هه‌ینی 21 ئه‌یلول 2018
ماڵەوە / فارسی / کاریکلماتورهای از:خالدبایزیدی(دلیر)

کاریکلماتورهای از:خالدبایزیدی(دلیر)

به فرزندان مام میهنم که ازطرف حکمرانان مستبدبه تنگ آمده اندوروزبه روزحلقه ی زندگی رابررویشان تنگ تروتنگ تر می کنند

وبه ناچاراین سرمایه های مام میهن به زندگی خودپایان می دهند

1-وقتی که مرد همه پرندگان درآسمان برایش هق هق گریستند

2-وقتی که مرد پرندگان تاب گریه رانیاوردند وبغض کرده برایوان خانه اش پروبال زدند

3-وقتی که مرد باران واپسین گریه اش را به امانت به قطره قطره های بارانی اش سپرد

4-وقتی که مرد همه آرزوهای ناکام اش پیرهن سیه پوشیدندودرمجلس ترحیم اش بماتم واندوه نشستند

5-وقتی که مرد آسمان بغض کرد و کرور کرور بارید وبه مرده شورگفت:نشورداش…من خودم می شویم اش

6-وقتی که مرد مادرش آنقدرگریست تاکه آب شیرین دریا«شور»شدوماهیان درشوری آب مردند

7-وقتی که مرد آرزوهایش بغض کرده گفتند:داشتیم به رویاهایش نزدیک می شدیم

8-وقتی که مرد آرزوهایش دیگرتاب تنهایی رانیاوردندوازپلی خودرابه پائین انداختند

9-وقتی که مرد درخت بیدباغچه اش ازغم وفراق اش کمرش خم گشت

10-وقتی که مرد خدابه اندوه نشست وگفت:ازچه آرزوهایش رابرنیاورده ام

11-وقتی که مرد همه آرزوهایش خودراانتحارکردندوگفتند:بعدازتو آرزوی نداریم

12-وقتی که مرد قطارآرزوهایش آزایستگاه مرگ برای همیشه بازایستاد

13-وقتی که مرد درواپسین نگاه اش به زندگی تف انداخت

14-وقتی که مرد عقربه های ساعت مچی اش باندوه وماتم واپسین لحظه های زیستن اش رامی نواخت

15-وقتی که مرد عقربه های ساعت مچی اش هیچ میل به بازایستادن قلب اش رانداشت

16-وقتی که مرد کفش های تازه اش حکایت راههای نرفته رابرایش می گفت

17-وقتی که مرد ماهی درچشم های دریایی اش آب تنی می کرد

18-وقتی که مرد غمهای قدونیم قداش چون فرزندان اش دوروبراش راگرفته بودندومویه می کردند

20-وقتی که مرد بهارشکوفه های درخت اش رابه پائیزسپردوجسدبی جان اش رازیرانبوه برگهای زردمدفون کرد

21-وقی که مرد باران چه اندوهگینانه روی جای پاهایش گام برمی داشت

22-وقتی که مرد روبه غمهایش کردوگفت:بعدازمن غمهایتان بهاری بادوگاه گاهی یادی ازغم های جاودانه ام بکنید

23-وقتی که مرد گفت :میمیرم تاکه شایداین باربه«شادی»به خشت بیفتم

24-وقتی که مرد گفت:آخرکجای جهان دیده اید…که ماهی درخشکی زندگی کند

 

بابەتی هاوپۆل

درخواست برای آزادی معلمان زندانی از طرف اتحادیە معلمان بریتانیا

اتحادیە معلمان بریتانیا  با ایجاد یک کمپین اینترنتی خواستار آزادی اسماعیل عبدی و دیگر معلمان …