دوو شه‌ممه‌ 27 ئازار 2023

کرد ستیزی ! / رشاد – مصطفی سلطانی

بحران های سرمایەداری و شرکت های سیاست گذار جهان  و کشورهای توتالیتر و تراست ها ، در سطح وسیعی کرد ستیزی را اگرچە در بیشتر موارد آشکار و در مقاطعی بطور پنهانی  در ماسمیدیا و رسانەهای بین المللی دامن زدەاند. آنچە در دفاع از دمکراسی ودر مورد روند دمکراتیک تحولات خاورمیانە ادعا داشتند دروغ محض و بیشرمانەای بود. در قالب  تاکتیک و هم پیمانی، از توانائی ها و رزمندگی های پیشمرگان و گریلا های کردستان بمنظور شکست ارگان ساختە وپرداختە  خودشان  بنام  ” دولت اسلامی عراق و شام ” بهرەبرداری کردند. در ژنوساید شهر عفرین  کشورهای قدرتمند جهان و اتحادیە اروپا در حق  مبارزات مدنی شهروندان کردستان ،پیشمرگان و گریلاها کە نویسندگان تاریخ پیروزی بر داعش هستند ، پرنسیبهای وقیح و نازلی راارائەدادە و بنفع دولت های توتالیتر و دست نشاندەهای خویش “سکوت”  مطلق اختیار نمودند. هم چنین آخوندهای ترکیە ورهبران داعش فتواهای رذیلانەای بر علیە خلق کرد صادر کردەاند، کە بر قوانین ارتجاعی و پوسیدەی اسلامی تکیەدارد . در این فتواها شدیدآ کشتار، تالان و غارت اموال ، اسارت و خصوصآ تجاوز بە دختران و زنان خلق کرد با شیوەهای اسلامی توصیە گردیدەاست . آیا بیرون رفتن از خمود و جمود اوهام دینی باخیزشی انقلابی و مدنی امکان پذیر نیست؟ کە بشریت از بربریت و توحش نجات پیدا کردە و سرکوب بی وقفەی آزاد اندیشی و انسان دوستی خاتمەیابد . در حالیکە از نظر فلسفەی علمی و انتروپولوژی، دین و مذهب ارتباط و پیوند کاملآ خصوصی افراد با کردگار و یزدان است.

آزادی ، رهائی و صلح پایداربرای خلق کرد در اولویت قرار دارد. در این راستا  قرن بیست و یکم ، وظیفەای حساس و تاریخی را بر عهدەی ملت کرد گذاشتە کە افتخار ارزشمندی را نصیب خویش نماید. گریلاهاو پیشمرگان در پروسەی جنگ با قوانین بیابان وحاکمیت های دینی و مذهبی و، استقرار دمکراسی و صلح و امنیت درمنطقە ، حقیقتآقیمت های گرانبهائی  پرداخت کردە و میپردازند .

 

تاریخ دیگر جامعەی بشری را بە عاقبتی مساعد مطمئن نمی کند ، اما در عین حال این حکم را هم صادر نمی کند کە عاقبتی توام با بدبختی در انتظار است. برای رهانیدن مردم کردستان از کردستیزی جهانی ، باید دەها فیلم مستند ، کتابهای ارزشمند، نمایشنامە، تک نگاری ، داستانهای کوتاە و بلند ، ڕومان ، طنز ،اشعار تاریخی ،موسیقی و سمفونیهای غنی ، نقاشی ، مجسمە و پیکرەها و ستون یاد بود در بارەی قتل عام ملت کرد تهیە و درسطح جهانی انتشارداد . قتل عام ملت های شریف ارمنی و یهودی در تاریخ ثبت گردیدە اند . اما قتل عام ملت شریف کرد ، از طرف کارتل ها و سرمایەداری بازار آزاد و حاکمیت های دیکتاتور منطقە ، بسترها و زمینەهائی برایش مهیا گردیدە تا در وهلەی اول انکار گردد و سپس در تاریخ ثبت نگردند . ملت کرد صاحب دیکومینت های فراوانی در زمینەهای بی عدالتی و اشغال و ژنوساید است. بعنوان یک وظیفەی انقلابی می باید آنها را در اشکال گوناگون آرشیو وثبت نمود.  و همزمان این اسناد را در اختیار نیروهای عدالتخواە و دمکرات جهانی گذاشت . اکنون کردستان بشکەی باروت خاورمیانە است و پیشروان و رهبران مبارزات مدنی ملت کرد ( نە احزاب رنگارنگ و نامتحد در طول تاریخ ) می باید کنترلی بر این بشکە داشتە باشند . چە اشکالی دارد کە پروسەی ، جنبش انقلابی کردستان بامقاومت منفی و غیرە خشونت بار ، همسو گردد ؟  در حال حاضر جنبش انقلابی ملت کرد با بنیاد های امپراطوریهای خوفناک سنیی عثمانی و امپراطوری شیعەی صفوی روبرو گشتەاست . کە درترکیە کمالیزم و شووینیزم و در ایران پان ایرانیسم وولایت فقیە این امپراطوری ها را هدایت می کنند .و همزمان خاورمیانە را بە زندان شهروندانش و خصوصآ خشونت بی پردە و مستقیم بر علیە زنان کە حافظ زبان مادری ، فرهنگ ، کلتور و ارزش های اجتماعی هستند ،مبدل کردەاند . جدائی مردم کردستان از کشورهای اشغال گر، کە کردستان مستعمرەی مشترک آنهاست ، تاوان نبودە وجنایت هم نیست و اتحاد با همین کشورها بر اساس رای داوطلبانە شهروندان در صندوق های رای گیری با دخالت کشورهای بێطرف و حضورسازمان ملل متحد احتمالا ممکن است .

……………………

 

اواخر مارس  ٢٠١٨

 

 

 

 

 

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …