هه‌ینی 22 تشرینی دووه‌م 2019
ماڵەوە / فارسی / سعید سلطان پور ، شاعری کە اسطورە شد ! / رشاد – مصطفی سلطانی

سعید سلطان پور ، شاعری کە اسطورە شد ! / رشاد – مصطفی سلطانی

هر گز نمیتوان خندە های ملیح و بزرگوارانەی سعید سلطانپور را ، از یاد برد . سعید علیرغم استعداهای ذاتیش در بستر شعر ، در زمینەهای تئاتر، نمایشنامەی های با تم اجتماعی ، طنز های گویا در مورد استبداد جهانی و بومی ایران ، صاحب نظر بود .

تراواشات فکریش در مجموعەای از کتاب ها منعکس گشتە و تشنگان راە آزادی را ، سیراب می نمود . تمایلات و سمت وسوی فکریش ،بیشتر با سازمان چریک های فدائی خلق ایران نزدیک و هم خوانی داشت . دهەی چهل دوران شکوفائی و مبارزات سخت و دشوار چریک ها بر علیە استبداد شاهی و سازمان مخوف ساواک بود . بقول رهبران چریک ها ، چرخ های کوچک میتوانست و قادر بود کە چرخ های بزرگ را بحرکت در آورد . در مبارزات و قیام ” سیاهکل ” دشمن همەی بوق و کرناها، تلەویزیون ، سینما، ارگان های حکومتی ، مزدوران مخفی و آشکار، روزنامەها ومساجد را نیزبخدمت گرفتە بود ، تا اعتبار و اتوریتە قیام سیاهکل را مخدوش سازد . تلاش های رژیم سلطنتی ، برای لوث کردن مبارزات چریک ها ،در میان افکار عمومی ایرانیان خریدار چندانی نداشت . با قتل ژنرال فرسیو ، جامعە ی شهری ایران تکانی خورد و امواج و پس لرزەهای آن بە محافل خصوصی و دولتی و حتی سازمان مخوف ساواک نیز رسید .چریک ها در دوران مبارزاتشان ، و در میدان نبرد با تعقیب و اسارت و زندان های طولانی مواجە گشتند . جانباختە سعید سلطان پور یکی از انقلابیون جامعە ایران بود ، کە در دوران دو رژیم استبدادی شاهی و فاشیزم اسلامی اسیر وزندانی و شکنجە های وحشتناکی گردید .

سعید سلطان پور با تراوشات فکریش حملەای بی امان را بر علیە استبداد، فاشیزم ، اسلام سیاسی و تفکرات فسیلی و متحجر هدایت و رهبری کرد . و بهمین خاطر قیمت گزافی را نیز پرداخت . در شب عروسیش ، توسط ماموران حکومتی ، کە گویا چند ساعت کارش دارند ، اسیر و زندگی پر از فرهیختگی ،صداقت، مهربانی و مملو از انسان دوستی و شهامتش پایان یافت . ستارەای کە هر گز خاموش نگردید و اکنون در آسمان شعر و ادب رآلیستی ایران پرتو افشانی میکند . خیلی چیزها مانند تاج و تخت و حاکمیت های کذائی و مذهبی زنگ می زنند و از یاد می روند و سپس میمیرند ، اما خیلی چیزها ی دیگرهم مانند پیام ها ، افکار، اتوریتە و شخصیت سیاسی سعید سلطان پور هر گز نمی میرند و جاودانە هستند . در عکس سعید نازنین را در شب عروسیش کە با نامزدش می رقصد مشاهدە می فرمائید.

هفتم تیرماە ١٣٩٥

ژوئن ٢٠١٦

saeedd

بابەتی هاوپۆل

کشتە شدن نمایندە سابق لردگان

وند سید علی حسینی زاده معروف به سید صفدر شاغل در اداره ارشاد و تبلیغات …