شه‌ممه‌ 26 ئه‌یلول 2020
ماڵەوە / فارسی / کد های تخریب! / رشاد _ مصطفی سلطانی

کد های تخریب! / رشاد _ مصطفی سلطانی

سالوادور آلندە : تاریخ با سرکوب و جنایت متوقف نمی شود .

سیستم عصبی و پرواز اندیشەی آخوندها ، با کدهای تخریب ، عقب نگەداشتن جامعە و نابودی دستاوردهای بشری منطبق وهم آهنگ است . مواضع پنهان و آشکار آنها ،تنها خشونت عریانی بر علیە آزادی زنان در جهان می باشد . چنین تصور میشود کە در حرکتی آهستە و پیوستە “هژمونی سیاسی ” را می قاپند و زمان را متوقف می کنند . بمنظور تسلط سیاسی خویش و برای گردش بی وقفەی این گردونەی “خون ” سراسر خاورمیانە را پر از شمشیر ، زندان و قصابخانە کردەاند . جوامع خاورمیانە قربانی اتحاد های نامقدس کارتل های نفتی ، کشوورهای نیرومند جهان شدە و، این نیروهای مرموز در بهترین حالت سکوتی توام با احساسات اومانیستی انتخاب کردەاند .
نیروهای پیشرو، آزادیخواهان و تشکل های متلون جوامع خاورمیانە، نیز بدامن تحلیل های نادرست و چپ روی های مزمن و بلند کردن دیوار های حزبی در غلطییدەاند . طنزی تاریخی بیانگر اوضاع آشفتە امروزیست :

دانەی فلفل سیاە است و خال روی مهرویان سیاە = هر دو جان سوزند اما این کجا وآن کجا !
امروزەآخوند هاو ملا ها پارازیت ها و انگل هائی هستند کە در مسیر فتح رهبری جوامع عقب ماندە قرار گرفتە و، با تکیە بر قوانین بیابانی و نازل بودن سطح آگاهی تودە های مردم ، شمشیر می کشند . افکار عمومی جهان گلەمند است ، چرا جوامع گلوبال و مترقی امروزی، شغل های شرافتمندانەای برایشان پیدا نمی کنند ، تا دست از بمباران و شستشوی مغزها بر دارند . و برای همیشە بە زندگی طفیلی وار و پارازیتی و مصرف کنندە خویش پایان وخاتمە دهند . پندارهایشان در تاریکی محض جولان کردە و بە شیوەهای گوناگون و بعنوان ابزار های نیرومند بر آپارتاید و فاشیزم در قالب و فورم عربی- ایرانی لم دادەاند و در این رهگذر ” زنان و دختران ” را چهار میخە کشیدەاند . تازگی ها کتابی تحت عنوان ” ملا های بیرحم و بی وجدان ” از جیوفری روبرتسون چاپ شدە ، کە درسطح نە چندان بالائی افشاگری هائی نمودە کە با تحلیل های آبکی همراە است . سکوت کارتل ها و قدرت های جهانی و پاسیڤ بودن تودەهای مردم ، چنان میدان را برایشان خالی گذاشتە ، کە یکی ازمسئولین قتل عام های سال ٦٧ ، در پروسەی کسب مقام ریاست جمهوری ایران سخنرای های پر طمطراق در تلەڤیزیون های حکومتی ایراد می نماید . نتایج و چشم اندازها ، افق مە آلودی را مژدە می دهند . کانال های تاریک و عمـیقی ، توسط حکومت های مرگ فروشان ، بمنظور آموزش و پرورش نسل ها درماسمیدیا ایجاد کردە وساختە شدەاند . ویران کردن این کانال ها هزینەهای سنگینی را از بشریت تقاضا داشتە و می طلبد . خوشە های خشم ، هنوز بارور نشدە تا چون سیلاب بهاری خس و خاشاک و این تحفەهای فسیلی را جاروب کند .آیا مردم شریف خاورمیانە سزاوار این رهبران تهی مغز و دیکتاتور هستند ؟آیا رسالت تاریخی تهیدستان و رنجبران سکوت است؟ آیا ژنوساید و ایتنوساید دوران تاریخیش بسر نیامدەاست ؟ پیشروان ، انقلابیون و نیروهای خواستار عدالت اجتماعی وظیفەی سنگینی را باید پذیرا باشند تا بە این دوران سیاە تاریخی پایان دهند . عکس پایین متفکر و اندیشمندی آزادە ایست کە همەی ملل خاورمیانە ، این شخصیت تاریخی را از آن خود میدانند . این ادیب و فاضل خردمند کە در بستر داستان های عامیانە، و خصوصأساتیر وطنز های سیاسی بی نهایت محبوب است ” ملا نصرالدین “می باشد . کدام وجدان میتواند و اجازەدارد شخصیت این فرهیختە را با آخوندها در کفەی ترازو بگذارد ؟

( ر ٠ م س ) دوازدهم مای ٢٠١٧ میلاددی

عکس فوق، طنز گو و اندیشمند بزرگ خاورمیانە ملا نصرالدین را نمایندگی می کند .
برای مطالعەی بیشتر :
١- در آستانەی طوفانی رونبدە از حسن پویا ٢٠١٥
In the Wake of the angry Tornado ملا های بیرحم و بی وجدان ٢-
Mullahs Without Mercy Human Rights and Nuclear Weapons

By: Geoffrey Robertson 2012

بابەتی هاوپۆل

47 کشور دنیا جمهوری اسلامی را به علت نقض مکرر حقوق‌بشر محکوم کردند

در بیانیه ای که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده و توسط …