چوار شه‌ممه‌ 29 تشرینی دووه‌م 2023

مسؤلیت تاریخی یک نسل برای سوالی پاسخ داده نشده …

 

سیرتحولات وروندسیاسی کوردستان جنوبی بعدازانجام رفراندوم و رای به استقلال کوردستان  و پروسه جدایی ازعراق هم حکومت فدرال عراق راخشگمین کرد وهم کشورایران وترکیه را باخود دربرابراراده وخواسته مدنی ودموکرایتک ملت کورد همراه کرد تا بتواند باشکست اراده وآرزوی یک ملت شکستها و انفعال سیاسی خودرا باچراغ سبزامریکاومتحدین آن پوشش دهند. بغداد توانست  باجوسازی ومتهم کردن حکومت کوردستان به تخطی ازقانون اساسی  وباامتیازدهی اقتصادی سیاسی ونظامی به ایران و ترکیه و فروش نفت ارزان به امریکا درمقابل جلوگیری ازپروسه استقلال کوردستان و ظهورهرگونه قدرت منطقه ای منافع اقتصادی سیاسی نەتنها بغداد بلکه ایران وترکیه رادراین مقطع فعلا حفظ کنند و بالشکرکشی وبا خشونت عریان حشدشعبی بهمراه سپاه قدس پاسداران ایرانی  به خاک کوردستان وتصرف واشغالگریی مناطق زیادی  ازکوردستان به این بهانه یعنی  تجزیه طلبی واستقلال آنرا راسرکوب کنند وباردیگرباایجاد فشارسیاسی ونظامی واقتصادی بتواندبطورظاهری صورت مسله راپاک نمایند.

البته باید یادآور شد که مردم کورد در کوردستان جنوبی با طی کردن همه پرسی وانجام نتیجه آن با دموکراترین شیوه مدنی آن توانست کوردستان وخواسته های دیرین آن راوارد تاریخ نوین ومشخصی کنند که هرگز وباهرسرکوبگری نتوانند نتیجه آنراتغییر دهند.

پارتی وشخص مسعودبارزانی باهمه کم وکاستی های سیاسی خود درعملکردسیاسی درکوردستان همیشه نقش  وحضورمقتدرانه ای  درصحنه شراکت قدرت درکوردستان داشته اند و بیشتربعنوان برادربزرگتررل خودرابازی میکرد ودربیشترموارد سیاسی تک روی داشت و در برخودرد بامخالفان سیاسی باصدای  تعامل وگفتمان  ودموکراسی کمترواردعمل شده و بیشترقدرت را دربورکراسی جستجومیکردنندوازاین لحاظ نمی توان نمره خوبی به پارتی وبارزانی  دادوحتی ریاست جمهوری شخص بارزانی نیزمورد مناقشه دستوری ومخالفان زیادی داشت بلحاظ قانونی بودن آن وغیره…..

اما بارزانی ازنظرمن هم کناره گیری ازریاست جهموری کوردستان وهم پروسه رفراندوم راباصراحت وشجاعت وصادقانه  وارد میدان سیاسی کوردستان وعراق کرد. بیشک پارتی اگربعنوان حزبی مدرن ومدنی وبادرایت واحساس مسؤلیت درقبال برزگی پروژه پیشنهادی قبل ازاعلام ویاحتی بعدازاعلام وبه نیت برگزاری رفراندوم باید فضای بیشتری برای بسترسازی  درهمه زمینه های مربوط آماده میکردوبعددنبال اعلام این خواسته دیرین آنهم  به شیوه ی مدنی ومدرن روز که همان انتخابات و نظرخواهی ازمردم که متداولترین شیوه دموکراسی وآزادی یک ملت برای حق سرنوشت بود.وقعطآبارزانی این پروژه رافقط درچهارچوب آرزوی شخصی خوددبنال نکرد بلکه آرزووخواب سدسال بیشترمردمی راازرویابه واقعیت زمینی میخواست تبدیل کنند.

بیشک پارت دموکرات کردستان وشخص بارزانی اگرقبل ازاین پروسه رفراندوم میتوانست پروژه آشتی ملی وتقسیم قدرت سیاسی درحکومت فدرال کوردستان  وبهمراه پارلمانی قدرتمندو زمینه های انسجام ملی وسیاسی رادرکوردستان قدرمند نماید واین  انسجام واتحادوهمبستگی ملی مردم کوردرابا اتکا به پشتیبانی نیروی مردمی بعنوان کارت برنده درجیب خودداشته باشد وآماده گی لازم رابرای هرگونه محاصره اقتصادی ونظامی داشته باشد ورونداین پروسه همه پرسی بیشک به این صورت تبدیل نمی شد.

این انسجام ملی وسیاسی برای مقصدی مشخص وگرفتن هرگونه روزنه ای که بتواند اتحادوهمبستگی ملت کورد راواردمعامله ی ناخواسته که منافع کوتاه مدت فردی وحزبی برخی ازرقبای پارتی رامسدود واجازه هیچگونه حرکتی مخالف باخواسته اکثریت جامعه نمیداند. اما متاسفانه بارزانی اگربرای ریش رفت سبیل خودرا درحاکمیت سیاسی درکوردستان ازدست دادوزمینه رابرای تصویه حساب دیرینه حزبی وفردی برخی احزاب کوردستان ورقبای پارتی وبارزانی رامتاسفانه مهیا کرد وامروزمنافع سیاسی واقتصادی مردم کوردستان وارد فازسیاسی نامشروعی وغیردموکراتیکی کرده است که اگراین روند باهمبستگی واتحادسیاسی احزاب کورد بپایان نرسد ونتوانندآنرادر فضای آشتی سیاسی وهمراه باتعامل وگفتگوی  ملی حل کنندواین گزینه  راجایگیزین اختلافات درون حزبی وبین حزبی نکنند، ملت کورد شاهد تراژدی شکست سیاسی قرن خواهد بود که من امیدورام این مسله هرگزبه انجام نرسد واحزاب سیاسی ما باهوشیاری باایفای نقش آگاهگرایانه درروندبازسازی قدرت مجددسیاسی بتوانند نیروی کارآمدوقدرتمندبرای دیپلوماسی کورد درتعامل بابغدادباشند واازدستآوردهای بدست آمده پاسداری نمایند .

ملت کورد درهرجای وهرتاریخی درمبارزه بادشمنان خود اگر اتحادوهمبستگی وانسجام سیاسی داشته پیروزمندانه وباسربلندی ازآن خارج شده کوبانی نمونه زنده مقاومت وپایداری مردم کورد میباشد امیدوارم احزاب سیاسی کوردستان بادرایت واحساس مسؤلیت ازمتهم کردن حزبی ویاشخصی برای شکست این پروسه خوداری کنند چون تاریخ قضاوت دیگری خواهدداشت درمورد بارزانی وعملکرد آن وکسانی دیگری که بانی این تفرقه ویاری دادن به دشمنان قسم خورده کوردنیزبوده اند قضاوت دیگری خواهد داشت .

اگربارزانی دراین پروسه بنظربرخی ازدوستان ودشمنان  شکست خورده است واین لقمه رابرای او بزرگ دانسته اندامامردم کوردستان جنوبی بهمراه دیگربخشهای اشغال شده ایران وترکیه انجام همه پرسی رافرصتی دانستنند.تابا عزم واراده راسخ یک ملت آنرا با شهامت شجاعت ورسالت و مسؤلیت تاریخی یک نسل رادربرابر سوالی پاسخ داده نشده برای نسل های آینده آنرا بی جواب نگذارندواین گمترین کاری بود که بارزانی بهمراه مردم کورد باغرور

وبابرگزاری شادی وکارناوالهای موزیک ورقص آزادی ورای به استقلال درهمه جا کوردستان جشن گرفتنند.

وکلام آخرشکست ماهرگزنشانه قدرت دشمنامان نیست…

زنده باداتحادوهمبستگی مردم کورد

زنده باداستقلال وآزادی کوردستان

 

10مهرماه

کوردستان مام رحمان

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …