پێنج شه‌ممه‌ 22 شوبات 2024

همبستگی واتحاد مردم با احزاب سیاسی تنها راه سرنگونی رژیم مذهبی ایران

همبستگی واتحاد مردم با احزاب سیاسی، تعامل فکری و سیاسی و تدوین نقشه راه مشخص مبارزاتی و پلاتفورم سیاسی تنها راه مبارزه برای سرنگونی رژیم مذهبی ایران میباشد.

ازاویل دیماه سال جاری ما شاهد تظاهرات و خیزش جنبش میلیونی مردم ایران علیه استبداد مذهبی جمهوری اسلامی , گرانی اختلاس وسؤاستفاده های مالی توسط دستگاه ها و اشخاص حکومتی و باندهای رانت خوارو مافیای سیاسی واقتصادی, همچو سپاه پاسداران همراه بامرجعیت شیعه درایران هستیم.
نبود عدالت اجتماعی، تبعض مذهبی وجنسیتی وسرکوب آزادیهای فردی واجتماعی، نبود دموکراسی وخفقان سیاسی انجام سیاستهای جمهوری ولایت فقیه درچهل سال گذشته درایران بوده وهست ادامه سیاست های صدورتروریسیم درکشورهای منطقه وتامین هزینه های جانی مالی این جنگها درسوریه لبنان یمن وغزه روی دوش مردم ایران دها بحران اقتصادی سیاسی فرهنگی واجتماعی رادرایران ببارآورده .

خیمه شب بازی هایی انتخاباتی ومهندسی انتخابات درایران وهر بارنگ کردن صورت مسئله وفریب دادن افکارعمومی مردم ایران وجامعه جهانی ومشروعیت دادن به عمر ننگین این رژیم فاسد و ناکارامد در سیاست گذاری وخلافت آخوندیسیم درایران بوده وانجام آن باعث بیکاری تورم اقتصادی نابودی صنعت وتولید، تعطیلی کارخانجات ورشد منفی اقتصادی وصنعتی بوده . فساد وفحشا ناهنجاری هایی خانوادگی واجتماعی، ازهم پاشیده شدن خانواده ها، افزایش اعتیاد جوانان چه پسرودختربه موادمخدر، آماربالای طلاق و خودکشی دربین جوانان کم سن وسال فراردختران ازخانواده .. …
واین عصیان صدای حقیقی خیزش انقلاب مردم ایران علیه این رژیم وحاکم دیکتاتورآن میباشد وقطعآ روند این اعتراضات وبازتاب جهانی آن درآینده نزدیک یا دور طومار اخوندیسیم واستبداد مذهبی را درایران برای همیشه نابود خواهدکرد .

بیشک مردم کورد ازهمان روزهای اویل انقلاب مردمی ۵٧ بااین رژیم مخالف ونه به رفراندوم بلی جمهوری اسلامی دادند و تا امروزنیزهزینه بسیارگرانی را برای این مخالفت داده اند، اما همه ما می دانیم مردم کورد همیشه پشتیبان آزادی ودموکراسی وعدالت اجتماعی اقتصادی وفرهنگی وملی درایران بوده وهست . واگرامروز بصورت یکپارچه در خیابانها نیستند نشانه مخالفت ویا بی تفاوتی به این جنبش نیست، چون بی گمان در چند دهه گذشته هیچ کدام از جنبش های اجتماعی که باصورتهای مختلف شناخت شدند رنگ ورادکالیسم سیاسی وتغییر بنیادی سیاسی همانند این جنبش راندارند وبی گمان یکی ازجنبشهای واقعی مردم ستمدیده وطبقه کارگرومحرومین جامعه ایران میباشد، که آنان موجب تغییروضع موجودخواهند بود واین طبقه باشعورسیاسی خویش وبانیروی قدرتمند اجتماعی در جامعه ایران وباشعار مرگ بردیکتاتور خواهان براندازی وتغییر سیستم حکومتی وتامین خواسته های دموکراتیک ومدنی واقتصادی وسیاسی هستنند . البته هیچگاه دموکراسی بدون رفاه اجتماعی پدید نمی آید واین جنبش اجتماعی فقط اقتصادی نیست ونباید با لفظ لشکرگرسنگان توهین به شعورسیاسی طبقه محروم وستمدیده جامعه کرد، نان کارآزادی وجامعه دموکراتیک وتامین زندگی انسانی برای همه مردم درایران ضرورت واقعی می باشد.

دراین راستا به رغم فضای کاملا امنیتی و پلیسی وآماده گی رژیم برای سرکوب عریان وخشنونت آمیز مردم کورد برای ابراز همدردی وپشتیبانی از این حرکت جسورانه وانقلابی مردم ایران علیه رژیم مذهبی ایران مافعالان جریان چپ وسوسیالیست کوردستان ضمن پشتیبانی بدون هیچ قید وشرطی ازاین جنبش مردمی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی برای تعین سرنوشت سیاسی مردم ایران وکوردستان ازهرفرصتی که نیازباشد صدای اعتراظی وانقلابی خودرابصورت یکپارچه بامردم ایران اعلام میدارم وکوردستان همیشه سنگرآزادی ودموکراسی باقی خواهدماند.
بیشک همبستگی واتحاد مردم با احزاب سیاسی، تعامل فکری و سیاسی و تدوین نقشه راه مشخص مبارزاتی و پلاتفورم سیاسی تنها راه مبارزه برای سرنگونی رژیم مذهبی ایران میباشد.

باتوجه به حساسیت سیاسی مشخص دراین مقطع زمانی درایران وبخصوص درفضای سیاسی ومبارزاتی کردستان بازخوانی نوینی ازعملگرد سیاسی جریان چپ وسوسیالیست کورد درفضای سیاسی ومبارزاتی مردم کورد لازم است، تا با پالایش سیاسی وفکری خود بتواند با عملکرد نوینی پیوند سیاسی وفکری خودرا با جنبش های اجتماعی واعتراظی مردم ایران وکوردستان را محکمترکنند و تاریخ سیاسی جدیدی رابرای حزب وجریان چپ کوردستان تدوین نماید. اگرجریانات چپ کورد نتواند این فاصله زمانی رابرای بازخوانی وانسجام نیروی سیاسی اجتماعی حزبی ومردمی استفاده کنند ازصف اجتماعی و مبارزات چپ فاصله میگیرند و فردا دیرمیباشد.

زنده باد آزادی دموکراسی برابری

جمعی ازفعالان چپ سوسیالیست کوردستان – سقز

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …