چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

36 کارگر شرکت مرغ واروک سنندج اخراج شدند

روز گذشته در اقدامی مدیران شرکت مرغ واروک 36 کارگر این شرکت را از کار اخراج کردند و بر اساس اطلاعات در روزهای آینده نیز 10 کارگر دیگر این شرکت بیکار میشوند.

بر اساس اخبار رسیده به زاگرس پست، کارگران اخراجی به نشانه اعتراض خواهان توضیحات مدیران شرکت شدند و در حضور مدیر تعاون کارو امور اجتماعی کردستان به نام برهان صلواتی، با وعده های توخالی مسئولین روبرو شدند که گویا اخراج انان تنها برای شش ماه می باشد.

وعدەهای توخالی  در حالیست كە این كارگران را بدون. سنوات و پرداخت حقوق قانونی اخراج كردە و وعدە بازگرداندن بە سر كارهایشان را بعد از شش ماە دادەاند در حالی كە طبق قانون كار جمهوری اسلامی كارگران حداكثر یك ماە بعد از اخراج حق اعتراض و تهیە شكایات قانونی را از كاەفرما را دارا میباشند.

شركت مرغ واروك  دارای بالغ بر هشتاد نفر كارگر است كە اكثر كارگران. توسط عوامل حفاظت اطلاعات رژیم بە نامهای دكتر پویا علی محمدزادە و دكتر سعید آخوندزادە  كە در این شركت فعالیت دارند مورد تهدیدهای امنیتی و قضایی قرار گرفتەاند

همچنین مدیر عامل این شركت بەنام دكتر نادر اسماعیلی نسب معاون سابق دانشگاەعلوم پزشكی كردستان طی تهدیدهای امنیتی كارگران اخراجی را بە ترس و رعب وا میدارد.

سهامداران این. شركت از جملە كارفرمایان بدنام و ضدكارگر و وابستە بە رژیم. در كردستان هستند كە در طول بیش از دو دهە فعالیت خود در این زمینە انواع حق خوری و فشار بر كارگران را با پشتیبانی دستگاههای امنیڕی و قضایی رژیم بر كارگران اعمال داشتەاند

از جملە سهامداران نامی این شركت میتوان بە سعید نقشی زادیان رئیس اسبق اتاق بازرگای استان كردستان  و  امید زهتاب اشارە كرد

شركت مرغ واروك با سابقەای بالغ بر دو دهە فعالیت در زمینە تولید جوجە مرغ گوشتی  از طرف چندین نفر از سرمایەداران وابستە بە رژیم ادارە شدە كە طی این دورە طولانی از فعالیت خود هموارە فشارهای زیادی را بر كارگران این شركت از جملە اخراج و تنبە ،توطئە علیە كارگران برای ثلب حقوق قانونی و حقوق معوقە و كمی دستمزد و كشیدن. كار  از كارگران با ساعات كار طولانی  و  رعایت نكردن اصل سلامت فكری و كاری و بهداشتی كارگران. كە اكثر كارگران بە دلیل استفادە مكرر از مواد شیمیایی همچون  فرمالین و فرمنگناز و چند مواد دیگر برای ایزولە و میكروب كشی سالنها و محیط مرغداریها در مواقع شستشو دچار بیماریهای متعددی شدە اند كە سهامداران این. شركت با رشوە بە بازرسین مراکز ناظر این مهم را ماستمالی كردە و كارگران  حتی بعد از بازنشستگی با این بیماریها دست و پنجە نرم میكنند.

 

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …