دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023
رشاد مصطفی سلطانی

پیمان و معاهدە ی سە مرز / رشاد مصطفی سلطانی

اسامی افراد در این عکس از طرف راست : شیخ عبید اللە زینوی ٢- سعید کانی مارانی ٣- عبدالرحمان شرفکندی ٤- سید عزیز شمزینی ٥- عبدالرحمان زبیحی ٦-قاسم قادری قاضی

داستایوسکی میگوید: شکنجە و ستم وآزار فیزیکی نە تنها میتواند جامعەای را ویران و نابود سازد ، بلکە در حقیقت میتواند ریشەی کلتور ، فرهنگ و تمدن بشریت را خشک سازد!

سە مرز بە منطقەی جغرافیای خاصی گفتە میشود ،کە در سرزمین کردستان واقع گشتە و هر قسمت آن را با توپ و تانک بکشور اشغالگری از جملە ترکیە،عراق و ایران چسپاندەاند . مرزهای تصنعی با دخالت دول امپریالیسی و حکومت های دیکتاتورخاورمیانە ، در قراردادهای اسارت بار بر شهروندان کردستان تحمیل گشتەاست .این سە مرز در واقع دیوارهای سیاسی کشورهای اشغالگر را مشخص مینماید .عبور از این مرزها بدون اجازەی کشورهای اشغالگر، برای ساکنین کردستان کە بنحوی در میان این مرزها محبوس و زندانی شدەاند ، جرم بزرگی محسوب میگردد . در گذر تاریخ و بر بستر قرارداد های شرم آور، قوانینی هم در کشورهای اشغالگر و در جهت منافع قدرهای بزرگ جهان و دولت های دیکتاتور منطقە ، بە تصویب نمایندگان مجلس

رساندەاند . این قوانین تحت عنوان ” عبور از مرز ” همگی زنجیرهای بردگی و اسارت ساکنین کردستان را تظمین و گارانتی می نمایند . در واحد جغرافیائی سە مرز ، بخشی از ملت کرد زندگی می کنند ، کە فرهنگ ، کلتور ،زبان و ساختار اجتماعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشترک دارند . بخش عظیمی ازساکین کردستان در جوارمرزها اسکان یافتە و بگونەای وحشیانە وظالمانە از دیدار همدیگر بشیوەی علنی و آشکار محرومند .

درسال ١٩٤٤ میلادی نمایندگان پیشروکۆمەڵەی ژی – کاف ( جمعیت تجدید حیات کردستان ) در شهر مهاباد و نمایندگان کۆمەڵەی هیوا درشهر سلیمانی، در زمینەی رفع ستم ملی و استقلال کردستان ، در کوهستان “دالان پر ” کەدر همین حوزەی جغرافیائی واقع شدە ، بطور مخفیانە همدیگر را ملاقات و دیدار می کنند . مذاکرات و گفتگوهائ رسمی بطور گستردە گویا در مدت سە روز، بین نمایندگان صورت میگیرد .این مذاکرات و گفتگوها بنام ” معاهدە و پیمان سە مرز ” لقب گرفتە کە اشغالگران بطور اتوماتیک آنرا انکار کردە، اما در تاریخ معاصر ثبت شدەاست .تاریخ برگزاری این کنفرانس از طرف حزب هیوا تعیین گردیدەاست .نمایندگان کۆمەڵە ی ژی – کاف سە نفر و اسامی آنها چنین است ١- عبدالرحمن زبیحی ٢- قاسم قادری قاضی ٣- عبدالرحمان شرفکندی کە تخلص این شاعر ” هەژار” بودەاست. نمایندگان حزب هیوا نیز سە نفر و اسامی آنها چنین است ١- شیخ عبید اللە زینوی ٢-سید عزیز شمزینی ٣- سعید کانی مارانی ، کە پسر خواهر شیخ عبیداللە بودە و نقش رابط و ترتیب دهندەی ارتباط ها و تماس ها بودەاست .

 

( ر – م س )

ششم آگوست ٢٠١٧

 

 

 

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …