چین کە مبدا پیدایش این بیماری است با بیش از ٣٢٠٠ کشتە در ردە دوم و ایران با ١٣٠٠ کشتە سومین کشور پر تلفات بە دلیل شیوع بیماری کرونا میباشد.

با این حساب در ھر یک دقیقە و نیم یک نفر در جھان بە دلیل ابتلا بە کرونا جانش را از دست میدھد و بر اساس گفتە سخنگوی وزارت بھداشت رژیم اسلامی ایران، در کمتر از ھر ١٠ دقیقە در ایران یک فرد مبتلا بە این ویروس جانش را از دست میدھد.

تعداد قربانیان در ایران گرچە اکنون نیز در جایگاە سوم جھانی میباشد، اما کنشگران مستقل رسانەای و سیاسی و ھمچنین صاحب نظران پزشکی در جھان بر این باور ھستند کە، آمار منتشرە از جانب جمھوری اسلامی یک پنجم آمار واقعی است و رژیم در این مورد نیز از ترس اعتراضات مردمی بە بی کفایتی رژیم، در حال پنھانکاری میباشد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …