هه‌ینی 14 حوزه‌یران 2024

پیام تبریک جمعی ازفعالین چپ وسوسالیست کوردستان(سقز)بمناسبت پایان همه پرسی

مردم شریف ,زنان ومردان مبارزکوردستان

کارگران ,دانشجوایان,روشنفکران ,مبارزان وآزادیخواهان کوردستان

دریک پروسه دموکراتیک مردم شریف وقهرمان کوردستان عراق پس از سالهامبارزوفداکاری برای انجام خواست سیاسی اجتماعی مدنی یک ملت که سالیانیست ازرنج ومنحت ستم ملی عرب ناسیونالیست فریاد استقلال وجدایی ازحکومت مرکزی بلندکرده باانجام رفراندوم ورفتن پای صندق انتخابات  پیروزمندانه ومتحدباهبستگی وبابیشترین رای بله تواستنند این مرحله حساس وتاریخی ملت کوردرادر3مهربه انجام برسانندورسالت تاریخی خودرادربرابرنسلهای آتی ملت کورد باسرفرازی وافتخارانجام دهند. درروزهای مانده به تاریخ همه پرسی باواکنشهای زیادی ازطرف مردم کوردستان واقشارروشنفکرواحزاب سیاسی جامعه چه درداخل کوردستان عراق وچه بخشهای دیگرکوردستان با پشتیبانی اکثریت ومخالفت بخشی ازجامعه همراه بود .درکناراین مخالفتها ماشاهدتهاجوم وسیع فاشیزم ترک وفارس وعرب مذهبی ازطرف حاکمیتهای مرکزی این کشورها باهمراهی کوردنماهای خايین درمقابل خواست حقوق انسانی ومدنی یک جامعه قرارگرفتیم واین مخالفت درکمال بیشرمی وبنوعی افکارفاشیستی و لمپن سیاسی عرب وفارس وترک رادرمقابل اراده یک ملت نشان می داد.امابافتخارمردم کورد پای بله به استقلال رفتنند وامیددرآینده ی نزدیک شاهدکشوری مستقل ودموکراتیک که حقوق وخواستهای اجتماعی ومدنی زنان ومردان این جامعه راباعدالت اجتماعی سیاسی بدورازهرگونه تبعض نژادی قومی ومذهبی جنسیتی وبانهادهای قانون مدارحاکمیتی دموکراسی ورفاه اجتماعی رابه ملت کورد اهدا نماید.

بیشک این پروسه سیاسی انعکاس وقابلیتهای فراوانی راپیداکردکه جداازاتحادوبنوعی همبستگی سیاسی واجتماعی برای این بخش ازکوردستان ماشاهدپشتیبانی عظیمی ازملت کورد دربخشهای دیگرتحت اشغال ترک وفارس بودیم کوردستان روژهلات(ایران)باصدای رسالحظه به لحظه تابه همه پرسی نزدیک میشدیکپارچه همراه بااحزاب سیاسی کوردستانی درپشتیبانی وتشویق کوردستان برای انجام رفراندوم بودودرروزهمه پرسی ماشاهدخروش وفریاد بژی بوسه ربه خویی ..بژی کوردوکوردستان

نمایش ومارش استقلال وشهامت سیاسی کوردستان بودیم  ویکپارچه خواست مدنی خودرادرمدنیترین مبارزه اجتماعی درسطح خیابانهای شهرهای کوردستان بنمایش گذاشت.

اینک ضمن تشکرازمردم مبارزکوردستان بخصوص جوانان زنان ومردان مبارزونسل انقلابی وپرشورسقز که بااتحادسیاسی بدورازحزبگرایی سیاسی  دست دردستهم شادی وپایکوبی رادرمقابل چشم دشمنان این ملت به اجرادرآمدنشان ازبلوغ سیاسی واجتماعی وتحول یک جامعه سنتی برای گذربه جامعه ی مدنی وسیاسی میباشد.مانیزضمن حضورفعالان خودباعهدوفاداری به مردم مبارز قدردان این حرکت وجریان سیاسی درجامعه میباشم بدورازمنافع کوچک وتنکنظرانه حزبی …باردیگرازمردم شریف ومبارزکوردستان میخواهم درهرفرصتی مبارزات مدنی خودربدورازهرگونه خشنونت واقدامی که بهانه به دست اشغالگران کوردستان بدهداشتناب نمایدودست دردست هم باسرودملی ای رقیب ماقومی کوردزبان مارش آزادی واتحارادرخیابانهابخوانیم .

مافعالین چپ وسوسیالیست که عدالت اجتماعی, آزادی ودموکراسی برابری انسانی بدورازهرگونه تبعض نژادی مذهبی وجنسیتی راخواستگاه فکری خودمیدانم .باردیگرضمن حضورفعالانه وبااعلام پشتیبانی خودشریک شادی وتلاش  برای تحقوق خواسته های  مدنی واجتماعی ملت کوردمیدانیم .

بژی کوردستان…. بژی سه ر به خویی

بژی آزادی ودموکراسی

4/6/1396

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …