دوو شه‌ممه‌ 26 ئه‌یلول 2022

مسئول مرکز فرهنگی آموزشی “بیان” بە اطلاعات بوکان احضارشد

” امیرپیاده” مسئول مرکز فرهنگی آموزشی “بیان” در شهرستان بوکان  از سوی ادارە اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتە است.

گزارشگر زاگرس پست در مورد چگونگی احضار این مسئول فرهنگی اعلام داشته است که :” روز پنج شنبە ٣١  خرداد سال جاری ، امیر پیادە، مسئول مرکز فرهنگی آموزشی “بیان” بوکان از سوی ادارە اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە است و یکی از نزدیکان خانوادە پیادە، در این رابطە بە خبرنگار “زاگرس پست” در بوکان بیان داشته است که : ” امیراز ساعت ٥ تا ٧ عصر روز پنجشنبە در ادارە اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتە و با گرفتن تعهدی مبنی بر بازگو نکردن این موضوع  در رسانه ها،آزاد شده است”.

علت احضار نامبرده به اداره ی اطلاعات این شهر؛ گذاشتن عکس هایی از “قاضی محمد”، و صدها عکس از امیر با پرچم کوردستان در تلگرام شخصی خود بر روی پروفایل تلگرام این فعال کورد اعلام شده است  کە به پس از از احضار همگی آنهانیز حذف شدەاند.

شایان ذکر است که “امیر پیادە” پاییز سال گذشتە بە اتهام شرکت در شادهای خیابانی مردمی پس از برگزاری همەپرسی برای استقلال اقلیم کوردستان؛ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس ازمدتی با قید وثیقە آزاد شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …