دوو شه‌ممه‌ 25 ئه‌یلول 2023

حمایت و پشتیبانی جمعی از فعالان مدنی با درخواستهای چند روز پیش مردم مریوان

به دنبال اعتراض مردم مریوان در چند روز گذشته نسبت به عدم رسیدگی مسولین به وضعیت نامناسب جاده مریوان – سنندج و عبور و مرور تانکرهای نفتی در این جاده و بروز حوادث رانندگی ، جمعی از فعالان مدنی پشتیبانی و حمایت خود را نشان دادند و طی نامه ای خواهان رسیدگی مسولین به این خواسته مردم مریوان شدند .

حق برخوردار بودن از امنیت از جملە بدیهیترین و اساسیترین حقوق هر انسان و مورد تاکید در تمامی میثاقین بین المللی و مکاتب و اندیشەهای انسانی می باشدوپرواضح است کە منظور از حفظ و تامین امنیت در همە ابعادروانی و جسمی انسان و هرآنچە مربوط بە جامعەی انسانی است می باشد،

درسالیان اخیر با توجە بە رشد نامتوازن با توسعەی زیرساختهای اساسی مبادلات اقتصادی مرزی و بین المللی پایانەی مرزی مریوان ازجملە  امکانات زیربنایی و آزادراە و محورهای مواصلااتی ایمن و استاندارد و تردد  انواع وسایط نقلیە غیر استاندارد و بیش از ظرفیت  پیش بینی شدە جادەی قدیمی  مریوان متاسفانە بە کرات شاهد تصادفات مرگبار و فجایعی غیرقابل جبران کە دارای پیامدهای جانی و مالی و روانی بسیاری است می باشیم تااکنون کە شهروندان و فعالین اجتماعی و مدنی مریوان  بە ستوە درآمدە از این شرایط درخواست خاتمەی این وضعیت ناگوار وتلاش  سریع جهت ایمن و استاندارد کردن جادە مریوان سنندج را مصرا پیگیری می کنند

مانیز بە عنوان جمعی از شهروندان و کنشگران مدنی اجتماعی ضمن اعلام حمایت قاطع و همەجانبەی خویش از مطالبات شهروندان مریوانی ونیز درخواست اختصاص بخشی از درآمدهای  گمرک مریوان و سایر نقاط مرزی کوردستان بە توسعە و ترمیم و نگهداری محورهای مواصلاتی منطقە، خواستار جبران خسارات مادی ومعنوی ناشی از تعلل بی مورد و جبران کمبود اعتبارات عمرانی تخصیص یافتە بە این مهم  با تخصیص بودجە جهشی متناسب با میزان وعدەهای چندین دهەایی مسولان می باشیم،

1.دلیر اسکندری

2ناصر خورشيدي

3محسن رضوي

4سروه رحماني

5فواد حسنی ساوان

6شیرین رحمانی

7ھیوا تیزمغز

٨ارام قوریشی

٩ساکو خسروی

١٠مھران خسروی

١١فرزاد خسروی

١٢نارین خسروی

١٣فرید شیخ السلامی

١٤کیوان محمودی

١٥شاکو ابھم

١٦دانیال مرادی

١٧کارزان عباسی

١٨مھران علیار

١٩رسول فخری

٢٠فخرالدین ویسی

٢١فرزاد محمدی

٢٢حامد زارع

٢٣شاھو کریمی

٢٤ھوشیار کریمی

٢٥فرشاد باباخانی

٢٦ناصر علینژاد

٢٧سروە رضایی

۲۸فریبر محمدی

۲۹کژال امینی

٣٠محمد امینی

۳۱رضا امینی

٣٢لالە محمدی

٣٣شمیران محمدی

٣٤ دکتور صلاح خدیو

٣٥عابد ساتوری

٣٦کیاناعبدی

٣٧کریم شانازی

٣٨چیمن نادری

٣٩فرزاد عبدی پور

٤٠ژیرەفان ساوان

٤١شیروان بھروزی

٤٢جمال دانشمند

٤٤ھێرو ھێرویی

٤٥ناصر حمیدی

٤٦کمال چالاک

٤٧بھروز رضایار

۴۸فیروز رضایار

۴۹درون حمیدی

۵۰شورش ساتوری

۵۱شیواکرد

۵۲امیر سراج الدین

۵۳جمال فرهمندی

۵۴عزیز عبدی

۵۵هاوری بهمنی

۵۶کریم رشوان

۵۷بهروز فیزیکی

۵۸لاوان احمدی

۵۹کژالادمیانژاد

۶۰احمد کیانی

۶۱هیرش وثوقی

۶۲هاوری بوکانی

۶۳سعید اکبرنژاد

۶۴سعید هجاریان

۶۵محمدالیاسی

۶۶محمد الیاسی

۶۷شورش تهایی

۶۸محمد سرشیویی

۶۹محمد خسروزادپ

۷۰فریبا مرادی

۷۱کژو کریمی

۷۲بهمن مرادی

۷۳مختار مرادی

۷۴رضوان مرادی

۷۵چاوپ مرادی

۷۶رضا خوشقشلاقی

۷۷اوین قادری

۷۸شاهو خوشقشلاقی

۷۹حسین کریمیان

۸۰ارمان فرجپور

٨١سمیرا سعیدی

٨٢میلاد سعیدی

٨٣بھروز سعیدی

٨٤ژینا کوثری

۸۵بهمن سقزی

۸۶ریناس مینایی

۸۷شاهو کریمی

۸۸زینب بلوریان

٨٩دارا وکیلی

٩٠مھرداد وکیلی

٩١امیار حسن پور

٩٢ارمان اسکندری

٩٣سید احمد حسینی

٩٤شھرام ویسی

٩٥عبداللە ویسی

٩٦ھومن باییزیدی

٩٧ارام رھنمورد

٩٨رویا مصطفی زاده

۹۹عدنان حسن ‍‍‍پور

١٠٠نرگس اریان

١٠١سیما سنندج

١٠٢روژمان اذرپور

١٠٣ پیمان معروفی

١٠٤یداللە شاکری

١٠٥ شیرزاد قادریان

١٠٦ماردین نوری

١٠٧کارو کریمی

١٠٨الان زاخویی

١٠٩دیار خضری

۱۱۰روژپ قلیپور

١١١کوردستان خورشیدی

١١٢ڕێژنە خورشیدی

١١٣سید صلاح احمدی

١١٤خالد کوکبی

١١٥محمد تھامی

١١٦یوسف ھواری

١١٧مریم ھواری

١١٨چرۆ ھواری

١١٩دارا دارایی

١٢٠ محمد گلالی

١٢١علی گلالی

١٢٢اذر دارایی

۱۲۳فرنوش دارایی

۱۲۴فرهاد دارایی

۱۲۵دارا حسینی

١٢٦خبات منگوری

١٢٧سالح نوزری

١٢٨احمد محمدی

١٢٩فرشتە خوسروی

١٣٠یاشار کمالی

١٣١فریدە رضایی

۱۳۲ناصر مصلحی

۱۳۳سردار رمضانی

۱۳۴طاهر روشنی

۱۳۵فاطمه سلیمی

۱۳۶وحید بهرامی

۱۳۷علی زمانی

۱۳۸ بهرام دانش

۱۳۹چنور مردانی

۱۴۰شیوا مرادی

۱۴۱سوسن یاراحمدی

۱۴۲فرشته نوبخت

۱۴۳شیدا جمالی

۱۴۴ساکۆ احمدی

١٤٥سامان درخشانی

١٤٦پدرام اراستە

١٤٧سیوان منوچھری

١٤٨منیژە بھرامی

١٤٩سعدون مازوجی

١٥٠چنور سھرابی

١٥١اوین احمدی

١٥٢پروانە مقدم

١٥٣ماردین بھرامی

١٥٤ساڕێژبھرامی

١٥٥علی بھرامی

١٥٦وحید بھرامی

١٥٧فرمێسک خوش ھیکل

١٥٨نارین خوش ھیکل

١٥٩کاروان خوش ھیکل

١٦٠لاوە خوش ھیکل

١٦١ مھناز ضیایی

۱۶۲فرشید ضیایی

۱۶۳ارمان ضیایی

۱۶۴ریناس مینایی

۱۶۵زینب بلوریان

۱۶۶روژین قادری

۱۶۷ریباز تورجانی

۱۶۸شه مال گوگانی اذر

۱۶۹مهناز دولتمند

۱۷۰علی دولتمند

۱۷۱سوما ضرغامی

۱۷۲علی ضرغامی

۱۷۳همداد ضرغامی

۱۷۴هاوری وثوقی

۱۷۵لاله وثوقی

۱۷۶دانا شاکریان

۱۷۷کاوه شاکریان

۱۷۸محمد شاکریان

١۷٩سمکۆ معروفی

١۸٠محمد سفرنگ

 

 

۱۸۲خدیجه خوشکلام

۱۸۳سیران خوشکلام

۱۸۴سیران خوشکلام

۱۸۵پروانپ محمدی

۱۸۶صدیق مجیدیان

۱۸۷خالد الهی

۱۸۸سروه روشن

۱۸۹نگین سرحدی

۱۹۰حامد انصاری

۱۹۱غفور کاکایی

۱۹۲ارزو امانی

۱۹۳لیلا ارشدی

۱۹۴ناصر امین نژاد

۱۹۵مائدە انصاری

۱۹۶مهین بردەرەش

١٩٧محمد کوهنورد

١٩٨رضا کوهنورد

١٩٩علی چاوان

٢٠٠رضا کیمایی

٢٠١علی تراشکار

٢٠٢شعلە شیخ عطاری

٢٠٣کاوە رستمی

٢٠٤حامد رستمی

٢٠٥کامران رستمی

٢٠٦دانا خضری

٢٠٧حامد خضری

٢٠٨هوشیار رضایی

٢٠٩محمد رضایی‌

٢١٠علی کاظمی

٢١١بهروز رادورد

٢١٢شیوا رادورد

٢١٣حاجی علی کیفی

٢١٤داود کیفی

٢١٥سامان کیفی

٢١٦وریا کیفی

٢١٧غزاڵ ایمانی

٢١٨کاوە مام شیخ

٢١٩فریدون مام شیخ

۲۲۰کمال اذری

۲۲۱بهروز فتحی

۲۲۲چالاک نصری

٢٢٣ارمان محمدی

٢٢٤سعدي رحيمي

٢٢٥پژمان شریفی

٢٢٦امجد شریفی

٢٢٧منیژە بدری

٢٢٨علی فقینبی

٢٢٩جمال فقینبی

٢٣٠دکتر کاوە هورامی

٢٣١رضا هورامی

٢٣٢کارو کیانفر

٢٣٣کاوە کیانفر

٢٣٤حسن شریفی

٢٣٥حسین شریفی

٢٣٦هلالە قادریان

٢٣٧حسین قادریان

٢٣٨کریم قادریان

٢٣٩کاوە کیلشینی

٢٤٠کامران کیلشینی

٢٤١سيران مكري

٢٤٢سحر رستمي

٢٤٣سيران حسني

٢٤٤سميه حسني

٢٤٥سارا رشيدي

٢٤٦نيان رشيدي

٢٤٧فرهاد ميرزايي

٢٤٨ريبوار ميرزايي

٢٤٩شيما ميرزايي

٢٥٠نشميل كريمي

٢٥١ناصر كريمي

٢٥٢كاوه كريمي

٢٥٣سارينا حبيبي

٢٥٤ليلا رستمي

٢٥٥شيلان صالحزاده

٢٥٦فواد صالحزاده

٢٥٧شفيع ميرزايي

٢٥٨لقمان ميرزايي

٢٥٩سامان بوكاني

٢٦٠مينا حسنزاده

٢٦١سيىوان غفوري

٢٦٢زيلان غفوري

٢٦٣نشميل جعفري

٢٦٤ناصر جعفری

٢٦٥اسرا فرهادي

٢٦٦هيدي فاروقي

٢٦٧لقمان زينبي

٢٦٨محمد اسدي

٢٦٩اميد امينيان

٢٧٠فاطمه امينزاده

٢٧١فرهاد امينزاده

٢٧٢طاهر غلامي

٢٧٣زهرا غلامي

٢٧٤شبنم نیکنام

٢٧٥شبو نيكنام

٢٧٦شورش نيكنام

٢٧٧شهلا رستمي

٢٧٨سالار رستمي

٢٧٩سينا عباسي

٢٨٠ازاد ازاديخواه

٢٨١اميد ازاديخواه

٢٨٢تارا رسولزاده

٢٨٣لیلا امین عشایری

٢٨٤سنور امین عشایری

٢٨٥حسن امین عشایری

٢٨٦خدیجە ابراهیمی

٢٨٧شوانە ابراهیمی

٢٨٨ابراهیم خبیدە

٢٨٩اسماعیل خبیدە

٢٩٠سامان خوشناو

٢٩١کبرا خوشناو

٢٩٢محمود ابوبکری

٢٩٣اميد فرجي

٢٩٤ايناز فرجي

٢٩٥ندا خسروي

٢٩٦گلاله‌ مکری

٢٩٧هلاله‌ مکری

٢٩٨اتنا محمدي

٢٩٩احمد یگانه

٣٠٠ناصر محمودزادە

٣٠١سامان کریمی

٣٠٢نسیم قادری

٣٠٣جلال مونسی

٣٠٤کاوە رحیمی

٣٠٥مهنازقادری

٣٠٦فرزاد محمدی

٣٠٧یاسین تابنده

٣٠٨لیلا سعیدزاده

٣٠٩رضا اقدیسی

٣١٠ماجد میرزایی

٣١١میلاد محمدیان

٣١٢کوثر روشنی

٣١٣نگین اشرفی

٣١٤شرکو ناصری

٣١٥هیمن شریفی

٣١٦تاڤگە رسولی

٣١٧آمانج خدرزاده

٣١٨هلاله بیابانی

٣١٩چنور امانی

٣٢٠سحر آدمی

٣٢١وریا فرجی اذر

٣٢٢هیوا فرجی اذر

٣٢٣حمزە سعیدی

٣٢٤کامران سعیدی

٣٢٥زانیار ربانی

٣٢٦آرام مفتیان

٣٢٧مجید صالحی

٣٢٨پیمان مجیدی

٣٢٩هوزان مرادی

٣٣٠عطا احمدی

٣٣١ماردین اسعدی

٣٣٢مونا خدری

٣٣٣سعید رحــیمی

٣٣٤محمد نجمی

٣٣٥آسو نادری

٣٣٦شیما ارجمند

٣٣٧شهلا محمدی

٣٣٨بهروز یاراحمدی

٣٣٩سیروان غلامی

٣٤٠سوران غلامی

٣٤١سارینا گنجی

٣٤٢سوزان راستگو

٣٤٣ثنا یوسفی

٣٤٤سالار نادری

٣٤٥آکو رستم زاده

٣٤٦هیوا صالحی

٣٤٧ریزان فرج زاده

٣٤٨زانا دانش پرور

٣٤٩زانکو جلالی

٣٥٠فرشته قادرزاده

٣٥١محمد میرزایی

٣٥٢ساسان حلیمی

٣٥٣سعید بصری

٣٥٤آزاد خاکی

٣٥٥آرزو نصری

٣٥٦دانا کریمی

٣٥٧ئەوین ئەحمدی

٣٥٨ کەژاڵ میرزایی

٣٥٩هیوا حەسن پوور

٣٦٠سۆمیه عەلیزادە

٣٦١کاوە ئاردڵان

٣٦٢فواد رەحمەتی

٣٦٣سەحر فەتحی

٣٦٤جەماڵ رۆستەمی

٣٦٥فەرشید فتاحی

٣٦٦ازاد عباسی

٣٦٧عثمان عباسی

۳۶۸پولا اغاز

۳۶۹مختار زارعی

۳۷۰مهران کریمی

٣٧١کمال حسینی

٣٧٢اسکندر چراغی ساوان

٣٧٣چیمن جوانرۆیی

۳۷۴دکتر  عثمان مزین

٣٧٥ژیلا ئەمینی

٣٧٦سەبری ئەمینی

٣٧٧بێگەرد قادری

٣٧٨ئارەزو قادری

٣٧٩شیوا فەتحی

٣٨٠شنۆ ڕاوەند

٣٨١شادی ئەحمەدی

٣٨٢شایستە ڕەشیدی

٣٨٣شەیدا موحەممەدی

٣٨٤ئەسرین ڕەحمانی

٣٨٥زێنەب ڕەحمانی

٣٨٦مستوورە ڕەحمانی

٣٨٧ئەنوەر ڕەحمانی

٣٨٨زاهید فەقێ کەریمی

٣٨٩ئەفسانه شاهی

٣٩٠حامید شاهی

٣٩١دارا ئەحمەدی

٣٩٢شوڕش حسەینی

٣٩٣حامید سپێهری

٣٩٤ئەمیر نەسری

٣٩٥مازیار سوهرابی

٣٩٦کەماڵ ئەحمەدپووری

٣٩٧ئەیوب ناسری

٣٩٨چنوور فەتحی

٣٩٩حامد اسراری

٤٠٠سامان سلیمانی

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …