پێنج شه‌ممه‌ 20 حوزه‌یران 2024

در آستانەی گشایش مدارس! / رشاد مصطفی سلطانی

ولادیمیر ایلیچ لنین : در همە چیز صرفە جوئی کنید بغییر از آموزش و پرورش !

این روزها مدارس در ایران باز و جمعیت عظیمی از کودکان ، نوجوانان ، جوانان و دانشجویان پشت میزهای تحصیلی رفتە کە گویا دانش و علم ، در سیستم جمهوری اسلامی بیاموزند .  آموزش های قبلی ، با دنیای مدرن و گلوبال بیگانە بودە و، چهاردە در صد از جوانان بە مواد ” روان گردان و مخدر ” و امفتامین و دوپینگ معتاد بودە و هستند . از تفریحات سالم خبری نیست و جوانان سرگرم استفادە از مشتقات مواد روان گردان و کنجکاوی های جنسی در ماسمیدیا هستند .در صد بزرگی از جوانان کە مدارک اکادمیک و دانشگاهی دارند  بیکارند . کلاس های اجباری قران با تفنگ و دیکتاتوری رونق گرفتە، کە این کلاس ها جوابگوی اعتماد بە نفس ،امید و آرزوهای نسل جدید نبودە و نیست . در سطح شهر ها کودکان بیدفاع و معصوم بە نیروی ” کودکان کار ” پیوستە کە در حقیقت این طیف ، بی پناە ترین و بی دفاع ترین و بخشی ازنیروی تولیدی کە در استانەی استثمار وحشیانە و گاها آزار جنسی قرار میگیرند . محیط فعالیت ” کودکان کار ” در جاهای نمور، کارگاە های تاریک و زیر زمین ها می باشد . حدود تقریبآ پانزدە میلیون کودک زیر هیجدە سال وجود دارد، کە ١٢ میلیون دانش آموز و بقیە اردوی کودکان کار را تشکیل میدهند کە در آجر پزی ها، قالی بافی ها، شیشە بری ها ، دستفروشی در خیابانها ،فال فروشی ، آدامس فروشی ،آب فروشی، کفاشی ، گل فروشی و خصوصا کار خطرناک “تفکیک زبالەی شهرها ” مشغولند .

در قوانین اسلام سیاسی و سیستم های دیکتاتور ، والدین مسئول و قیم کودکان بودە و جامعە در برابر این سرمایەی بشری مسئولیتی را نپذیرفتە و نمی پذیرد . لذا فروش اعضای بدن کودکان ، ول کردن وفروش و رها کردنشان از طرف والدین امری عادی و معمولی است . آموزش در سیستم جمهوری اسلامی بر اساس دین و پرورش برمبنای مذهب تکیەدارد. در حالیکە ایمان و عقاید دینی یک پدیدەی شخصی بودە کە این رابطە تنها یبن انسان وکردگار ( یزدان ) اعتبار دارد . در قرن بیست و یک هیچ سیستمی مجاز نیست کە جوانان را از آموزش و پرورش مدرن ، سیکولار و علمی محروم سازد . کتاب خانەها در سیستم جمهوری اسلامی درشهر ها و محلات و شهرک ها بیرمق بودە کە نیاز علمی خوانندگان را تامین نمی نماید . وزیر آموزش و پرورش رژیم در سخنرانیش گفتەاست : ” آموزش و پرورش از ریل اصلی خویش خارج گشتە و بسوی جادەی خاکی سمت و سو گرفتە و رفتەاست و، تغییر ساختار آموزش و پرورش بە وصلە و پینەای شباهت دارد کە هر اندازە قطار را فشار دهیم کمی حرکت میکند اما کسی رابمقصد نمی رساند ” سرنوشت چهاردە میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم و پرسنل آموزشی کاملآ تاریک و مبهم واین جمعیت، مسافران عالیقدر قطار اسلامی می باشند . حتی کار بجائی رسید کە برای سروسامان دادن بە وضع اسفبار و پروژەهای شکست خوردەی آموزس و پرورش ، ناخدائی را در قالب یک ژنرال باپوتین هایش آرزو شدە کە آموزش و پرورش را نجات دهد .آپارتاید جنسی و تحقیر دختران سیستماتیک اجرا میگردد . در سیستم جمهوری اسلامی آموزش و پرورش تحت انقیاد سازمان های مخوف امنیتی و نظامی و حوزەهای قم ، مشهد،تبریز و اصفهان قرار گرفتەاست .

زبان مادری ملل ساکن ایران بغییر از زبان فارسی همگی قدغن بودە ، و بلوچ ها ، ترکمن ها، عرب ها، آذری ها و لر ها از خواندن  گنجینەهای غنی زبان مادری محروم گشتەاند .  وخالق تاثیرات مخرب سایکولوژی بودەو،  بشدت سطح یادگیری و اعتماد بە نفس را  در میان شهروندانی کە فارسی زبان مادریشان نیست  پایین آوردەاست . بیشترین پتانسیل و توجە وزارت آموزش و پرورش بە تاسیس نماز خانە،احیای چادر و مقنعە، تربیت مدرس های نماز، اردوهای بازسازی جبهە ی جنگ ، نماز جماعت و راهیان نور و ترویج صلوات و آموزش کتاب آسمانی معطوف گردیدەاست . مدارس در استان های بلوچستان ، لرستان ، زاهدان و نواحی کویری و کردستان کلاسیک و قدیمی و فرسودە بودە کە بی نهایت شکنندە و نیاز بە مقاوم سازی و تعمیر اساسی دارند . پروسە و پروژەی خصوصی سازی مدارس بیداد میکند و حقیقتا طبقاتی شدە و بین دارا و ندار تقسیم گردیدەاست . مهد کودک ها بە نهاد های مذهبی کە فاقد صلاحیت علمی بودە وهستند واگذار شدەاست . مدارس را بە دولتی ، نیمە دولتی ، غیر انتفاعی، هیئت امنائی ،امین ، شاهد و تیزهوشان تقسیم گردیدە کە هزینەی شهریە اینگونە مدارس در سطح باور نکردنی است . حدود هفت میلیون کودک بسوی مدارهای محرومیت از تحصیل پرتاب شدەاند . دختران در سنین پائین ، بر اثر محرومیت های تحمیلی جامعە شوهر می کنند .

دختران درس خوان ونابغە در دهات بعلت نبود مدارس آموزسی توانائی کوچ بە شهر ها را نداشتە و مستقیمآ از تحصیل محرومند . چادر و روسری اجباری شدە و قهرمان شطرنج ایران در مسابقات جبل الطارق بدون چادر و روسری شرکت کرد ، کە او را بەدادگاە و محاکمە کشیدند . عناوین عقب ماندە و ارتجاعی”دیوار حیا ” و ” تفکیک جنسی” بافرهنگ مدرن و و بشردوستانە ی امروزی انطباق نداشتە وجامعە را از رشد بالندە و تکامل طبیعی خویش  باز میدارد ومحروم میسازد . اکنون در سیستم جمهوری اسلامی ٣١ هزار آخوند و ٥ پنج هزار مربی قران در مدارس با پدیدە ی مغز شوئی مشغول بودە کەبلاشک درسال تحصیلی جدید این ارقام بیشتر خواهد گردید . محتوی کتاب های درسی از دبستان تا دانشگاە علمی نبودە و دروس تکامل و زیست شناسی در بستر سانسور شدید قرار دارند . برای باز سازی کشور لبنان صد میلیون دلار و برای براە انداختن نیرو گاەهای برق در سوریە میلیارد ها دلار اختصاص دادە و بە  افراد مسن درسازمان حماس در فلسطین و شیعیان یمن حقوق بازنشستگی تعلق میگیرد .

چهاردهم سپتامبر ٢٠١٧

 

 

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …