دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023

شواھدی کە حقیقت سقوط ھواپیمای اوکراینی را اشکار ساخت

کمتر از پنج ساعت پس از سقوط ھواپیمای مسافربری PS752ساعت ٣:٣٠بامداد روز ٩ژانویە ھیئتی از اوکراین متشکل از کارشناسانی از شورای امنیت،سرویس مخفی،وزارتکشور،وزارت امور خارجە و ھیئت مدیرە شرکت ھواپیمایی در تھران حضوریافتند.

سرپرست این گروە «الکسی دانیلوف» با اعلام این خبر کە مقامات ایرانی مانع ازحضور این کارشناسان در محل سقوط ھواپیما شدند نیز افزود کە پس از انکە دیپلماتھا بەایرانیان یاداوری کردند کە طبق قوانین بین الملل این ھیئت موظف بە دسترسی بە محلحادثە دارند پس از سە روز از وقوع حادثە روز شنبە کارشناسان اوکراینی در محل سقوطھواپیما حضور یافتند.

دانیلوف ھمچنین افزود متخصصان کیف از دیدن محل سقوطھواپیما شگفت زدە شدند چراکە بایستی تنھا اجساد جمع اوری شدە و اسناد و مدارکجھت بررسی و عکسبرداری دست نخوردە باقی می ماندند ولی ایرانیان لاشە ھواپیما ومدارک سقوط را با لودر در گوشەای بر روی ھم انباشتە بودند.

پس از حضور کارشناساناوکراینی در محل سقوط،انان سوراخھای زیادی دال بر برخورد ترکش موشک بر بدنەیھواپیما یافتند .ھمچنین موفق بە یافتن  قطعەای از موشک اصابت شدە بە ھواپیماشدند.این موشک کە از نوع موشک زمین بە ھوا«Tor»ساخت روسیە می باشد کە در سال٢٠٠٦ توسط کشور روسیە بە ایران فروختە شدە است.

ھیئت کارشناسی اوکراینی تنھا سەساعت بعد از حضور در محل سقوط بە این حقیقت کە ھواپیمای مسافربری PS752 توسطایرانیان ساقط شدە است دست یافتند.دانیلوف ھمچنین افزود این ھیئت از بیم انکە ایرانیانمانع ادامەی تحقیقات انان شدە و ما را بە اوکراین بازگردانند، نتیجەی تحقیقات رابلافاصلە اعلام نکردند .

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …