شه‌ممه‌ 28 كانونی دووه‌م 2023

محکومیت«محمد نجفی» وکیل دادگستری، بە ٦ ماە حبس

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، از سوی دادگاه انقلاب به ۶ ماه زندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از سوی دادگاە انقلاب بە ٦ ماە زندان محکوم شد.

این حکم کە از سوی شعبە ٢٣ دادگاە انقلاب تھران و بە ریاست قاضی شھمیرزادی صادر شدە است، بە دلیل ایراد سخنرانی «نجفی» در مراسم یادبود«ستار بھشتی» و در منزل « گوھرعشقی»  بودە است.

این وکیل دادگستری، پیشتر بە اتھام « نشر اکاذیب بە قصد تشویش اذھان عمومی» بە تحمل دو سال زندان و پرداخت ٤٠ میلیون ریال جریمە نقدی محکوم شدە بود.

«نجفی» در حکمی، بە اتھام «ھمکاری با دول متخاصم» و در ارتباط با حوادث دی ماە ٩٦ بە دە سال حبس و در ٨ فرودین امسال بە اتھام «فعالیت تبلیغی بە نفع گروەھا» بە سە سال حبس محکوم شدە است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …