دوو شه‌ممه‌ 26 ئه‌یلول 2022

احضار ھادی تنومند، فعال کارگری ، جھت تحمل سە سال و نیم حبس بە زندان

ھادی تنومند، فعال کارگری کرد اھل بوکان، در پی دریافت حکم سە سال و نیم حبس کە در سال ٩١ بە اتھام« عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و شرکت در مجمع عمومی کارگران در شهرستان کرج» محکوم شدە بود، برای تحمل حبس تحمیلی بە زندان احضار شد

افزودنی ست؛ نامبردە به دنبال شرکت در این مجمع بە بوکان بازگشتە بود در آخر پاییز همان سال  بهمراه تنی چند از فعالین کارگری از جمله« جمال مینا شیری، حسن رسول نژاد،ابراهیم و قاسم مصطفی پور و محمد کریمی»  دستگیر و محاکمه شدند.

محکومیت ھرکدام از این فعالین کارگری از حبس ٦ ماە تا سە سال و نیم بودە است کە از جملە میتوان بە محکومیت سە سال و نیم ھادی  تنومند و جمال مینا شیری بە سە سال و نیم اشارە کرد.

اخیرا هادی تنومند جهت اجرای این حکم تحمیلی بە زندان احضار و  شنبه ۱۹ بهمن راهی زندان خواھد شد. 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …