درد دلی با ٢٦ بهمن / گەلاویژ . ع . تیشکوە

تۆ چیستی؟!

حادثەای ناگوار و شوم کە یاد آور از دست دادن عزیزیست تکرار ناشدنی یا واقعەای شگرف و سرآغاز شکوفایی جنبشی مردمی و سوسیالیستی علیە ظلم و جور و فقر….. نمیدانم دوستت بدارم یا منحوست بدانم .

دوستت بدارم چون با آمدنت مکتبی آشکار شد کە در آن درس استقامت و پایداری را میتوان از اسطورەهایی همچون رفیق فواد مصطفی سلطانی و دکتر جعفرها و صدیق کمانگرها آموخت.

یا منحوست بدانم کە با آمدنت همچون سایەی سیاە و شوم عزیزی را ازمیان ما بە تاراج بردی ، عزیزی کە با جان و دل در عنفوان جوانی درد مردم رنج دیدە و زجر کشیدە طبقە کارگر را چشیدە و لمس نمودە بود.

نمیدانم بخندم یا بگریم، نمیدانم شیون و مویە کنم یا رقص و پایکوبی نمایم، با آمدنت داغی تازەمیشود وزخمی کهنە سر باز میزند و همچنین با آمدنت درخت تنومند مقاومت و مبارزات مردمی دوبارە شکوفە میدهد و قویتر از قبل شاخەهایش را در افق می گستراند و ریشەهایش را عمیقتر درشورەزار ظلم و خفقان ایدئولوژیک مذهبی حاکم بر جامعە فرو میبرد، کە هرچند دست بدکاران و ماشین ترور همچون تیشەای شاخەای  را میشکند بجایش شاخەهای دیگری سر میزند .

عزیز میدارمت، با وجود داغی کە با آمدنت بر پیکرە جنبش مردمی کومەلە نهادەای. با تمام وجود بنامت میبالم و یادت میکنم با وجود ضایعەای جبران ناپذیر کە با خود همراە داری، پس تو نیز بە خودت ببال ٢٦ بهمن زیرا نامت در کنار نام “کاک حمە حسین ”  تا ابد در تاریخ در جنبش آزادیخواهانە کوردستان جاودان خواهد ماند.

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …