پێنج شه‌ممه‌ 20 حوزه‌یران 2024

نامه سرگشاده به همه احزاب سیاسی کوردستانی / مام رحمان

بعدازهمه پرسی.. مسؤلیتی بزرگ دربرابرتاریخ…..!?

سیرتحولات حداقل یکماە گذشته درکوردستان جنوبی وکوردستان شرقی تابه امروز واقعیتهای را اشکاراکرد که شاید سالیانی طول میکشد که چه مردم کورد وچه احزاب سیاسی آن به این فرآیند فکری وسیاسی امرروزبرسند.  همانگونه که شاهدآن بودم همه پرسی ازسوی افکاراعمومی کوردستان واحزاب مخالف وموافق مواجه شد اما درنتیجه باتائید اکثریت آرا احزاب سیاسی کوردستان  وبااستقبال همگانی مردم کوردستان درتمام سطوح طبقات اجتماعی وطیفهای مختلف جامعه روبروشد و رفراندوم برگزارشد.این پروسه ی تاریخی  ملت کورد که سالیانی بود با مبارزات سیاسی واجتماعی برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود درانتظارآن بود و بایداین پروسه یکروزانجام میگرفت.واقعیت امراینست که مردم کورد بعدازانجام این پروسه سیاسی و مدنی  دستاوارد عظیم ملی بدست آوردندو ازاین پس  وارد مرحله ی  نوینی اززندگی سیاسی وتاریخی  خود شده که باید با حفظ وپاسداری این مقطع وحفظ رای مردم ازطرف احزاب سیاسی باهمبستگی اجتماعی وکاراکردن دیپلوماسی وتلاش برای جاکردن خوددرجامعه جهانی باپشتیبانی قدرتهای منطقه ای وجهانی  به نتیجه نهایی که نهایتا استقلال کیان تازه ای بنام کشورکوردستان است برسیم وامال وآرزوی فداکاری هزاران انسان شریف وآزادیخواهی که دراین راه شهیدشودنندپاسداری نمایم چون حاصل یکصدسال مبارزه دربرابرفاشیزم قومی وبی عدالتی میباشد.

اینک همزمان با این رخداد تاریخی ما شاهد تاثیرات سیاسی و فرهنگی فراوانی که درپشتیبانی ازاین رفراندوم وخیزش عمومی وحضوریکپارچه مردم کوردستان تحت اشغال ایران است بوده ایم .شادی وشفق بینظیرو مارش سرود ای رقیب وندای آزادی درسطح کوی وبرزن شهرهای کوردستان نشان ازجوشش وخروش رعدوبرق سیاسی یست که در آسمان کوردستان شروع به تابش نور تازه ای کرده که درهمان ساعات اولیه  خیزش عمومی رژیم استبدادی ومذهبی تهران را کیش و مات کرد که فقط با نیروهایی سرکوبگرخود درکوردستان تماشاچی ونظاره گراین کارناول شادی وشورشعورملی بود.

اما اینک این حرکت سیاسی واجتماعی حرفهای تازه ای برای گفتن دارد که باید باحساسیت ودرک این پروسه رابا نقاط مثبت ومنفی وپتانسیلهای موجودآنرا باهماهنگی احزاب سیاسی کوردستان وهمراه بامردم مبارزکوردستان به گام های آتی ومراحل نونینی در آینده پیش برانیم .

یکم. مردم کوردستان هرچنددر یک جامعه بسته سیاسی ودریک خفقان سیاسی باارعاب پلیسی وسرکوبگرانه روزانه وهمراه باستم فرهنگی اقتصادی سیاسی وبیکاری وتبیض قومی اقتصادی فرهنگی مذهبی وعقب ماندگی صنعتی ازطرف حکومت تهران سالیانیست  بسرمیبرد.امااین واقعیت راآشکاراهم اعلام کردکه این ملت ازنظرسیاسی واجتماعی زنده و سیرتحول فکری ومبارزاتی خودرامتحول کرده ودارای شعورسیاسی تازه ای میباشدکه آنرادرطول سالیان متعددمبارزاتی خوددرجنبش دموکراسی خواهی ودموکراتیک خودعلیه اشغالگران ورسیدن به خواسته های این جنبش تابه امروز تجربه کرده وامروز فصل نوینی راهمراه بانسلی پرشوروانقلابی که درایت سیاسی  وضعیت موجودرامیدانند مبارزات سیاسی مدنی واجتماعی را برای رسیدن به حقوق دموکراتیک خودبشکل دیگری آغازکرده است .ویکی دیگر که  ازاساسترین نکات مثبت وموفق این خیزش اجتماعی ومدنی  اتحادوهمبستگی مردم همراه باحضورفعالانه جوانان زن ومرد  باهم است.

دوم .این کارناول سیاسی رفراندوم زودهنگام مردم کوردستان بودبرای رای آری برای استقلال وکیان کوردستان مستقل ازایران ونه به جمهوری اسلامی و نه بزرگ به سیاستهای  تعریف فرهنگی ومذهبی عقب ماندگی آزارواذیت واعدام پایمال کردن آزادی ودموکراسی وکرامت انسانی وحقوق بشر..ونه به شهرونددوم  دانستن ملت کورد ونه به عوامفریبی ونه به نمایشهای انتخاباتی رژیم درکوردستان ونه به فاشیزم مذهبی ونژادی جمموری اسلامی باصدای رسا ودلیر…

سوم .حقیقتی آشکارادربرابراحزاب سیاسی کورداپوزسیون جداازهرتفکرومرام سیاسی راست وچپ که آنهانیزنیازمند تحول بنیادی واساسی درساختارمبارزاتی سیاسی وتشکیلاتی و حزبی خوددرجنبش دموکراتیک کوردستان هستنند .نزدیک به چهل سال ازتاریخ مبارزاحزاب کوردستان  برعلیه جموری اسلامی میگذرد تلاشی خستگی ناپذیرباهزینه های انسانی فراوان امانتیجه ودستاوردهای این مبارزات بعدازاین چهل سال امروزماشاهد شناختی نامزون ازجامعه سیاسی ومتحول کوردستان ودرک نکردن خواستگاه سیاسی ومبارزاتی نسل جوان جامعه بااحزاب سیاسی  کوردهستیم  ونبودراهکاری نوینی ارتباطی باجنبش های اجتماعی اعم ازجنبشهای زنان دانشجویان کارگران واعتراظات صنفی ومدنی ونبودتماسی ملوس وروزانه باروشنفکران وادیبان شاعران دررابط بامسایل ورخدادهای روزمره فرهنگی وسیاسی جامعه  برای تعامل وگفتگووتبادول آراونظریه هایم

نبودهمبستگی وااتحادسازمانی احزاب درجبهه ی سیاسی یا ائتلاف باراهکاری مبارزاتی کوتاه مدت واستراتیژیک وپلاتفرمی سیاسی برای آینده کوردستان هستیم که همین امرفاصله ای بزرگی رامابین مردم واحزاب ایجادکرده….

انشعاب وگسست حزبی وسیاسی ودامن زدن به اختلافات درون حزبی ونبودانسجام سازمانی واستفاده نکردن ازپتانسیهای سیاسی ومبارزاتی موجود  وموقیعیتهای پیش رودرجامعه وادامه دادن به سیاست مبارزه ی کلاسیک وتجربه ی ازمون شده وناکارآمد باشیوه های فعلی ونبوددیپلوماسی سیاسی درروابط بین الملی وبالابودن سن بالای رهبران وکادرهای احزاب کوردستانی همه و همه …نقاط کور وبن بستهای سیاسی احزاب کوردستانی میباشدکه باهمان گفتن مرغ من یک پادراد سیاست ورزی میکنند.

بی کمان امروزدست برداشتن ازاختلافات درون حزبی ومنافع فردی  و کاراکردن نقاط قوت سازمانی ودعوت کردن ازنسل مبارزوتحصیل کرده جامعه اعم اززن ومرد درسازماندهی حزبی وتشکیلاتی وایجادکادرسازی درداخل احزاب وجامعه  برای تقویت پایه های فکری احزاب سنتی برای جوانسازی سیاسی وایجادپشتیبانی ازنهادهای مدنی وشخصیتها ی سیاسی ومدنی ,جمعیتهاو تشکل های صنفی که موازی باجنبش دموکراتیک کوردستان دردرون کوردستان است یکی ازنقاطکلیدی وشاه کلید بسیاری ازبن بست ها وتاریکخانه های احزاب سیاسی چپ وراست ماست بخصوص احزاب چپ وسوسیالیست کوردستان!?

البته رسالت تاریخی احزاب سیاسی چه چپ وچه راست کوردستانی دراین مقطع اینست که بایدمنتظررویدادهای وآینده نشوندوخودرابه قضاوقدربدهندو دربرابر ملت کورد وظیفه ومسولیت تاریخی خودرافراموش کننددراین صورت ادامه به وضعت موجود وبا بی تفاوتی وانفعال سیاسی بایدجوابکوملت کورددربرابرتاریخ باشندویا……. بایدبابرنامه ریزی واهدف مشخص سیاسی فرهنگی  مبارزات مدنی رافعالانه بااعتصابات عمومی ,تحصن, نافرمانی مدنی وآزمون های  تازه ای  آغازکنندوبرنده کیست که آینده راتحلیل وواقعیت رامیپذیرد.وبادرایت واحساس مسولیت به پیشگاه تاریخ میرود.اختلافات فکری ودیدگاهای سیاسی ما بین حزبی ودرون حزبی واحیأاختلافات وبرداشتهای ايدلوژیکی حرفها ی بزرگ ودهن پرکنی هستنند که همیشه میشود زدگفتگووتبادل کردوهمراه بانقدسازنده امریس غیذه اشتناب امابایدانژی وتوان فکری وسیاسی خودرادرانسجام تشکیلاتی صرف کنیم تا دردامن زدن به اختلافات بکاهیم وباهمبستگی ودادن  فرصتها وموقیت های مبارزاتی پیروزی رابه ارمغان بیاریم چون درطول تاریخ برای ملتی  که خواهان آزادی واستقلال ملی  است همیشه پیش نمیآید.وتکرار مکرراین فرصتها  تراژدی تاریخیست…

 

گاندی رهبربزرگ جنبش مدنی هندعلیه استعماربریتانیاکه پیروزشدوبساط استعماررادرهندبرچید .

بامبارزمشهورجنبش نمک آغازکرد.

زنده بادمبارزات جنبش مدنی برحق ملت کورد برای بدست آوردن آزادی ,دموکراسی وحقوق دموکراتیک

 

 

کردستان.. 6مهر

 

خوانندگان گرامی نظرات خودرامنعکس نمایند.

 

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …