پێنج شه‌ممه‌ 21 ئه‌یلول 2023

جنگ خاورمیانە (۲) رضا کعبی

آغاز آزادسازی موصل

۱_ پایان داعش نزدیک است. اما پایان به تاخت و تاز انداختن چنین دستجاتی که یکی ددمنشانەتر و “مومن” تر از سلف قبلی اش ظهور می کند، نیست.

 

۲_ جمهوری اسلامی، حماس، القاعدە، انصار اسلام، جبهە نصرت و داعش و …… سیاهەای از دستجاتی است که باید خاورمیانە را همچنان ناآرام و ناامن کنند.

 

۳_ هنوز از درهم شکستن داعش راهی دشواری ماندە است که بسیاری از صحنەگردانان کنونی خاورمیانە از نوعی دیگر از داعش و با نام دیگری سخن می گویند.

 

٤_ هنوز آزادسازی موصل شروع نشدە بود همەی صحنەگردانان منطقەای از سهم آتی خود در دوران پس از آزادسازی خط و نشان می کشند.

٥_ “قهرمانان” کنونی نبرد علیە داعش و آنانکە اشک تمساح برای مصائب خاورمیانە می ریزند، اگر کنار بروند و به حضور صد سالە خود توام با جنگ و مسابقە تسلیحاتی و کشتارها و جنگ های طولانی مدت و مهاجرت های دردناک پایان دهند و خاورمیانە را به حال خود بگذارند، کمک شایانی به آغاز پایان جنگ و خون ریزی خواهند کرد.

٦_ صد سال اخیر اگر زندگی آحاد انسانی هموارە در تباهی و جنگ و زیر چکمە دیکتاتوری های مورد حمایت مدافعان “حقوق بشر” قرار داشتەاند، صدور نفت و غارت سرمایە و منابع انرژی خللی ندیدە است.

۷_ جنگ و حضور پیشمرک در این میان از جنس دیگری است. جنگاوران این نیرو و نبردشان از نبردهای دەها سالە این نیرو در بخش های مختلف کردستان برای رهایی و آزادی و پایان دادن به ستمگری و اشغالگری و تسلط حاکمیت های نظامی جدا نیست و در تداوم آن است.

۸_ اما نبرد و حضور پیشمرگ در موصل نمی تواند یک تنە و بدون در نظرگرفتن جبهەبندی و ائتلاف ها و آیندە آرایش و موقعیت صف بندی های منطقەای نباشد. آن چە این نیرو را هموارە محبوب و مورد پشتیبانی همەی آزادیخواهان خواهد کرد، همانا ماهیت رهایبخش و جنگیدن برای آزادی است.

۹_ جمهوری اسلامی که اصرار زیادی برای هزینەدان در جنگ آزادسازی موصل ندارد، تمهیدات نە چندان پوشیدە و بسیار جنایی برای فردای آزادسازی موصل در پیش گرفتە است. جمهوری اسلامی از پس از موصل همان تاکتیک پس از صدام را تعقیب می کند و آن دورافکندن جنگ و بحران از مرزهای خود و اعمال قدرقدتی در داخل است.

۱٠_ موصل را داعش واگذار خواهد کرد اما جنگ خاورمیانە و رویای دورافکندن جنگ و مسابقە تسلیحاتی و لاجرم تداوم مصائب دردناک بشری نشانی از فروکش ندارد.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …