سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

پیشگامان ساختار شکن ! (بمناسبت هشتم مارس)⁄رشاد مصطفی سلطانی

دختران و زنان گریلا وپیشمرگ مبشرآزادی و رهائی بشریت بودە ودراین رهگذر

با سرهای افراشتە جان باختند.

١- مواضع انقلابی و افق های درخشان :
* تدوین کنندەی” بیانیەی حقوق زنان ” خانم ماری اولیمپ دوگوژ فرانسوی کە اومانیستی سنت شکن بود در سال ١٧٩١ اعلامیەای در بارەی حقوق یکسان زنان و مردان نوشت و سال ١٧٩٣ گردن او را با گیوتین زدند واعدام شد .
* زرین تاج برغانی ( طاهرە قرە العین ) هنجار شکن ، قانون شکن ویک اصلاح طلب و نواندیش دینی بود. اولین زن زندانی سیاسی ایران وبدون حجاب ظاهرمیگشت. در نشست مازندران کە ٨١ نفر بودند تنها زن شرکت کنندەی بود. اسیرگشت وآخوندها فتوای قتلش را صادر و ناصرالدین شاە آنرا امضا نمود وسال ١٨٥٢ اعدام گردید.
٢- ستاتوس زنان در بستر تراوشات فکری :
تا زمانیکە” زنان” کتاب های دینی را کە توسط آنها نوشتە نشدە ، بعنوان اعلامیەی حقوقشان بدانند ، بردەی مردان هستند.درکتاب های دینی تنها هدیەای کەبرای زنان وجوددارد تحقیر و اهانت است. حجاب ، بورقە و مقنعە سپری نبودە کە شخصیت ، عفت و انسانیت زن را محافظت نماید. ایدئولوژی های دوگم و قوانین تغییر ناپذیر، شبیهە ساختمانی است کە روی ” شن ” بنا شدەاست. اسلام و مارکسیزم از همیشە کمتر سازگار تر بودەو مبارزات زنان نمیتواندطبقاتی باشد. جامعەی بستەی خاورمیانە بر ناسیونالیزم اسلامی ، دماگوژی و شووینیزم افراطی تکیەدارد و، بسختی تسلیم فرهنگ مدرن جامعە بشری میگردد. موقعیت نازل و تحقیر شدەی زنان در میان اعراب و جوامع خاورمیانە کە بستر فرهنگی مشترکی دارند ، یکسان است .ارتجاع دینی و کارتل ها،جهان را بە یک زندان بزرگ برای زنان تبدیل کردەاند. زندان، با سنگ های قانون و، فحشا باخشت های مذهب بنا میشوند. در مناطق جنوبی ایران در آستانەی تولد نوزاد، اهانت وتحقیر زنان در سطح وقیحی بودە وتهی از ایدەهای بشردوستانە نسبت بە تولد” دختران ” میباشد . کە با خوانشی موژیکی و دهقانی ” پسر باشە ، اما دوسر باشە ! ” بیان میگردد. قتل قضائی زنان بی اندازە وحشیانە تر از قتل جنائی آنها میباشد. بعضی از مردان، مجرمان پاسیو فرهنگ زن ستیزی هستند .
٣- چرخەهای منفور وشوم :
پیر زنی ایزدی در جریان جنایات اسلام سیاسی با بیانی اندوهگین و تلخ گفتە: ” هتک حرمت دختران و زنان ایزدی بە اوج وقاحت خویش رسید. بالاتر از درد و رنج ما ، درد و رنج دیگری وجود ندارد و،فریادی بالاتر و رسا تر از فریاد ما وجود ندارد، رنج و درد ما بە اندازەی کوە شنگال بزرگ است. دو رودخانەی دجلە و فرات توانائی شستن و پاک کردن خون هایمان راندارند. جغد بر دیوار خانەهایمان میخواند. زنان و دختران ایزدی دربازار بردە فروشی موصل خریدو فروش میگردند! ” موج گستردەای از ایزدی های بیگناە و صلح طلب از خشونت و بیرحمی داعش و سکوت کشورهای قدرتمندبکوهستان ها گریختند. با تمام تفاصیل آزادیخواهان ناچارندبرای استقرار دمکراسی و صلح بجنگند و تا پایان این راە را بپیمایند.
٤- پژواک کلتورها وجایگاە زنان :
کلتور دوئیل* کە در فرانسە و روسیا بیشتر متداول بود ،شناخت انسان را نسبت بە “کالا بودن ” زن بیان میدارد. نبرددوئل برای تصاحب ملک و کالائی بنام زن انجام میگیرد و کلتور و عرف ایلوپە** کە در زبان کردی با عنوان” ڕەدووکەوتن” بیان میگردد، بیانگر افکار تاریک سیستم زراعتی و متد های زن ستیزی است . ایلوپەدر کلتور مناطقی از کردستان و در چیچستان، داغستان ، قزاقزستان و آذربایجان بمعنی فرار کردن و گریختن با معشوقە می باشد، فریادی رسا و بلند برعلیە بی عدالتی نسبت بە زنان است. در این رابطە دختر یا زن با مرد دلخواە فرار میکنند و،بە مکان امنی پناە میبرند. انتخاب و تصمیم دختر و پسر تاکتیکی خردمندانە بودە کە جسورانە و شجاعانە قوانین نوشتەنشدە و نوستە شدەی مردان را زیر پا می نهند و از انتقام جوئی ترس و واهمەی ندارند. در این پروسە دختر و پسر “بیگناە “و جامعە وقوانین ارتجاعی” مجرمند”. مردانی کەاین شیوەی زناشوئی را انتخاب میکردند، در جمهوری کردستان ١٩٤٦ جرم ارزیابی میگردید و مجرم بە ١٩ سال حبس محکوم میگشت .
٥- هشتم مارس ودیدگاەهای معاصر :
غالباپیام زنان ازادیخواە درهشتم مارس ،در سایە روشن مەآلودی فرورفتەاست .آیا ممکن است باورمندان بە مذاهب و دین های مختلف تا چنین اعماق و ژرفائی از حقارت ،خست و رذالت غرق شدەباشند. دیدگاە مردسالاران کماکان دوگم و متحجر بودە و مانند قالی باید آویزانشان کرد و آنقدر باچوپ زد ،تا گرد و خاک مغزشان بریزد. مردانی کەحقوق زنان را پایمال میکنند بی آزرم و گستاخ و شرارتی لجام گستختە بر چهرەشان نموداراست. تبلیغ اسلام سیاسی یک تاکتیک بودە و تحقیر مرگ، استراتژی آنها و بمنظور ترساندن فراسوباوران و دگراندیشان میباشد. پذیرش خرد و گذار از ایمان بە خرد امکان پذیراست. اعتقادات دینی رابطەی شخصی و خصوصی باورمندان با کردگار و یزدان است . جامعەی بشری نمیتواند اسیر و دنبالە رو فرهنگ و قوانین صحرا نشینان بیابان باشد .امواج افکار منجمد اسلام سیاسی در خاورمیانە بشیوەی سونامی عمل میکند ودستگاە مغز شوئی آنها روی سانسور سرمایەگذاری نمودە کە پرهای اندیشەهای بی پروا را قیچی کردە و همزمان دمکراسی و صلح را بە نحو مرگباری زیرمنگنە گذاشتەاست. بعنوان یک واقعیت عینی تشکیلاتی کە توانست نیروی بین المللی راسازمان دهد ، احزاب کمونیست و کارگری نبودند بلکە تشکیلات اسلامی داعش بود.
٦- تغییر ناموس هستی است : شعار های آبکی و پلاتفورم های سکتاریستی احزاب، کوچک ترین شانس پیروزی نداشتە و توانائی بسیج و کشاندن تودەهای محروم را بە میدان مبارزە بر علیە سیستم های نادموکراتیک و اسلام سیاسی ندارند. چپ خاورمیانە گوئی وارونە روی سرخودایستادەاست. مارکسیزم ضربە مهلکی از دگماتیزم واقتدار طلبی خوردەاست . انگلس پایەی دگماتیزم را بامقدس کردن دکترین مارکس بنا نهادو،کاپیتال مارکس را تورات طبقەی کارگر نامید.آیا نیروهائی کە عنوان چپ وپیشرو را برسینە نصب نمودە ودر دیوارهای بتونی ،خویشتن را محبوس نمودە توانائی حل مشکلات زنان رادارند؟ تجارب خون آلود و سراسر درد و رنج زنان در دهەهای اخیر موید ناتوانی آلترناتیو چپ است. مانیفست را باید در فورم و دیکومینت جدیدی بازنویسی کرد. نوزایی ، ژرف نگری، ریفورم و رنسانسی در علم مارکسیزم و درهم شکستن قالبها ضرورت عاجل دارد تا پیام هایش جواب بدهند. چپ بطرز وحشتاکی انعطاف پذیر نبودە و پویائی کافی را نداشتە و اغلب کج اندیش و متعصب بودە و نتوانستە با سرعت منطقی خود رابا تکنولوژی و شرکت های فراملی و گلوبال منطبق سازد . اما سرمایە سریع حرکت نمودە و قدرت انطباق سرسام آوری داردو خالق سیستم های نوین ضد کارگری است . مشارکت نیروی های چپ باحفظ استقلال و هویت سیاسیشان ، در زمینەی پروسەی اتحادعمل و دمکراتیزەکردن فضای جامعە ضرورت دارند. علمای باصطلاح دینی کە برای همدیگر غزل، دلداری و همسوئی میخوانند کج اندیش و بادیدگاه های متضاد مشغول وراجی و بازرگانی و تجارت دین بودە و مفاهیم کهن را مطرح مینمایند و اکنون از تاریخ مجوز عبور گرفتە و مشغول مغز شوئی وتزریق تفکرات زهرآلودو مسموم بە جامعە هستند. عبوراز تونل هائی کە برای شکوفائی تمدن بشری وعدە میدهند بە تاریکستان خواهدرسید و مانند عنکبوت دام های ابریشمی خرافات را بر مغز شهروندان تنیدەاند و، در بسیج و سازماندهی شهروندان تاکتیک و ابتکارات شیادانە و فریبکارانەای ارائە میدهند. اما هیژمونی سیاسی را بکندی از دست میدهند. آیا تکامل جاروب تکنولوژی ، آنهار را بە مدارهای حذف پرتاب میکند؟ ٧- سنگری بدون اسلحە : سهم نویسندگان ، شاعران ،نقاشان ، پیکر تراشان ، موزیسین ها در پیکار برعلیە سیستم های ضد زن و توتالیتر اندک بودە و وزن تاریخی سنگینی نداشتە و نتوانستەاند سنگری راکە تاریخ بر عهدەاشان گذاشتە رهبری و هدایت کنند. شاملو در تیرباران های زنان آزادیخواە سال ٦٧ و عبداللە گوران شاعر نوپرداز در مورد نقش زنان و ترورجمهوری کردستان ١٣٢٤ سکوت کردەاند. شیرکو بیکەس ، هیمن و خصوصا قانع شاعر تهیدستان کردستان از سنگر هنر، مواضع انقلابی و روشنی در مورد آزادی زنان در اشعارشان نهفتەمیباشد. ویکتور خارا در شیلی نماد چپ و صدای مردم فرودست بود.آزادی زنان و عقب نشینی تفکرات گندیدە و متحجر پروسەای سخت و دشوار است. مبارزات کنونی زنان روندە بالندە و دستاوردهای وزین اجتماعی داشتەاست . خطاب و دیسکورس آزادیخواهان و جامعەی مدنی بە زنان چنین است: بخاطراستقرارعدالت اجتماعی و حقوق برابر زنان و مردان، مبارزات وسیع مدنی و ارادەی قاطع سیاسی”زنان ” ضرورتی تاریخی میباشد. تمام
………………………………………………………………………
کلید واژە ها :
١- دوئیل : جنگ تن بە تن باشمشیرواسلحە برای تصاحب زن موردعلاقە. Duel
٢- ایلوپە: فرارکردن وگریختن بامعشوقەو پناە بردن بە مکانی امن و مورداعتماد ELOPE
ارج و قدر اجتماعی Status : ٣

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …