شه‌ممه‌ 25 كانونی دووه‌م 2020
ماڵەوە / فارسی / بازداشت و محکومیت چھار عضو کانون نویسندگان ایران

بازداشت و محکومیت چھار عضو کانون نویسندگان ایران

در ادامە بازداشت ھای خودسرانە و صدور احکام غیر انسانی علیە فعالین عرصەھای گوناگون، یک عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت و سە عضو دیگر این کانون با احکام ناعادلانە روبرو شدند.

دادگاە تجدید نظر رژیم جمھوری اسلامی در #تھران، ھر کدام از #بکتاش_آبتین، #رضا_خندان_مھابادی دو تن از اعضای ھایئت مدیرە کانون نویسندگان ایران را بە ٦ سال زندان و #کیوان_باژن عضو دیگر کانون نیز بە ٣سال و ٦ ماە زندان محکوم کرد.

ھمچنین #احمد_زاھدی_لنگرودی روزنامەنگار، نویسندە و عضو کانون نویسندگان ایران در گیلان نیز توسط نیروھای رژیم بازداشت شد.

بازداشت و صدور احکام غیر انسانی علیە فعالین مدنی و نویسندگان در کوردستان و ایران درحالیست، کە جمھوری اسلامی تحت فشارھای شدید داخلی و بین المللی قرار دارد و کارشناسان سیاسی احتمال سرنگونی رژیم را غیر محتمل نمی دانند و فشار بر فعالین عرصەھای گوناگون بە منظور حفظ و بقای رژیم می باشد.

بابەتی هاوپۆل

جانباختن یکی دیگر از معترضین زیر شکنجە نیروھای رژیم اسلامی ایران

مرادعلی حسینی، یکی دیگر از شھروندان معترض است که در آبانماه در قلعه حسن خان …