ماڵەوە / فارسی / اعتراض دامداران و فروشندگان دام به تعطیلی میدان دواب ارومیه

اعتراض دامداران و فروشندگان دام به تعطیلی میدان دواب ارومیه

با ابلاغ تعطیلی و انتقال مکان میدان داب ارومیە بە مکان جدیدش تعدادی از دامداران و فروشندگان دام با تجمع در مقابل استانداری و شهرداری ارومیە اعتراض خود را بە بی توجهی بە وضعیت معیشتی خود نشان دادند.

 

امروز صبح جمعی از فعالین ، دامداران و فروشندگان دام در میدان دواب ارومیه جلوی استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند و اعتراض خود را نسبت به تعطیلی این میدان به گوش مسئولین رساندند.

 

بحث انتقال، جابجایی و در نهایت تعطیلی میدان دواب فعلی سالهای سال است که مطرح و شهرداری ارومیه و سازمانهای مربوطه آن را پیگیری می کنند. این طرح علیرغم مزیتهایی که از لحاظ بهداشتی و ساماندهی فروش و ذبح دام دارد اما بزرگترین ایراد و عیب آن نادیده گرفتن قشر فقیری است که با اندک درآمد خویش از این بازار روزگار می گذرانند.

 

چرا دام فروشان و سایر کسانی که از میدان دواب فعلی امرار معاش می کنند قدرت اقتصادی لازم را برای انتقال مکان و استقرار در محل پیش بینی شده جدید را ندارند و از طرفی دیگر شهرداری و سرمایه گذار فعلی نیز قصد برگشت از تصمیم خویش ندارند.

بابەتی هاوپۆل

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن / نشمیل عبدولی

روز جهانی زن مبنایی برای همبستگی جنبش های زنان در سراسر جهان است وبه همت …