پیام تسلیت جمعی ازفعالین چپ وسوسیالسیت کردستان – شهرسقز بمناسبت درگذشت رفیق مام جلال

درعزای توای چراغ راه

ملت کرد دارداشک وآه

درغمت ازدل ناله هاخیزد

دیده هستی اشک غم ریزد 

 

کوردستان الان چند روزاست درغم وماتم مرگ عزیزی ازدست رفته هستنند که براستی یکی ازسرمایه های ملی وفکری ملت کردبود وخواهد ماند. شخصیت بیادماندگار رفیق رهبرکاریزمای مبارزه، آشتی، مقاومت وهمبستگی، یارو یاور سیاسی و پشتیبان مبارزات هرچهاربخش کردستان جناب مام جلال که حکم سفیر دوستی وبرادری ملت کرد رادربین اقوام کردستان وعراق وجهان رانیزداشت متاسفانه امروزدربینمان نیست.

مام جلال ازنظرسیاسی وفکری ودیپلوماسی وحزبی یکی ازبارزترین رهبران کرد عملگرا و واقعبین مبارزو سیاست  بود. او نە تنها منافع فردی بلکه منافع حزبی رادر برابرمنافع واهداف سیاسی ملت کرد را در طول حداقل پنجاه سال رهبری سیاسی ومبارزاتی کردستان جنوبی ترجیح دادوتوانست دراین راه پیروزی های بزرگی رابرای ملت کرد به ارمغان بیاورد.

بی شک مام جلال معمارسیاست ودیپلوماسی واتحاد بود.این شاخص ها رمزموفقیت رهبری او بود که از یک پیشمه رگه درسنگر شرف وآزادی به ریاست جمهوری عراق رسید وبی گمان باقدرت سیاسی و نبوغ فکری خود توانست جایگاه مهمی رادرعرصه سیاسی درجهان بازی کنند .نام او وهژمونی سیاسی و فردی  مام جلال توانست درطول سالیانی که رهبری اتحادمهینی رادردست داشت دربین دوستان ودشمنان ملت کرد اوراهمیشه باتحسین وجایگاه ویژه وشاخصی راازنظرسیاسی برای او بدهند.

البته امروز مراسم خاکسپاری وتعزیه اونیزباز فرصتی برای اتحاد وهمبستگی احزاب کردستان وهم دیپلوماسی سیاسی رابرای دیالوگ وتعامل وگفتگو با مخالفان استقلال وحقوق دموکراتیک ملت کرددربغداد و منطقه فراهم کرد. که امید بادرایت واحساس مسؤلیت ازطرف رهبران ودولت اقلیم کردستان نتایج رضایت بخشی برای کردستان پیش بیاید.

وباردیگر تاریخ این رابه ما ثابت کرد که ملت کردحق شناس رهبران ودلسوزان عرصه مبارزه وسیاست خود برای بدست آوردن حقوق دموکراتیک وآزادی ودموکراسی هستنند وخواهند بود. وهیچ گاه مدح وستایش رهبران بی لیاقت وبی مسؤلیت خودنخواهند بود. بی شک جایگاه کسانی که خود را رهبرو کاراکترسیاسی یک ملت ویا یک مبارزسیاسی اجتماعی میدانند بسیار مسؤلیت دارهست وباید انها مراسم خاکسپاری وتجلیل یک ملت ازرهبرخودراسرمشق خودنمایند.

ما فعالین چپ وسوسیالیست هم ازمرگ این عزیزازدست رفتمان درغم وماتم ملت کرد هستیم وهم خوشحال که ملت کرد دراین پروسه سیاسی ومبارزاتی صدسال اخیرآزموده وصاحب رهبرانی هستیم وبوده ایم که عدالت اجتماعی، حقوق برابری زن ومرد، آزادی بیان واندیشه، رفع تبعض ازنژادو مذهب وقومیت وآزادی ودموکراسی راسرلوحه افکارواندیشه خود کرده اند وبی گمان شخصیت سیاسی  جلال طالبانی نام اورا بعنوان یکی از رهبران شاخص این خصوصیت درکردستان وجهان خواهدماند و خواهد درخشید.

باردیگر فقدان این عزیزرفیق و یاور و رهبررابه تمامی مبارزان عدالتخواهی ودموکراسی طلبی درکردستان وایران وعراق حزب اتحادمیهنی  وبخصوص خانواده داغدار ایشان نیزعرض تسلیت وبرای بازماندگان طول عمروصبرشکیبایی خواهانیم.

 

بژی کردستان

 

سقز16/71396

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …