یه‌ك شه‌ممه‌ 21 ته‌مموز 2024

دیوارها ! / رشاد مصطفی سلطانی

گلادیاتورها خطاب بە سزار گفتەاند : آنان کە بەکام مرگ میروند، بر تو درود میفرستند .

انسان می تواند دیوار طویل و عریض چین را تشریح وارزیابی کند . تک تک آجرها و سنگ هایش ، تاریخی را بازگو می کنند . و در یک کلام سرزمین چین حاصلخیز و پر برکت بودە و، اقوام تاتار و مغولی برای بدست اوردن ثروت و سامان و غنائم جنگی بە چین حملە ور می شدند .ومردم فرهیختەی چین ، بعنوان ” ابزاری دفاعی ” این دیوار را در مرزهای خویش ساختند . این دیوار تاریخی ، با عرق جبین و کار طاقت فرسا و استثمار بیرحمانەی هزاران رنجبر و زحمتکش در قسمت نسبتأ شمالی چین ، ساختە شد کە در گذر تاریخ . نقش یک سپر دفاعی را پذیرفت . اکنون بشریت ، درتسخیر و فتح کرات آسمانی ، گام های ارزشمند ی برداشتە است . در حقیقت کاربرد دیوارهای روی سطح کرە زمین دورانش بسر آمدەاست . تافتەهای جدابافتە مانند آقای ترامپ، ملا اردوغان ، بشار اسد ، آخوندهای توتالیتر جمهوری اسلامی ایران و دولت اسرائیل مجددأ در تدارک ساختن دیوارهای بلند هستند. سیاست و اهداف آنها ایجاد مرز های بیشمار مابین فرهنگ ها و کلتورها و تمدن های بشری در قرن بیست و یک می باشد . کە ارزش های بشری را بی ارزش نمودە و در حقیقت دیوارهای ” بی اعتمادی ” را بلند خواهند کرد . عرصەهائی را انتخاب کردەاند ،کە فاقد خرد مدرن بودە و ذهن انسان های متعادل با کراهت در آن گام میگذارد . علاوە بر دیوارهای مرئی ، دیوارهای نامرئی نیز خالق کشتار و نابودی هزاران پناه جوی جهان و، خصوصأ پناه جویان آفریقا وخاورمیانە گردیدەاست . کە نمونەی درخشان آن، موانع و سپرهائی است کە اتحادیە اروپا در روند کوچ های ناخواستەی مردم در دریای مدیترانە ایجاد کردەاست . می بایست وجدان بشریت در برابر جمعیت عظیمی کە در دریا هاغرق و طعمە نهنگ شدند شرم میکرد .

استراتژی کارتل ها و خصوصأ سرمایەداری جهانی و کشورهای قدرتمند ، جنگ های خونینی است کە بمنظورحراست از منافع خویش براە انداختەاند ، کە در وهلەی اول کودکان و زنان را بە اسارت گرفتە و قربانی نمودە وسپس میلیون ها انسان را نیز دربدر و آوارە ی سطح دریاها و کوەها کردەاست . بدون شک و گمان ماهوارەهای آمریکائی و روسی میتوانند حرکت هر جنبندەای را در روی سطح زمین تشخیص دهند. اما وقاحت بجائی رسیدە کە گویا و باری بهر جهت در مورد پیروان قانون های بیابان و شمشیر بدست ها ، هیچگونە اطلاعی از مانورها و حرکت وقتل عام هایشان نداشتەاند . آیا مردم شریف مکزیک چە تاوان و جرمی مرتکب شدەاند کە دولت آمریکا دیواری را بر ساکنین مکزیک تحمیل کردەاست؟ تاوان و جرم طیف گستردەی دینی و مذهبی و رنگین کمان ساکنین خاورمیانە چە بودە کە ملا اردوغان در تدارک دیواری در مرزهای عراق و ایران است ؟ مردم رنجدیدە فلسطین چە گناهی کردەاند ، کە رژیم نژاد پرست اسرائیل نوار غزە و ساحل غربی رود اردن و شهر بیت المقدس را با دیوارهای بتونی تقسیم کردە و بردگی را بر مردم اسرائیل و فلسطین تحمیل نمودەاست ؟ علیرغم ” دیوار های حزبی ” کە ستون فقرات مردم شریف خاورمیانە را شکستەاست ، باز هم میخواهند با دیوار های کنکریت وبتونی، ساکنین خاورمیانە را در منگنەهای سیمان و بتون بگذارند . قدر مسلم آنست ،پلاتفورم وسیاست های فاشیستی ملا اردوغان ، تنها نابودی و بشکست کشاندن مبارزات مدنی ،سیکولار ،عدالت خواهانە و انقلابی کردستان است .

* عکس زیر نمائی از دیوار چین بودە ،کە دیر زمانی سپر دفاعی در برابر حملات مهاجمان مغول و تاتار بودەاست .
………………………………………………………

ئەی بیر جیاوازەکان ،
ئەی مرۆڤە عەداڵەتخوازە کان،
ئەی هاوڕێیان ، شەرت و بەڵێن بیت ،
کاتێک
مانگی چواردە هەڵهات ،
کوشتار ، قەڵاچو و مێژووی “گوڵەکان ”
لە سەر دڵی مانگ ،
بنوسمەوە !
( ر – م س ) سێهەمی مانگی جوئن ٢٠١٧

توضیح یک نکتە :
* کارتل ها : سرمایەهای کلانیست کە در بعضی کشورها مانند آمریکا، سویس و ژاپن ارتجاع سیاسی ، سازش قدرتمندان جهان را مهیا نمودەاست .کارتل ها قدرت اقتصادی بینهایت زیادی را دارا هستند ، کە هیچگونە مرزی را برسمیت نمی شناسد . کارتل ها توانستەاند دنیا را بە زندانی مخوف تبدیل نمایند. شرکت های گوگل، آمازون،اپل، فیس بوک ساختار کارتلی دارند .

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …