پیام جمعی ازفعالین چپ وسوسیالیست کوردستان

دوران معامله وسازش خیانت پشت پرده احزاب کورد بپایان رسیده?

کردستان درچندروز گذشته شاید حوادث وروخدادهای بود که حتی پیش بینی وگفتن آن نیزدورازذهن هرانسان شرافتمند

وآگاهی  بود .لشکری کشی حشد باتوطعه وهمراهی سپاه پاسداران به کوردستان وکرکوک  باهمراهی ومعامله پشت پرده کسانی که به ناحق بنام رهبری درپست کلیدی  سیاسی وحزبی ازوی موقعیت خانواده گی و… هستنند ومیتواننددستورواعمال اینکونه افرادرابرای مقاصدومنافع کوتاه مدت شخصی وخانواده گی اجراکنندودراین مقاصد کسانی دیگرراشریک این ننگ وسازش تاریخی کنندوکوردستان را دربورس بغدادوتهران بانرخی خیلی کمترازارزش وبهای خودبفروشند جای تاسف وتعامل زیادی دارد.چراوچگونه آنرابه آینده نزدیک میسپاریم تا حقایق این سازش وننگ معلوم گرددومجرمین آن دربرابر وجدان  وخون شهیدان ملت کورد محاکمه شونند

اعمال جنایتکارانه حشدشعبی وسپاه پاسداران درخشنونت چندروزگذشته علیه مردم کرکوک ومناطق تصرف شده نشان ازذهنیت فاشیستی قومی ومذهبی داشت که فقط  برای تنبه وشکستن اراده یک ملت به میدان جنگ آمده بونندوبی گمان درهمین راستای حتی بعدازچنددقیقه باورود به مناطق کوردنشین تاب نیاوردنند وخیلی زود پرده از نقاب برادری عرب وکورد واجراکردن دستوروقانون اساسی ازطرف بغدادوتهران رادرمقابل صدها رسانه های داخلی وخارجی بنمایش گذاشتنند وبرای تاریخ ثبت شد.

دراین راستا ملتی که یادگرفته باآزادی زندگی کنند نمی توان اوراباردیگربه اسیری واداشت ومردم خشمنگین کرکوک وخانقین وبقیه جاهای دیگرکوردستان با خیزش وخروش خشم انقلابی خودرادربرابرمتجاوزکاران وجنایتکاران ملت کورد چه دربغدادوچه تهران حامی وبانی اصلی این نقش شوم نشان دادنندکه نمی توانند بانیروی وباورهای فکری مردم کوردستان بجنگنند ومردم باحمله به مقرواستقامت این نیروها  نقاط اشغال شده رایکی به یکی ازدست متجاوزین واشغالگران کوردستان خارج ننموده ومینمایند وجنگ بااین  متجاوزین تا این لحظه وپیروزی ادامه میدهند.

اینک ضورت داردکه باپشتیبانی مردمی درتمام چهاربخش کوردستان وبخصوص کوردستان جنوبی وهمراهی نیروی پیشمرگه کوردستان ازطرف تمام احزاب سیاسی پوزه اشغالگران کوردستان وخاينن کورد رابه زمین بزنیم وخواسته های دموکراتیک ومدنی خودرباسرفرازی وبابه احترازدرآوردن پرچم ملی کوردستان به دشمنانمان درسی  تاریخی دهیم که نمی توان اراده وخواست سیاسی ملت کورد رادرهم شکست .

جادارد ازتمام آزادیخوان ومبارزین ودلسوزان چهاربخش کوردستان تقاضاکنیم از توهین بی حرمتی به احزاب ورهبران وشخصیتهاسیاسی  دوری کنیم وبخصوص اتحادمهنی که یکی از احزاب مهم سیاسی کوردستان میباشد که تاریخی روشن ازمبارز وآزادیخواهی درتاریخ پنجاه سال گذشته دارد وبخصوص نقش مهمی رانیزدرترازوی قدرت سیاسی واجرای  درکوردستان دارد وخاینت وسازش چندنفررابه اعمال این حزب مبارز ورادیکال کوردستان نگذاریم که انشعاب وضعیف بودن این نیروی شاید ورق سیاسی دیگری رادرکوردستان رقم بزند که جبران آن هزینه  سنگینی راداشته باشد.

ماضمن محکم کردن هرگونه اعمال متجاوزکاران واشغالگری درکوردستان وحضور هرگونه نیروی بیگانه درسرنوشت سیاسی کوردستان جنوبی ازطرف بغدادوتهران واحتمالا ترکیه رامحکوم وخودراشریک تمام آزارورنج چندروزگذشته ملت کورد درکرکوک وبقیه مناطق اشغال شده میدانم.

وامیدورام درامروز وروزهایی آینده شاید رویدادهای باشیم که خواسته های سیاسی ومدنی کوردستان همراه با امنیت وآشایش فراهم شود.وتاریخ نشان دادکه دیگر ملت کورد آگاه شده ونمی توانند بازی باسرنوشت سیاسی واجتماعی خودراازسوی هرحزب وشخصی که منافع وخواسته های سیاسی ومدنی ودموکراتیک انها را برآورده نکنند اطاعت وفرمان برداری نمی کنند.

امروزروزاتحادوهمبستگی ملی وسیاسی همه احزاب وملت کورددرتمام بخشهابخصوص کوردستان جنوبی میباشد.که اتحادوهمبستگی ضرورت تاریخیست .

واین رویدادهانقشه راه روشنی برای احزاب کوردستان شرقی نیزهست که این تاریخ وتجربه رافراگیرند وبه اتحاد وهمبستگی احزاب سیاسی خوددرزیرچترنقشه راه سیاسی ویاهرگونه ائتلاف و.. مشخص برای امروزوآینذه وهرگونه احتمالات ورویدادهای اجتماعی درکوردستان باشند که فردا دیراست .

زنده باداتحادوهمبستگی ملی وسیاسی

زنده باد کوردستان

مرگ ونابودی برای اشغالگران

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …