یه‌ك شه‌ممه‌ 28 ئایار 2023

کد های تخریب! / رشاد _ مصطفی سلطانی

سالوادور آلندە : تاریخ با سرکوب و جنایت متوقف نمی شود .

سیستم عصبی و پرواز اندیشەی آخوندها ، با کدهای تخریب ، عقب نگەداشتن جامعە و نابودی دستاوردهای بشری منطبق وهم آهنگ است . مواضع پنهان و آشکار آنها ،تنها خشونت عریانی بر علیە آزادی زنان در جهان می باشد . چنین تصور میشود کە در حرکتی آهستە و پیوستە “هژمونی سیاسی ” را می قاپند و زمان را متوقف می کنند . بمنظور تسلط سیاسی خویش و برای گردش بی وقفەی این گردونەی “خون ” سراسر خاورمیانە را پر از شمشیر ، زندان و قصابخانە کردەاند . جوامع خاورمیانە قربانی اتحاد های نامقدس کارتل های نفتی ، کشوورهای نیرومند جهان شدە و، این نیروهای مرموز در بهترین حالت سکوتی توام با احساسات اومانیستی انتخاب کردەاند .
نیروهای پیشرو، آزادیخواهان و تشکل های متلون جوامع خاورمیانە، نیز بدامن تحلیل های نادرست و چپ روی های مزمن و بلند کردن دیوار های حزبی در غلطییدەاند . طنزی تاریخی بیانگر اوضاع آشفتە امروزیست :

دانەی فلفل سیاە است و خال روی مهرویان سیاە = هر دو جان سوزند اما این کجا وآن کجا !
امروزەآخوند هاو ملا ها پارازیت ها و انگل هائی هستند کە در مسیر فتح رهبری جوامع عقب ماندە قرار گرفتە و، با تکیە بر قوانین بیابانی و نازل بودن سطح آگاهی تودە های مردم ، شمشیر می کشند . افکار عمومی جهان گلەمند است ، چرا جوامع گلوبال و مترقی امروزی، شغل های شرافتمندانەای برایشان پیدا نمی کنند ، تا دست از بمباران و شستشوی مغزها بر دارند . و برای همیشە بە زندگی طفیلی وار و پارازیتی و مصرف کنندە خویش پایان وخاتمە دهند . پندارهایشان در تاریکی محض جولان کردە و بە شیوەهای گوناگون و بعنوان ابزار های نیرومند بر آپارتاید و فاشیزم در قالب و فورم عربی- ایرانی لم دادەاند و در این رهگذر ” زنان و دختران ” را چهار میخە کشیدەاند . تازگی ها کتابی تحت عنوان ” ملا های بیرحم و بی وجدان ” از جیوفری روبرتسون چاپ شدە ، کە درسطح نە چندان بالائی افشاگری هائی نمودە کە با تحلیل های آبکی همراە است . سکوت کارتل ها و قدرت های جهانی و پاسیڤ بودن تودەهای مردم ، چنان میدان را برایشان خالی گذاشتە ، کە یکی ازمسئولین قتل عام های سال ٦٧ ، در پروسەی کسب مقام ریاست جمهوری ایران سخنرای های پر طمطراق در تلەڤیزیون های حکومتی ایراد می نماید . نتایج و چشم اندازها ، افق مە آلودی را مژدە می دهند . کانال های تاریک و عمـیقی ، توسط حکومت های مرگ فروشان ، بمنظور آموزش و پرورش نسل ها درماسمیدیا ایجاد کردە وساختە شدەاند . ویران کردن این کانال ها هزینەهای سنگینی را از بشریت تقاضا داشتە و می طلبد . خوشە های خشم ، هنوز بارور نشدە تا چون سیلاب بهاری خس و خاشاک و این تحفەهای فسیلی را جاروب کند .آیا مردم شریف خاورمیانە سزاوار این رهبران تهی مغز و دیکتاتور هستند ؟آیا رسالت تاریخی تهیدستان و رنجبران سکوت است؟ آیا ژنوساید و ایتنوساید دوران تاریخیش بسر نیامدەاست ؟ پیشروان ، انقلابیون و نیروهای خواستار عدالت اجتماعی وظیفەی سنگینی را باید پذیرا باشند تا بە این دوران سیاە تاریخی پایان دهند . عکس پایین متفکر و اندیشمندی آزادە ایست کە همەی ملل خاورمیانە ، این شخصیت تاریخی را از آن خود میدانند . این ادیب و فاضل خردمند کە در بستر داستان های عامیانە، و خصوصأساتیر وطنز های سیاسی بی نهایت محبوب است ” ملا نصرالدین “می باشد . کدام وجدان میتواند و اجازەدارد شخصیت این فرهیختە را با آخوندها در کفەی ترازو بگذارد ؟

( ر ٠ م س ) دوازدهم مای ٢٠١٧ میلاددی

عکس فوق، طنز گو و اندیشمند بزرگ خاورمیانە ملا نصرالدین را نمایندگی می کند .
برای مطالعەی بیشتر :
١- در آستانەی طوفانی رونبدە از حسن پویا ٢٠١٥
In the Wake of the angry Tornado ملا های بیرحم و بی وجدان ٢-
Mullahs Without Mercy Human Rights and Nuclear Weapons

By: Geoffrey Robertson 2012

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …