هه‌ینی 19 ته‌مموز 2024

بحران در ناوگان ھوایی ایران

اینکە گاھا خبری از فرود اضطراری یک ھواپیما کە منجر بە فرود اضطراری شود، اتفاق دور از انتظاری نیست، ولی اینکە ظرف یک ھفتە، شاهد چندین مورد نقص فنی ،فرودهای اضطراری، خروج هواپیما از باندهای پرواز فرودگاههای کشور و باز نشدن و شکستن چرخ های هواپیما باشیم غیر عادی می باشد.

ایا جز این است کە این امر، نشانگر ناوگان فرسودەی ھواپیمایی ایران است کە توانایی و بازدھی کافی برای حمل و نقل مسافرین را ندارد کە این ناشی از عدم توانایی ایران برای نوسازی ناوگان ھوایی خود بر اثر تحریم ھای بین المللی است کە بە علت رفتار غیرمسئولانەی سرکردگان رژیم در جھت دستیابی بە سلاح ھستەای و حمایت از تروریسم بین الملل و…بر مردم ایران تحمیل شدە است کە در این میان تنھا قربانیان این سیاست اشتباە رژیم، مردم ایران می باشند.

تکرار این حوادث کە بە عمد «اشارە بە ھواپیمای اوکراینی»و غیر عمد روی میدھد، ناشی از سو مدیریت و بی توجھی سران حکومتی و مسئولین بە جان مردم  می باشد .

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …