دوو شه‌ممه‌ 27 ئازار 2023

ایران دوست اقلیم کوردستان وکوردها نیست/ سیروان کەریمی

بعدازسال۱۹۹۱وخودمختاری کوردهای عراق، ایران به تکاپوی بسیاری افتادوازهیچ اقدامی برای برهم زدن امنیت این اقلیم کوتاهی نکردند.ازترورکردن سران سیاسی احزاب کورد ایران گرفته تافرستادن جاسوس ونیروی نظامی برای تصفیه حساب بااین احزاب. بعداز سقوط صدام حسین درسال۲۰۰۳وفدارلی شدن حکومت عراق وتغییروضع کوردهای عراق، که میتوان گفت به نیمچه دولت ومنطقه ای امن درعراق ناامن تبدیل شد.نگرانیهای ایران چندین برابرشد وهزینه های بسیاربیشتری برای به آشوب کشیدن اقلیم صرف کرد.ایران به اندازه ای ازاین تغییرات احساس خطرکرد، که هیچ وقت به صراحت؛ اسم اقلیم کوردستان رادرمطبوعات به زبان نمی آوردواز آن به نام شمال عراق یاد میکند وهروقت کوردها بحث استقلال راپیش کشیده اند، ایران ازعراقی یکپارچه پشتیبانی کرده است. در زمانی که کوردها حکومت خود رااعلام کردندو برای اولین باردرتاریخ یک سیاستمدارکوردبه سمت ریاست جمهوری عراق منصوب شد، نور امیدوشور، وشعف زیادی دردل کوردهای ایران وتمام کوردهای کشورهای منطقه ایجادشد.این بخش ازکوردستان تبدیل به پشتیبانی محکم برای کوردهای سه پارچه دیگرشد.که این خود زنگ خطری برای اقلیم کوردستان بود وانصافا هم احزاب کورد ایران برای امنیت و ثبات اقلیم کوردستان که آنرابخشی ازخاک وطن خود میدانند، کوتاهی نکردند. اما ایران با، بازکردن سفارت وکنسولگری دراین اقلیم به کارهای شرورانه خودادامه داد. البته این اقدامات راهم ترکیه درپیش گرفت وسفارات این دوکشور تبدیل به لانه جاسوسی وپایگاه جنایت تبدیل شد.امامتاسفانه حکومتداران اقلیم این موضوع راانکارمیکنندوایران راکشوری همسایه ودوست قلمدادمیکنندوحرف ازتاریخ وگذشته های مشترکی که دارند،رابه میدان میکشند.دراین موردبایدگفت ایران،کوردهابه اسم احزاب نمیشناسدواگرروابط خوبی بایکی ازاحزاب کوردستانی داشته باشددلیل براین نیست که دیگراین حزب کوردی رادوست خود میداندوسردشمنی وجنگ بااین حزب راندارد! خیر؛بلکه بایدگفت ایران کوردهارافقط به یک چشم میبیندوآن((کورد))است وتمام احزاب و کوردهای منطقه رادشمن خودبه حساب میاورد.ایران به همان اندازه که حزب کومله و دمکرات کوردستان ایران رادشمن خودمیداند به همان اندازه احزاب دیگرپارچه های کوردستان راهم جزودشمن خودحساب میکند وآنهاراخطری برای یکپارچگی ایران میبیند.اگر هم روابط نزدیکی بایکی ازآنهاداشته باشد، مقطعی است.دلیلی راکه میتوان برای صحت این گفته آورداین است،اگرایران دوست وهمسایه ای خوب برای اقلیم است چرا هزینه های گذافی رابرای واردکردن موادمخدر به داخل اقلیم میکند،یاهزینه های گذافی برای دستگاه جاسوسی وآشوب درکوردستان میکند؟چرانیمی ازاین هزینه هارابرای کارهای عمرانی مثل کشیدن خط لوله گازشهری به شهرهای اقلیم  راانجام نمیدهد.ایران خط لوله گازرابرای کشورهای مثل هندوستان،پاکستان،

ترکیه وارمنستان،غیره…کشیده است،چرابرای اقلیم کوردستان که ازنظرمسافت وجغرافیایی نصبت به کشورهای دیگرنزدیکتراست،این اقدام راانجام نمیدهد؟!یامیتوانست ازمنابع چاه گازی که دراقلیم وجوددارد،از نظر استخراج  وکشیدن خط لوله به اقلیم کوردستان کمک کند.آنهم نه بصورت مجانی، میتوانست به صورت قراردادهای تجاری باشد تادوطرف ازاین پروژه سودببرند.یاازنظر سدسازی.ایران ازنظرتوان وعلم سدسازی جزو ۱۰کشوربرتردنیااست.چطورایران در تاجیکستان وسریلانکااقدام به ساخت پروژه سدسازی کرده وازآب گیری این سدهانیروگاه تولیدبرق راهم راه اندازی کرده است.اماچرادر اقلیم کوردستان که سرچشمه آب است این پروژه راانجام نمیدهدتامردم اقلیم ازنبودبرق کمتررنج ببرند.تاایران هم برادری خودرابه ملت کوردثابت کند.بااین تفاسیربایدبه حکومت اقلیم گفت:که شماهاتاکی مثل کبک سرخودرادربرف فرومیکنیدوچشم از واقعیتها پنهان میکنید.متاسفانه این بحث راازمردم اقلیم کوردستان بخصوص درمحدوده حزباتحادمیهنی حاکم برمناطق سلیمانیه بسیارشنیده ایم که به پیشمرگان یا سیاستداران احزاب کورد ایران میگویند:(ایران کشورخوب وپیشرفته ای است.گازدائم دارید،برق دائم داریدوباکوردهاخوب است.پس چرانمیرویدسرزندگیتان ودنبال شرمیگردید)

امادیگربه این فکرنمیکنندکه نوع وجنس دیکتاتوری ایران فرق بسیاری باتمام دیکتاتورهای دنیاومنطقه دارد.ایران مثل سالهای قبل سیاست کشت وکشتار،رادربر نگرفته است.بلکه سلاحی جدیدبرای سرکوب کردن کوردهای ایران پیداکرده است که معروف به((سلاح خاموش))است.اسم این سلاح موادمخدراست که براستی قدرت تخریب فراوانی هم دارد.دومین سلاح بیکاری فراوان درقشرتحصیل کرده جامعه است که خودآن یکی ازدلایل اصلی گرایش به مواد مخدراست.سوم نبودهیچ گونه سرگرمی، تفریح ورفاهاجتماعی،امنیت شغلی،امنیت روحی،امنیت جانی ومهم ترازهمه نبودن آزادی بعدازبیان است!!!منظورازآزادی بعداز بیان این است؛ایران دراوایل انقلاب۵۷تاسال ۷۶به هیچ وجه فرصت ومجال آزادی بیان رانه به مطبوعات ونه به فعالان سیاسی و مدنی میداد.امابعدازسرکارآمدن خاتمی این تاکتیک عوض شدبه صورتی که آزادی بیان به وجود آمداما آزادی بعدازبیان وجودنداشت.چون بعدازهرانتقادی که ازدولت وحکومتداران ایران بیان میشد،بلافاصله گرفتاردستگاههای امنیتی وقضایی میشدند.اینجاست که نوع و جنس دیکتاتوری ایران مشخص میشود.باید گفت دیکتاتوری ایران مثل اوختاپوس میماند چون باشرایط واوضاع سیاسی درمقطع زمانی تغییر رنگ میدهدوخودراتحت شرایط وجوسیاسی آبدیت میکند.این نوع تغییررنگ دیکتاتوری طوری است که موضع سیاسی و پیش بینی حرکت بعدی ایران راغیره قابل پیش بینی میکند.اماازموضوع اصلی دور نشویم که درموردوضع دخالتهای ایران در اقلیم وحکومت بغداداست.اقلیم بعدازسال ۲۰۰۳کم کم درحال رشداقتصادوصنعت توریستی بود،تاسال۲۰۱۴که تغییرات منطقه ای باعث به وجودآمدن دولت اسلامی داعش شد.دراوایل این گروه تروریستی به مناطق کوردنشین حمله نکردندامابامذاکراتی که به صورت محرمانه داعش باایران وترکیه داشت نوک اسلحه های داعش رابه طرف کوردها چرخاندند.درگرما گرم این جنگ داخلی عراق، ایران اعزام زائران خودرابه کربلامتوقف نکردو جالب اینجاست که درزمان شدت گرفتن این جنگ،حتی یک فشنگ ازطرف داعش به سمت کربلاوکاظمین ونجف شلیک نشد.که این صراحت امرواقعه ارتباط ایران باداعش رابرای ازبین بردن ثبات اقلیم کوردستان،رااثبات میکند.ایران بانفوذکامل دردستگاههای حکومتی بغدادتمام تلاش خودرابرای فشار آوردن به اقلیم انجام میدهدونمونه دیگراین فشارقطع بودجه اقلیم ازطرف حکومت بغداد به اقلیم کوردستان بود.

تحریک کردن حزب عرب شیعه برای دامن زدن به جنگ کوردها در مناطق کوردنشین مثل( دوز) و(خورماتو) است.که موجب به خاک وخون کشیدن و ویران کردن خانه کوردهای ساکن این شهربود. ایران بعدازجنگ باحکومت صدام حسین وضرروزیانی که به ایران واردشد،بسیار ویرانگربود.اماایران بعدازسقوط صدام به نحو دیگری باعراق تصفیه حساب کرد.مصداق ضرب المثل قدیمی((باپنبه سرعراقیهارابرید)) وواقعابه همین صورت بود.ایران ازطریق اشخاصی که سالهاآنهارادرایران پرودره کرده بودبه جان عرب سنی وکوردهاانداخت.ما شاهدبودیم که درزمان نوری مالکی چه جنایتهای درحق ملت عراق صورت گرفت. میتوان گفت به طورکامل کنترل عراق در دست حکومتداران ایرانی است.این دخالتهاتا جایی رسیدکه ایران ازنیروی سپاه قدس برای یاری رساندن به بغداددرجنگ باداعش استفاده کردوفرمانده آن نیروکه به کوردهاهم به صورت مصلحتی کمک میکرد؛سردارقاسم سلیمانی بودکه یکی ازعوامل ترور دکترعبدالرحمن قاسملودبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران بود.جالب اینجاست که مردم اقلیم کوردستان ازاین تروریست به عنوان قهرمان یادمیکنند.بااین دلایل بازمیتوان گفت ایران همسایه ای خوب ودوست کوردهاست؟!

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …