چوار شه‌ممه‌ 1 شوبات 2023

وضعیت نابسامان زندانی کرد«حسین عثمانی» بر اثر شکنجە در زندان

زندانی سیاسی کرد «حسین عثمانی » کە بە اتھام «محاربه از طریق عضویت در حزب کومله» و «مشارکت در بمب‌گذاری سال ۱۳۸۹ در شهر مهاباد» به «اعدام در ملا عام» محکوم شدە بود با اعتراض نامبردە و ذکر اینکە اعتراف او زیر شکنجە بودە، حکم اعدام او بە ٣٠ سال حبس تغییر یافت.

«عثمانی»، ششمین سال از محکومیت سی سالەی خود را در حالی سپری میکند کە از چندین بیماری ناشی از شکنجەھای شدید در زندان رنج میبرد، این در حالی ست کە تاکنون بە دلیل مخالفت ادارەی اطلاعات با اعزام او بە مرخصی استعلاجی و تحت درمان قرار گرفتن او مخالفت شدە است.

نامبردە در تاریخ ٤ اسفندماە ٩٢ از سوی ستاد خبری ادارەی اطلاعات مھاباد احضار و پس از بازداشت، بە بازداشتگاە اطلاعات ارومیە منتقل شدە بود.

طی ١٣ ماە تحمل سلول انفرادی،  تحت شدیدترین شکنجەھای بازجویان ادارەی اطلاعات برای گرفتن اعتراف مبنی بر بمب گذاری در مھاباد در سال ٨٩ اثرات سویی بر سلامت جسمی این زندانی سیاسی گذاشتە است.

« حسین عثمانی» بە ھمراە دو زندانی سیاسی دیگر بە نامھای «دیاکو رسول زادە» و « صابر شیخ عبداللە» بدون وکیل تعیینی در دادگاە حضور یافتە واز  سوی شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا محاکمە شدەاند.

این اتھام در حالی ازسوی ادارەی اطلاعات بە «حسین عثمانی » زدە میشود کە پیشتر در اظھارات ضد و نقیضی، مقامات سپاە، ادعا نمودە بودند کە عواملین بمب گذاری مھاباد را پس از چند روز از بمب گذاری شناسایی و کشتەاند.

گفتنی ست در ١ ابان ماە ٩٧ طی حکمی کە از شعبەی ١ دادگاە انقلاب بە ریاست قاضی «جواد غلامی» صادر و بە تایید دیوان عالی کشور نیز رسید، حکم اعدام «حسین عثمانی » بە ٣٠ سال زندان کاھش یافت.

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …