دوو شه‌ممه‌ 26 ئه‌یلول 2022

ازار و اذیت کولبران توسط ماموران ھنگ مرزی در گردنە مرزی «شوشمی» ھورامان

نیروھای ھنگ مرزی، در گذرگاە مرزی «شوشمی»  ھورامان، راە را بر دستەای از کولبران بستە، و اقدام بە ازار و اذیت انان و تخریب اموالشان نمودند.

این رویداد کە روز یکشنبە ٢٠ بھمن رخ داد، با مقاومت کولبران جھت تخریب اموالشان، کە عمدتا لوازم خانگی بود، از سوی ماموران ھنگ مرزی مواجە شدند.

در این گردنە بگیری، ماموران ھنگ مرزی بە روی کولبران بی دفاع، اتش گشودند کە بر اثر این تیراندازی، یکی از کولبران از ناحیەی پا مجروح شد.

گفتە می شود؛ یکی از کولبران، با ھویت «پیمان عبدی» ٣٦ سالە کە بە یاری کولبر مجروح شدە رفتە بود بوسیلەی اسپری فلفل مورد حملەی مامورین قرار گرفتە و بە شدت مورد ضرب و شتم قرار میگیرد.وضعیت جسمانی نامبردە «بد» گزارش شدە و بر اثر عوارض ناشی از اسپری فلفل، چشمان وی قادر بە دیدن نمی باشند.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …