چوار شه‌ممه‌ 23 تشرینی دووه‌م 2022

روزنامەی« تسایت » المان: «رھبری در ایران بە وضعیت جدی این کشور دربرابر شیوع ویروس کرونا اعتراف نمی کند»

بنا بە گزارش چاپ شدە در روزنامەی « تسایت» المان؛ رھبری در ایران بە وضعیت جدی ایران در برابر شیوع ویروس کرونا در این کشور، اعتراف نمی کند. ھمچنین لاپوشانی رھبری این رژیم در مورد نقیاس بالای مبتلایان بە این ویروس، پیامدھای مھلکی خواھد داشت.

این پنھان کاری رژیم، منجر بە ابتلای سطح گستردەای از مردم بە ویروس، و ھمچنین انتقال ان بە کشورھای ھمسایە شدە است.

اصرار رژیم بر پنھان کاری و عدم اطلاع رسانی بە موقع، نە تنھا منجر بە شیوع سریع این ویروس در سطح جامعە شد، بلکە اکنون نیز از انتشار امار دقیق مبتلایان و ھمچنین کشتەشدگان ناشی از ویروس، خودداری می نماید.

کامیار علایی، کارشناس بهداشت ایران در اظھاراتی بە اینکە، ایرانیان نه تنها از عفونت هراس دارند  بلکه به رهبری خود نیز بی اعتماد هستند، اذعان نمود.

مھم ترین عامل انتشار گستردەی ویروس در سطح جامعە، «سکوت دولت و عدم اطلاع رسانی بە موقع بە مردم در مورد ورود این ویروس بە کشور و ابتلای مردم بە ویروس و ھمچنین عدم اقدامات پیشگیرانە در جھت شیوع ان بین مردم، بودە است.

با احتساب گزارش های رسیده از تعداد بیماران دربیمارستانها و ھمچنین امار دفن شدگان در  قبرستانها در مدت اخیر، پیشی گرفتن ایران از چین، از نظر میزان مبتلایان و ھمچنین تلفات ناشی از این بیماری، در مدت کوتاھی، دور از انتظار نیست.

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …