پێنج شه‌ممه‌ 22 شوبات 2024

به مناسبت روز کوملە / نشمیل عبدولی

کومله فریاد ملتی پر درد و رنج و صدای ھمە گرسنگان و زنان و جوانان جامعە است. جوانان و چە بسا قشر فقیر و زحمتکش جامعە چه شکوهمندانه و سرود گویان او را میخوانند.

نام پیشمرگ تداعی گر حضور دلیران سرزمینیست که ازادی ملتشان را با دادن خون طلب کرده اند وچه بسیارند انانی که در راه ازادی جان باخته اند و پیشمرگ ملتی از تبار درد ورنج بوده اند و چه بزرگوارانه بر خاک افتاده اند. آری من یک پیشمرگ کوملەام،حال چە در سنگر شورش یا در محل دانش.
کومله پس از 9 سال فعالیت پنهانی ودر 26 بهمن 1357 اعلام موجودیت کرد و فعالیت خود را اشکار ساخت روز کومله روز گرامیداشت ومقاومت و فداکاری هزاران زن ومرد انقلابی و ازادیخواه است که در عرصه های مختلف مبارزه ی سیاسی ونظامی در نبرد با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در جنبش انقلابی وازادیخواهی کردستان جسورانه مبارزه کردند وبا ارمانهای والایشان در راه ازادی جان باختند
روز کومله روز ارج نهادن به یاد محمد حسین کریمی یکی از بنیانگذاران کومله وتمامی رهبران وعزیزانی است که در صفوف کومله جان باختند وهمچنین زندانیان سیاسی که در چنگال رژیم مستبد جمهوری اسلامی در بند هستند.

کومله همان حزب چپ وسوسیالیست کوردستان است که توسط روشنفکران دل پراز امید و ارزو برای رسیدن به فردایی روشن برای ملت کرد در راه برابری زن و مرد و ازادی و دموکراسی و حق تعیین سرنوشتمان به دست خودمان تلاش کردند و ملت ازاد اندیش کردستان همه ی ارزوهای خود را در کومله می دیدند و کومله همان جنبش انقلابیست که از میان یک فرهنگ و جامعه ی پیش پا افتاده و کهنه پرست مانند یک حزب کردی سلاح را به دوش زن نهاد و ان فرهنگ کهنه پرستی جامعه را زیر سوال برد ودریچه ای نو برای ملت کرد باز گشود چرا که زن و مرد پیر و جوان فقیر و ثروتمند همه از یک هوا نفس می کشند و روی یک عرصه و زمین زندگی میکنند.

چه بسا کم نیستند جوانانمان چه زن و چه مرد که زیر حکومت استبدادی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی روز کومله را به بهترین شکل و نحو ممکن در کردستان ایران هدایت میکنند و گرامی میدارند و در روز کومله تمامی کوچه پس کوچه ها وخیابانهای شهر را با پرچم سرخ کومله رنگین میکنند وهر بار یاد اور می شوند کومله زنده است و ما جوانان کرد ادامه دهنده ی راهشان هستیم. من زمانی کە کوملە را شناختم ، خود و تفکرم را ھمزمان ساختم، مانند ھر زن کومەایی ھدفم را نشانە گرفتم. کنار زنان مصلح پیشمرگ با قلم و کاغذ در جامعە ایران ، ھمقدم شدم. کوملە برای من تداعی کنندە خود من بود مانند یک زن و یک مادر. اھداف سرخ را در زندگی خویش پررنگتر کردم. کوملە تنھا جریانیست کە جامعە کردستان بە آن نیاز دارد، ستم میلتی و مسالە سرمایداری را تنھا یک تفکر سرخ کوملەایی میتوان نجات دھد.

ملت کرد بزرگترین ملتیست که در میان دیگر ملتها بدون دولت مانده ونزدیک به دو قرن است که برای بدست اوردن ابتدایی ترین حقوقی که در بیانیه ی جهانی حقوق بشر به رسمی نوشته شده فعالیت و انقلاب میکند وان هم حق تعیین سرنوشت هر ملتی به دست خود است و جنبش کومله تنها یک جنبش رهایی نیست بلکه یک جنبش و فعالیت برای دفاع از دموکراسی وازادیخواهی است واین یک اعتبار برای ملت ازادیخواه کردستان است.

زنده باد کومله ،
زنده باد جنبش انقلابی مردم کردستان

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …