چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

مصاحبە احسان فتاحي با گلاویژ عبدیکانی نویسندە وفعال سیاسی كورد.

١: تشكر از شما كه درخواست مصاحبه مارا قبول كرديد، لطفا كنيدخود را معرفي كنيدو به تحصيلات وپيشينه گذشته ايي خوداشاره ايي كنيد؟؟؟

من گلاویژ عبدیکانی ھستم متولد ١٣٥٨شھر سقز و تا مقطع لیسانس در رشتەی طراحی لباس تحصیل کردم .

٢:در مورد فعالیتتون بگین کە در حال حاضر با چە حزبی مشغول فعالیت ھستین؟بندە در حال حاضر با حزب کومەلە کە یک حزب سوسیالیست کردی ھست فعالیت و عضو این حزب ھستم .

٣: خانم عبدیکانی ،بە نطر شما وضعیت حقوق زنان در ایران چگونە است؟چە راھکاری برای برون رفت از این مسالە دارید،بە طور کلی موضع حزب کومەلە در این رابطە چگونە است؟ایران بە دلیل اینکە حکومتی مذھبی و مستبد است است و مبنای قانون اساسی ان براساس اسلام است بە شیوە ای سیستماتیک بر ضد زنان می باشد . بە عنوان مثال در رابطە با موضوع ارث،طلاق،انتخاب ھمسر…در ھمە این موارد زنان بە عنوان جنس درجە ٢تلقی می شوندکە شوھر و پدر و برادر برای انان تصمیم میگیرندو این خود بی حرمتی بە زن است.ما خواستار تغییر رژیم زن ستیز و قانون اساسی مرتجع ان ھستیم و خواستار قانون اساسی دموکراتیک کە ھمە در مقابل ان حقوق یکسانی داشتە باشند ھستیم .

٤: رژیم ایران منکر وجود زندانی سیاسی درایران است،بە نظر شما این ادعای رژیم صحیح می باشد؟در غیر اینصورت وضعیت زندانیان سیاسی در ایران چگونە است؟بە ھیچ عنوان این ادعا صحیح نمی باشد.ایرانبر اساس امار و معیارھای بین المللی رتبەی نخست را در نقض ازادی بیان و زندانی کردن فعالین سیاسی و روزنامەنگاران و ھمچنین اعدام فعالین ملی و اقلیتھای مذھبی دسرد.زندانھای ایران فاقد ھرگونە استانداردھای بین المللی است.زندانیان سیاسی حق دفاع از خود را ندارند.در زندانھا و بازداشتگاھھا ھموارەاز اھرم فشار بر علیە زندانیان استفادە میشود.

٥: ٢١مارس روز جھانی مبارزە با تبعیض نژادی ست،بە نظر شما موضع ایران در این رابطە چگونە است؟ھر گونە ادعای ایران در رابطە با حمایت از قانون مبارزە باتبعیض نژادی ،صراحتا میگویم کە کذب می باشد و دروغی تبلیغاتی بیش نیست.زیرا بیش از ٥٠%جمعیت ایران را ملیت و اقوام غیر فارسی زبان تشکیل میدھند کە حقوق ھیچ کدام از انان بە عنوان شھروند رعایت نمی شود.بە عنوان مثال ملت کرد در ایران بە عنوان شھروند درجە ٢محسوب شدە و از حقوق انسانی خود از جملە تحصیل و فراگیری زبان مادری محروم است و ھستند اندیشمندان کرد و تحصیل کردگانی کە فضای رشد و بالندگی و دستیابی بە پستھای مھم و کلیدی را ندارند زیرا پایە و اساس این نظام بر اساس فرھنگ ستیزی بنا شدە است بە عنوان مثال یک کرد کە ملتی پیشینە تاریخی و اصیل درسرزمین ایران ھستند،ھرگز نمی تواند رئیس جمھور شود زیرا صراحتا در قانون اساسی مفادی از جملە ایرانی الاصل بودن،شیعە اثنی عشری بودن،تابع ولایت مطلقە فقیە بودن ….قید شدە ،کە ھمە این موارد بھانەھای واھی و پوچ و بی اساس ،و صرفا جھت محدود و در حاشیە نگە داشتن ملت کرد می باشد.

٦: جمھوری اسلامی ثابت کردە ابایی از پروندە سازی برای اجرای حکم اعدام حتی بە جرم اندیشە را ندارد ،نظرتان در مورد دست اندازی ضابطین بە پروسە قضایی یک پروندە چیست؟
یکی از معیارھای یک جامعەی دموکراتیک مستقل بودن قوە قضاییەی ان جامعە است .اما در ایران اینگونە نمی باشد ،زیرا رھبر و سپاە پاشداران مستقیما در ان اعمال نفوذ کردە و انچە کە بە دلخواھشان وچدر راستای منافعشان باشد اجرا میکنند .قوە قضاییە در ایران نھاد رھبری است.ازادی اندیشە،خط قرمزنظام جمھوری اسلامی است.و ھر کە را کە سخنی در این رابطە داشتە باشدبە بھانەھای واھی و پروندە سازی پای چوبە دار می فرستد.ھمچنان کە در طول تاریخ روی کار امدن رژیم مستبد جمھوری اسلامی بە کرار شاھد اعدام و ترور چھرەھای سرشناس کرد بودەایم،حتی پا را فراتر از این گذاشتە و در خارج از مرزھای جغرافیایی ایران اقدام بە ترور رھبران احزاب کرد نمودە است .و بارھا و بارھا جوانان کردی کە مخالف اندیشە فاسد دینی و ناسیونالیست مذھبی رژیم جمھوری اسلامی ایران بودەاند بە جرم ارتداد و محاربە بە اعدام محکوم کردەاند ،کە در این میان میتوان بە شێرکۆ معارفی،احسان فتاحیان ،فرزاد کمانگر اشارە کرد.
رژیم جمھوری اسلامی سعی در از بین بردن فرھنگ و نژاد سایر ملتھا در ایران را دارد ،شما بە عنوان یک فعال سیاسی چە راھکارھایی برای این مشکل دارید؟ما خواستار مبارزە با رژیم فرھنگ ستیز و ضد مردمی جمھوری اسلامی ھستیم و این محقق نمی شود مگر با اتحاد ملیتھا و اقوام ایرانی .با بە ھم پیوستن جنبشھای مختلف مانند جنبش کارگری ،زنان ،دانشجویی…

٧: در پایان در مورد اھداف احزاب کردی از مبارزە با رژیم جمھوری اسلامی کمی توضیح بدهيد؟؟

احزاب کرد خواستار احقاق حقوق بر حق ملت کرد ھستند .ھمچنین خواستار کشوری با ساختار دموکراتیک و سکولاریسم و جدایی دین از سیاست می باشند ساختاری کە ازادی بیان و تساوی حقوق انسانھاچە زن و چە مرد بە دور از نژاد و زبان و گویش در درجە اول اھمیت قرار داشتە باشد.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …