دوو شه‌ممه‌ 17 ئایار 2021
ماڵەوە / فارسی / جنگ خاورمیانە (۲) رضا کعبی

جنگ خاورمیانە (۲) رضا کعبی

آغاز آزادسازی موصل

۱_ پایان داعش نزدیک است. اما پایان به تاخت و تاز انداختن چنین دستجاتی که یکی ددمنشانەتر و “مومن” تر از سلف قبلی اش ظهور می کند، نیست.

 

۲_ جمهوری اسلامی، حماس، القاعدە، انصار اسلام، جبهە نصرت و داعش و …… سیاهەای از دستجاتی است که باید خاورمیانە را همچنان ناآرام و ناامن کنند.

 

۳_ هنوز از درهم شکستن داعش راهی دشواری ماندە است که بسیاری از صحنەگردانان کنونی خاورمیانە از نوعی دیگر از داعش و با نام دیگری سخن می گویند.

 

٤_ هنوز آزادسازی موصل شروع نشدە بود همەی صحنەگردانان منطقەای از سهم آتی خود در دوران پس از آزادسازی خط و نشان می کشند.

٥_ “قهرمانان” کنونی نبرد علیە داعش و آنانکە اشک تمساح برای مصائب خاورمیانە می ریزند، اگر کنار بروند و به حضور صد سالە خود توام با جنگ و مسابقە تسلیحاتی و کشتارها و جنگ های طولانی مدت و مهاجرت های دردناک پایان دهند و خاورمیانە را به حال خود بگذارند، کمک شایانی به آغاز پایان جنگ و خون ریزی خواهند کرد.

٦_ صد سال اخیر اگر زندگی آحاد انسانی هموارە در تباهی و جنگ و زیر چکمە دیکتاتوری های مورد حمایت مدافعان “حقوق بشر” قرار داشتەاند، صدور نفت و غارت سرمایە و منابع انرژی خللی ندیدە است.

۷_ جنگ و حضور پیشمرک در این میان از جنس دیگری است. جنگاوران این نیرو و نبردشان از نبردهای دەها سالە این نیرو در بخش های مختلف کردستان برای رهایی و آزادی و پایان دادن به ستمگری و اشغالگری و تسلط حاکمیت های نظامی جدا نیست و در تداوم آن است.

۸_ اما نبرد و حضور پیشمرگ در موصل نمی تواند یک تنە و بدون در نظرگرفتن جبهەبندی و ائتلاف ها و آیندە آرایش و موقعیت صف بندی های منطقەای نباشد. آن چە این نیرو را هموارە محبوب و مورد پشتیبانی همەی آزادیخواهان خواهد کرد، همانا ماهیت رهایبخش و جنگیدن برای آزادی است.

۹_ جمهوری اسلامی که اصرار زیادی برای هزینەدان در جنگ آزادسازی موصل ندارد، تمهیدات نە چندان پوشیدە و بسیار جنایی برای فردای آزادسازی موصل در پیش گرفتە است. جمهوری اسلامی از پس از موصل همان تاکتیک پس از صدام را تعقیب می کند و آن دورافکندن جنگ و بحران از مرزهای خود و اعمال قدرقدتی در داخل است.

۱٠_ موصل را داعش واگذار خواهد کرد اما جنگ خاورمیانە و رویای دورافکندن جنگ و مسابقە تسلیحاتی و لاجرم تداوم مصائب دردناک بشری نشانی از فروکش ندارد.

بابەتی هاوپۆل

احضار آنیسا جعفری‌مهر و داریوش مرادی به دادگاه انقلاب شاباد

آنیسا جعفری‌مهر و داریوش مرادی، دو فعال فرهنگی شاباد (اسلام‌آبادغرب) به دادگاه انقلاب این شهر …