یه‌ك شه‌ممه‌ 5 كانونی یه‌كه‌م 2021
ماڵەوە / فارسی / بازداشت و محکومیت چھار عضو کانون نویسندگان ایران

بازداشت و محکومیت چھار عضو کانون نویسندگان ایران

در ادامە بازداشت ھای خودسرانە و صدور احکام غیر انسانی علیە فعالین عرصەھای گوناگون، یک عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت و سە عضو دیگر این کانون با احکام ناعادلانە روبرو شدند.

دادگاە تجدید نظر رژیم جمھوری اسلامی در #تھران، ھر کدام از #بکتاش_آبتین، #رضا_خندان_مھابادی دو تن از اعضای ھایئت مدیرە کانون نویسندگان ایران را بە ٦ سال زندان و #کیوان_باژن عضو دیگر کانون نیز بە ٣سال و ٦ ماە زندان محکوم کرد.

ھمچنین #احمد_زاھدی_لنگرودی روزنامەنگار، نویسندە و عضو کانون نویسندگان ایران در گیلان نیز توسط نیروھای رژیم بازداشت شد.

بازداشت و صدور احکام غیر انسانی علیە فعالین مدنی و نویسندگان در کوردستان و ایران درحالیست، کە جمھوری اسلامی تحت فشارھای شدید داخلی و بین المللی قرار دارد و کارشناسان سیاسی احتمال سرنگونی رژیم را غیر محتمل نمی دانند و فشار بر فعالین عرصەھای گوناگون بە منظور حفظ و بقای رژیم می باشد.

بابەتی هاوپۆل

کشتە شدن یک زن بدست برادرانش در سنندج

کشتە شدن یک زن بدست برادرانش در سنندج بنا بە گزارشھا روز جمعه ۱۲ آذر …