شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

ترور طاهر ایلچی، ادامه ترورهای سازمانیافتە در ترکیە/ حسن رحمان پناه

روز شنبە ٢٨نوامبر ٢٠١٥ طاهر ایلچی رئیس کانون وکلای شهر “دیار بکر”(ئامد) در منطقە “سور” شهر دیاربکر در حالیکە مشغول قرائت بیانیه کانون وكلای این شهر کە حکومت اردوغان و حزب کارگران کردستان(پ ک ک) را به صلح و پایان دادن به درگیریهای نظامی دعوت می کرد به ضرب گلوله تروریست ها به قتل رسید.

 

طاهر الچی به دلیل خودداری از تروریست نامیدن پ ک ک توسط قاضیان دست نشاندە دولت اردوغان_ داوداغلو، ماه گذشتە به مدت یک ماه بازداشت و دادستان برای او درخواست بیش از ٧ سال حبس و پیگرد قانونی صادر نمود.‌ یک ماه زندانی کردن طاهر ایلچی و صدور حکم هفت سال زندان برای نامبردە، در شرایط ملتهب کنونی ترکیە ، عملآ به معنای صادر کردن فرمان قتل وی و رهسپار کردن مآموران مرگ توسط سازمان مخوف امنتی ترکیە(میت) و از جملە در لباس “داعش” است کە این وکیل شجاع و مدافع حقوق بشر را از سر راە خود بردارند تا دیگران نیز تنبیه و جرآت مخالفت با دولت را نداشتە باشند. به گفتە منابع خبری ، طاهر ایلچی به همراه چند وکیل دادگستری دیگر به منظور محکوم کردن یورش مسلحانه و تخریب چند مکان تاریخی ، مشغول قرائت قطعنامه کانون وکلای شهر دیاربکر بود که هدف گلولە قرار گرفت و در بیمارساتن جانباخت. بعد از پخش خبر مرگ طاهر ایلچی هزاران نفر از مردم مبارز و معترض شهر دیاربکر در جلو بیمارستانی کە جنازە در آن نگهداری می شد ، تجمع اعتراضی برگزار کردند. همزمان با این تجمع در شهر استانبول نیز گردهمایی نارضایتی علیە این جنایت تروریستی صورت گرفت کە پلیس با معترضین درگیر وآنانرا متفرق نمود. معترضان پلاکاردهای با خود حمل می کردند کە بر روی آنها نوشتە شدە بود ” کشتنش” .

 

بعد از پیروزی سازماندهی شدە حزب “عدالت و توسعە” در انتخابات اخیر پارلمان این کشور با اتکا به ترور و زور سرنیزه ، فضای پلیسی و سرکوب علیە نیروهای چپ و سوسیالیست ، مدافعین “حزب دمکراتیک خلق ها” و همچنین طرفداران حزب کارگران کردستان (پ ک ک) شدیدتر شدە است. چند روز قبل، حملە مسلحانه به ماشین صلاح الدین دمیرتاش رهبر “حزب دمکراتیک خلق ها” و نافرجام ماندن آن، زنگ خطر جدی تر از گذشتە را علیە این حزب ، رهبران ، فعالین و مدافعان آنرا به صدا در آمد. اردوغان و داوداغلو و حزب مطبوعشان، اگرچە در انتخابات اول نوامبر ٢٠١٥ اکثریت کرسیهای پارلمان آن کشور را بدست آوردند، اما به همه اهداف خود از جملە در اختیار داشتن دو_سوم آراء جهت تغییر قانون اساسی این کشور در مسیر اسلامی کردن جامعە ترکیە و همچنین ممانعت از راە یابی “حزب دمکراتیک خلق ها ” به پارلمان این کشور نشدند. لذا رهبران حزب و دولت ، اردوغان_داوداغلو، مارهای سمی زخم خوردەای هستند کە به هر سو زهر خود را می پاشند و به هر شکل ممکن در حال از میان برداشتن مخالفین خود هستند. چە قبل از انتخابات پارلمانی این کشور و چە بعد از آن ، تجمعات و اعتراضات آرام و سازمانیافتە مخالفین حکومت اردوغان اگاهانه مورد یورش تروریستی قرار گرفتە و به خاک و خون کشیدە شدند. انفجار در اردوی تابستانی جوانان سوسیالیست در شهر “سوروچ” ، در مرز سوریە کە قصد کمک رسانی به شهر مقاوم “کوبانی” را داشتند ، بیش از ٣٠ کشتە و ١٠٠ مجروح برجای گذاشت .

 

آنجام دو انفجار همزمان در میتینگ روز ١٠ اکتبر،٢٠ در انکارا کە حدودآ ١٠٠ کشتە و ٢٤٥ مجروح در تظاهرات “حزب دمکراتیک خلق ها “و نیروهای چپ و سوسیالیست برجای گذاشت ، ادامه سیاست کشتار در شهر “سوورچ” اینبار در پایتخت کشور ، اما به شکل بسیار خونین تر بود. مناطق کردنشین ترکیە چە قبل از انتخابات اول نوامبر و چه بعد از آن، اگاهانه توسط دولت و نهادهای امنیتی و نظامی ترکیە ناامن و مدام مورد یورش و مردم آن دستگیر، زندانی و یا کشتە مجروح می شوند. همزمان با این سرکوبگریها در داخل ترکیە، یورش به مقرات نظامی حزب کارگران کردستان در رشتە کوەهای قندیل در خاک کردستان عراق بطور مداوم ادامه داشتە و محل کار و سکونت روستائیان زیادی از کردستان عراق با خاک یکسان و عدە زیادی آوارە و دەها تن نیز مجروح و یا کشتە شدەاند. این جنایت های دولت ترکیە علیە فعالین اجتماعی، مردم ناراضی در کردستان ترکیە و ساکنین کردستان عراق در شرایطی آنجام می گیرد کە حاکمان این کشور شعار دروغین مبارزە با گروە تروریستی وابستە به خود “داعش” را سر دادە بودند. شکست های اخیر تروریست های وابستە به دولت اردوغان در سوریە و عراق ، ناکام ماندن پروژه ساقط کردن بشار اسد از حکومت و قوت قلب گرفتن این دیکتاتور با اتکا به بمباران مخالفینش توسط جنگندەهای روسیە، سرنگونی سوخوی ٢٤ روسیە توسط جنگندەهای ترکیە و اقدامات تلافی خویانه روسیە بویژه در عرصە اقتصادی ، عواقب زیانباری بر اقتصاد در حال نزول ترکیە خواهد گذاشت و اردوغان را از هر زمان دیگر بیشتر نگران و عصبانی کردە است.

 

اردوغان و داوداغلو قصد دارند جواب شکست سیاستهای خود در خارج از مرزها و در عرصە منطقەای را با فشار بر فعالین اجتماعی، مبارزین سیاسی ضد حکومت ، مطبوعات و کانال های اطلاع رسانی غیرحکومتی جبران کنند. همچنین آنان کوشش میکند چه آشکار و با نیروی مسلح و پلیس و با یورش به مناطق کوردنشین و چه پنهان و در بازگذاشتن دست باندهای مخفی ، اما کنترل و هدایت شدە توسط نهادهای امنیتی ، این مناطق را به بهانه جنگ با (پ ک ک) هرچه بیشتر ناامن و از شکل گیری گستردە و قدرتمند جنبش های اجتماعی و مبارزاتی غیرمسلح، جلوگیری و عملآ این مناطق را به سوی جنگ و خشونت سوق دهند. به گفتە رهبران دولت و حزب عدالت و توسعە ، هدف این سیاست ” نابودی” پ ک ک است، اما آنچه در عمل دیدە می شود ، هدف از سیاست میلیتاریزم کردستان ، ضربه زدن به جنبش های اجتماعی چپ و سکولار و حزب دمکراتیک خلق ها است . مبارزە با این سیاستها، تقویت و استحکام صفوف جنبش های اعتراضی و اجتماعی و در بطن این جنبش ها ، حفاظت از جان و امنیت مبارزین و چهرەهای مردمی و شناختە شدە از گزند تروریست ها و مدافعین آنان و محفوظ داشتن شان ، وظیفەای مهم و بالفعل کنونی است. ترور رئیس کانون وکلای شهر دیاربکر ، “طاهر ایلچی” ادامه سیاست ترور و سرکوب سازمانیافتە ماەهای اخیر در ترکیە است کە فضای سیاسی این کشور را بیشتر ملتهب و مسئولیت آن برعهدە دولت تروریست پرور اردوغان است.

 

یاد طاهر ایلچی و دیگر مدافعین جانباختە حقوق برابر انسانها ، فارغ از نژاد، ملیت، جنسیت ، سرزمین و مذهب را میتوان و باید با مبارزە همبستە ، اگاهانه و متحدانه، جهت تحقق خواست های انسانی آنان و ضدیت با تروریسم و مدافعان محلی، منطقەای و جهانی آنان گرامیداشت.

 

٢٨ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …