شه‌ممه‌ 28 كانونی دووه‌م 2023

ناکامی ایران در پرتاب ماھوارە ظفر بە فضا

ایران، روز یکشنبە اقدام بە پرتاب ماھوارەی «ظفر» بە فضا نمود کە این تلاش ایران بار دیگر با شکست رو به رو شد.

 بە گزارش رویترز؛ یک مقام وزارت دفاع جمهوری اسلامی ادعا نمودە؛ این ماھوارە در داخل ایران ساختە شدە است، و روز یکشنبە با موفقیت بە فضا پرتاب شد، ولی تلاش برای در مدار قرار دادن ان، با شکست مواجە شد.

پیشتر نیز ایران در ژانویەی گذشتە، اقدام بە پرتاب ماھوارەی تصویربرداری «امیرکبیر» با استفادە از راکت «بصیر» و بدنبال ان در فوریە ھمان سال، ماھوارەی کوچک «دوستی» با راکت «سفیر» نمود، کە ھر دو اقدام ایران بە شکست انجامید.

شکست ایران در پرتاب ماھوارە در فوریە گذشتە، با اتش سوزی مرگباری کە در مرکز فضایی سمنان کە منجر بە کشتە شدن سە پژوھشگر شد، توام بود و پس از ان نیز در ماە اوت، انفجار مھیب و فاجعەبار راکت در سکوی پرتاب را تجربە نمود.

افزایش نگرانی ایالات متحدە امریکا ناشی از استفادەی ایران از فناوری بالیستیک دوربرد، برای قرار دادن ماهواره در مدار زمین  است کە می‌تواند برای پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای نیز به کار گرفته شود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …