سێ شه‌ممه‌ 3 تشرینی یه‌كه‌م 2023

چه ندکورته شیعریکی:خالیدبایه زیدی(دلیر)

1-
باوکم کریکاری مه عده نی به رد بوو
هه میشه دیووت:
خوزگایه!
روژیک له روژان…
توانی بایه م
لاشه ی سه رمایه دارم
وه ک به رد پرله باروت کردبایه
هه رلاشه یه کم
بو ماله هه ژاریک فری دابایه
ئه وکات منالی هه ژاران
به خوشی ووپیکه نینه وه کایه یان پی کردبایه
وه هیچ که س نیتوانیبا
بیریزی به هه ژاربکا؟؟!!
بیریزی به نان بکا؟؟!!

2-
به باوکم ووت:
بابه گیان!
هه ژاری یانی چی؟؟!!
وتی:روله که م
هه ژاری یانی :نه خوشیکی چاره سه رنه کراو
له سه رسایه ی سه رمایه دار

3-
خوزگایه!
هه ژاری ته نیا…
یه ک که س بوایه
تاکوو کوشتبام وئیترهیچ کات
سه ری هه لنه دابایه؟؟!!

4-
بو ئه وه ی بزانیت:
سه رمایه دارچه ندخوین مژه
سه یری«زه روبکه»
که چون تینویتی خوی…
به خوین ده شکینی؟؟!!

5-
له کولانیک
خواوژنیک
روبه رووی یه ک بوونه وه
خوابه شه رمه وه
سه ری داخست وروویشت…
ژنه که ش!
به هه مووهیزوتووانای خوی
سیووی قه پ لیده راوی هاویشتی؟؟!!

6-
گوواره یه ک!
سه ری خوی هه لگرت
له به رئه وه ی که نه یده ویست…
بکریته گویچکه یه ک
که ته نیا بو:
گواره به کاری بینیت؟؟!!

7-
هیچ بووم گرینگ نییه
جیهانی عیلم ووته کنولووژی
کاتیک که ده بی…
روژی سه دجاربمریووبژی
بوو به ده ست هینانی پارویه نانیک
«سه ردابنووینی:بوهه مووناپیاویک؟؟!!»

8-
منالیکی هه ژار
کوتی:بابه گیان
ئه دی«کولیره»چه ندبرگه یه؟
کوتی:روله گیان
له سه ری مه رو…
«کولیره»برگه ناکری
مه یل ده کری؟؟!!
مه یل ده کری؟؟!!

بابەتی هاوپۆل

امید و مقاومت همگانی با ضرورت تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی

بازداشت و سرکوب و اعدام های گسترده در طول یک سال گذشته تا کنون، همگی …