هه‌ینی 18 تشرینی دووه‌م 2022

تائید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کورد

حکم اعدام یک زندانی سیاسی کورد اھل شھر اشنویە تائید شد.

طی روزھای گذشتە، حکم اعدام محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کورد اهل اشنویە کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، تائید شد.

گفتە میشود، این حکم از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخ لو“ تایید شدە و همان روز بە محی الدین ابراهیمی ابلاغ شدە است.

محی الدین ابراهیمی ٤١ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ اشنویە، روز شنبە ١٣ آبان ٩٦ (٤ نوامبر ٢٠١٧) در حالی کە مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە  اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.

این شهروند اهل اشنویە مرداد ٩٧ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یک حزب کوردستانی بە اعدام محکوم شد کە این حکم طی روزھای گذشتە از سوی همان شعبە دادگاه عینا تایید شدە است.

محی الدین ابراهیمی متاهل  میباشد و سال ١٣٨٩ نیز از سوی نیروهای امنیتی رژیم با ھمین اتھام بازداشت و بە مدت ١٤ ماه زندانی شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …