پێنج شه‌ممه‌ 21 حوزه‌یران 2018
ماڵەوە / فارسی / کرد ستیزی ! / رشاد – مصطفی سلطانی

کرد ستیزی ! / رشاد – مصطفی سلطانی

بحران های سرمایەداری و شرکت های سیاست گذار جهان  و کشورهای توتالیتر و تراست ها ، در سطح وسیعی کرد ستیزی را اگرچە در بیشتر موارد آشکار و در مقاطعی بطور پنهانی  در ماسمیدیا و رسانەهای بین المللی دامن زدەاند. آنچە در دفاع از دمکراسی ودر مورد روند دمکراتیک تحولات خاورمیانە ادعا داشتند دروغ محض و بیشرمانەای بود. در قالب  تاکتیک و هم پیمانی، از توانائی ها و رزمندگی های پیشمرگان و گریلا های کردستان بمنظور شکست ارگان ساختە وپرداختە  خودشان  بنام  ” دولت اسلامی عراق و شام ” بهرەبرداری کردند. در ژنوساید شهر عفرین  کشورهای قدرتمند جهان و اتحادیە اروپا در حق  مبارزات مدنی شهروندان کردستان ،پیشمرگان و گریلاها کە نویسندگان تاریخ پیروزی بر داعش هستند ، پرنسیبهای وقیح و نازلی راارائەدادە و بنفع دولت های توتالیتر و دست نشاندەهای خویش “سکوت”  مطلق اختیار نمودند. هم چنین آخوندهای ترکیە ورهبران داعش فتواهای رذیلانەای بر علیە خلق کرد صادر کردەاند، کە بر قوانین ارتجاعی و پوسیدەی اسلامی تکیەدارد . در این فتواها شدیدآ کشتار، تالان و غارت اموال ، اسارت و خصوصآ تجاوز بە دختران و زنان خلق کرد با شیوەهای اسلامی توصیە گردیدەاست . آیا بیرون رفتن از خمود و جمود اوهام دینی باخیزشی انقلابی و مدنی امکان پذیر نیست؟ کە بشریت از بربریت و توحش نجات پیدا کردە و سرکوب بی وقفەی آزاد اندیشی و انسان دوستی خاتمەیابد . در حالیکە از نظر فلسفەی علمی و انتروپولوژی، دین و مذهب ارتباط و پیوند کاملآ خصوصی افراد با کردگار و یزدان است.

آزادی ، رهائی و صلح پایداربرای خلق کرد در اولویت قرار دارد. در این راستا  قرن بیست و یکم ، وظیفەای حساس و تاریخی را بر عهدەی ملت کرد گذاشتە کە افتخار ارزشمندی را نصیب خویش نماید. گریلاهاو پیشمرگان در پروسەی جنگ با قوانین بیابان وحاکمیت های دینی و مذهبی و، استقرار دمکراسی و صلح و امنیت درمنطقە ، حقیقتآقیمت های گرانبهائی  پرداخت کردە و میپردازند .

 

تاریخ دیگر جامعەی بشری را بە عاقبتی مساعد مطمئن نمی کند ، اما در عین حال این حکم را هم صادر نمی کند کە عاقبتی توام با بدبختی در انتظار است. برای رهانیدن مردم کردستان از کردستیزی جهانی ، باید دەها فیلم مستند ، کتابهای ارزشمند، نمایشنامە، تک نگاری ، داستانهای کوتاە و بلند ، ڕومان ، طنز ،اشعار تاریخی ،موسیقی و سمفونیهای غنی ، نقاشی ، مجسمە و پیکرەها و ستون یاد بود در بارەی قتل عام ملت کرد تهیە و درسطح جهانی انتشارداد . قتل عام ملت های شریف ارمنی و یهودی در تاریخ ثبت گردیدە اند . اما قتل عام ملت شریف کرد ، از طرف کارتل ها و سرمایەداری بازار آزاد و حاکمیت های دیکتاتور منطقە ، بسترها و زمینەهائی برایش مهیا گردیدە تا در وهلەی اول انکار گردد و سپس در تاریخ ثبت نگردند . ملت کرد صاحب دیکومینت های فراوانی در زمینەهای بی عدالتی و اشغال و ژنوساید است. بعنوان یک وظیفەی انقلابی می باید آنها را در اشکال گوناگون آرشیو وثبت نمود.  و همزمان این اسناد را در اختیار نیروهای عدالتخواە و دمکرات جهانی گذاشت . اکنون کردستان بشکەی باروت خاورمیانە است و پیشروان و رهبران مبارزات مدنی ملت کرد ( نە احزاب رنگارنگ و نامتحد در طول تاریخ ) می باید کنترلی بر این بشکە داشتە باشند . چە اشکالی دارد کە پروسەی ، جنبش انقلابی کردستان بامقاومت منفی و غیرە خشونت بار ، همسو گردد ؟  در حال حاضر جنبش انقلابی ملت کرد با بنیاد های امپراطوریهای خوفناک سنیی عثمانی و امپراطوری شیعەی صفوی روبرو گشتەاست . کە درترکیە کمالیزم و شووینیزم و در ایران پان ایرانیسم وولایت فقیە این امپراطوری ها را هدایت می کنند .و همزمان خاورمیانە را بە زندان شهروندانش و خصوصآ خشونت بی پردە و مستقیم بر علیە زنان کە حافظ زبان مادری ، فرهنگ ، کلتور و ارزش های اجتماعی هستند ،مبدل کردەاند . جدائی مردم کردستان از کشورهای اشغال گر، کە کردستان مستعمرەی مشترک آنهاست ، تاوان نبودە وجنایت هم نیست و اتحاد با همین کشورها بر اساس رای داوطلبانە شهروندان در صندوق های رای گیری با دخالت کشورهای بێطرف و حضورسازمان ملل متحد احتمالا ممکن است .

……………………

 

اواخر مارس  ٢٠١٨

 

 

 

 

 

بابەتی هاوپۆل

دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار آزادی نسرین ستوده شدند

آقای خندان روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در صفحه فیسبوک خود ضمن اعلام این خبر نوشت …