دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023

کشف یک جسد شکنجە شدە دیگر در حاشیە شھر جوانرود

یک جسد شکنجە شدە دیگر در حاشیە شھر جوانرود کشف شدە است.

این جسد متعلق بە #هاشم_مرادی مرد نسبتا مسنی است کە، درتاریخ ٢٦ آبان در جوانرود توسط نیروھای رژیم اسلامی ایران دستگیر شد و زیر شکنجە غیرە انسانی اطلاعات سپاە جانش را از دست دادە است.

جسد ھاشم مرادی دیروز چھارشنبە ١١ دیماە، در حاشیەی شهر کنار رودخانە #سەفی_آوا با اثار شکنجە پیدا شد.

تا کنون دەها تن از بازداشت شدگان قیام آبان ماە امسال زیر شکنجە جانشان را از دست دادەاند و پیکر این جانباختگان در سد و رودخانە و حاشیە شھرھا رھا شدە است.

پیکر هاشم مرادی امروز با تهدید اطلاعات سپا در سکوت رسانەای بە خاک سپردە شد و نیروھای رژیم خانوادە وی را تهدید بە هرگونە رسانەای شدن یا گفت گو با رسانەھا کردەاند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …